bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

2009-10-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich informuje, że do drugiego etapu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. pomocy stypendialnej zakwalifikowała się Pani Anna Kalinowska zamieszkała w Mikołajkach Pomorskich.
Drugi etap procedury naboru &ndash, rozmowa kwalifikacyjna &ndash, odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, pok. Nr 6 w dniu 2 października 2009 roku o godzinie 9.00.


2009-09-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
ogłasza nab?r na wolne stanowisko urzędnicze:
Referent do spraw pomocy stypendialnej


1. Kryteria wyboru kandydat?w
a) Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- niekaralność i nieposzlakowana opinia
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- wykształcenie min. średnie (matura)
- co najmniej dwuletni staż pracy
- umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) oraz Internetu
- umiejętność samodzielnej, kreatywnej pracy
- odpowiedzialność i obowiązkowość
- zdolności organizacyjne
- dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole
b) Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu funkcjonowania opieki społecznej i pomocy stypendialnej.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
- prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprawami stypendialnymi, a w szczeg?lności przyjmowanie wniosk?w o stypendium i prowadzenie teczek stypendyst?w
- weryfikacja przyjmowanych dokument?w pod względem merytorycznym i rachunkowym
- przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie stypendi?w socjalnych dla uczni?w
- sporządzanie list wypłat stypendium
- prowadzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw
- prowadzenie korespondencji w sprawach bieżących w ramach zajmowanego stanowiska
- sporządzanie informacji o wysokości wypłaconego stypendium &ndash, PIT 8S
- wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

4. Miejsce pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2. Wymiar czasu pracy ?ż? etatu, godziny pracy 8.00 &ndash, 12.00. Pierwsza umowa zawarta zostanie na okres pr?bny.

5. Wymagane dokumenty
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) kserokopie dokument?w poświadczających wykształcenie
d) inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
e) kserokopie świadectw pracy
f) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
g) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru kwestionariusza określonego w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawc?w dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869)
h) kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
&bdquo,Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. pomocy stypendialnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich&rdquo, w terminie do dnia 30 września 2009 roku, do godz. 15.00 &ndash, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, pok. Nr 6 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dzierzgońska 2, 82 &ndash, 433 Mikołajki Pomorskie (decyduje data stempla pocztowego).
Aplikacje, kt?re wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

2009-09-09

Informacja w sprawie przyjmowania wniosk?w do projektu budżetu
gminy Mikołajki pomorskie na rok 2010

Na podstawie §, 2 pkt.1 Uchwały Nr IX/42/07 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczeg?łowości materiał?w informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
i n f o r m u j ę
o możliwości składania wniosk?w do projektu budżetu na rok 2010.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy ( pok?j nr 12 &ndash, I piętro ) w terminie do 15 października bieżącego roku.
W Ó, J T
Kazimierz Kulecki

materiały do pobrania

2009-08-19
W dziale ogłoszenia umieszczono dane o przetargu na &bdquo,Zagospodarowanie centr?w miejscowości w Mikołajkach Pomorskich i Krasna Łąka, poprzez wykonanie parking?w, plac?w zabaw oraz teren?w zieleni i rekreacji&rdquo,


2009-08-12

W dziale ogłoszenia umieszczono dane o przetargu na Utworzenie bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu:
&bdquo,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlak?w Zamk?w Gotyckich na Powiślu- budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiat?w malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego&rdquo,.

2009-08-11

RG.IV.34341-2/09 Mikołajki Pomorskie, 2009-08-11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.34341-2/09. Nazwa zadania: Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego gimnazjum na lokale mieszkalne. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zam?wienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Sp?łdzielnia Produkcyjno-Usługowa RODŁO ul. 11-go Listopada 26 82-500 Kwidzyn Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-08-20. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty --------------------------------------------------------------------------- Lp.: 1 Nazwa wykonawcy: ROKKOL Sp?łka z o.o. Adres Wykonawcy: ul. Junak?w 4, 82-300 Elbląg
Cena oferty brutto: 897 910,69 Liczba pkt. w kryterium cena: 79,6
Lp.: 2 Nazwa wykonawcy: Sp?ł?dzielnia Produkcyjno-Usługowa
RODŁO
Adres Wykonawcy: ul. 11-go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn
Cena oferty brutto: 714 435,32 Liczba pkt. w kryterium cena: 100 Lp.: 3 Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlany JANBUD Jan Kikut Adres Wykonawcy: ul. Kr?lowej Jadwigi 8, 82-400 Sztum Cena oferty brutto: 878 007,97 Liczba pkt. w kryterium cena: 81,4 Lp.: 4 Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranzowe "JAR-BUD" Ryszard Borzym Adres Wykonawcy: ul. Słowackiego 30, 82-440 Dzierzgoń Cena oferty brutto: 845 152,17 Liczba pkt. w kryterium cena: 84,5 Lp.: 5 Nazwa wykonawcy: Skład Budowlany EKO-HURT Michał Dobrzeniecki Adres Wykonawcy: ul. Sienkiewicza 4B, 13-100 Nidzica Cena oferty brutto: 862 180,52 Liczba pkt. w kryterium cena: 82,9 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. [ ] 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:
[ ] 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do kt?rej jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w kt?rym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

