bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 14.05.2015 z powodu:
Zła kopia