2009-08-06

W dziale ogłoszenia zamieszczono materiały dotyczące przetargu na rekultywację wysypiska śmieci w Wilczewie.

2009-08-05

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie
ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie

Nazwa stanowiska pracy

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Justyna Irena Zaborowska - Lenga zamieszkały/a w Mikołajkach Pomorskich

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po wysłuchaniu przedstawionych koncepcji funkcjonowania zakładu i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Pani Justyna Zaborowska-Lenga uzyskała większą ilość punkt?w.

W?jt Gminy
Kazimierz Kulecki


2009-07-31


Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie
ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie

LISTA KANDYDATÓ,W
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

w konkursie na

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Krzysztof Mroczkowski Koniecwałd 53
2. Justyna Zaborowska-Lenga Mikołajki Pomorskie

Osoby wstępnie zakwalifikowane proszone są o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich na kolejny etap rekrutacji w dniu 5.08.2009r. na godz.10,00 z koncepcją funkcjonowania zakładu.

2009-07-20

Ogłoszono przetarg na modernizację budynku z przeznaczeniam na mieszkania socjalne, szczeg?ły na: http://www.mikolajkipomorskie.pl

2009-07-14

W?jt Gminy Mikołajki Pomorskie

ogłasza nab?r na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich
........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymog?w określonych w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 142,poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr
10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170,
poz. 1218)
b) obywatelstwo polskie,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych korzystania w pełni z praw publicznych,
d) posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy - wykształcenie wyższe ,
e) brak prawomocnego skazania sądowego za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f ) pięcioletni staż pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym w branży usług komunalnych, lub 3-
letni okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na
stanowisku urzędniczym


2. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o finansach publicznych, prawa zam?wień publicznych , gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, kpa,kp, prawo energetyczne, ochrona środowiska, prawo budowlane, czystości i porządku w gminie,
b) dyspozycyjność, komunikatywność,
c) umiejętność zarządzania zakładem oraz zasobami ludzkimi,
d) znajomość program?w komputerowych i obsługi komputera,
e) Prawo jazdy kat. B,
f) dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, oraz wiedza i doświadczenie związane z pozyskiwaniem środk?w unijnych,
g) przedstawienie koncepcji funkcjonowania zakładu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Zarządzanie zakładem w granicach udzielonych przez W?jta Gminy pełnomocnictw oraz reprezentowania Zakładu na zewnątrz,
b) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zakładu,
c) prowadzenie polityki kadrowej Zakładu,
d) ponoszenie odpowiedzialności za opracowywanie na bazie posiadanych środk?w planu finansowego i działalności rzeczowej w optymalny spos?b zabezpieczającego podstawowe potrzeby komunalne społeczeństwa gminy Mikołajki Pomorskie.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studi?w),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f) Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzających okresy zatrudnienia, lub dokumentujących prowadzoną działalność,
g) oświadczenie o niekaralności.
h) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2 &ndash, sekretariat, lub pocztą na adres Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie z dopiskiem: &ndash, Konkurs na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich - w terminie do dnia 28 lipca 2009 roku.
Aplikacje, kt?re wpłyną do Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie (www.bip.mikolajkipomorskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg?łowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
&bdquo,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p?źn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z p?źn. zm. )&rdquo,.


2009-07-13

Ogłoszono przetarg na Rekultywację wysypiska w Wilczewie, szczeg?ły w dziale ogłoszenia.Opublikował: Janusz Wysocki
Publikacja dnia: 28.01.2010
Podpisał: Janusz Wysocki
Dokument z dnia: 25.01.2010
Dokument oglądany razy: 2 431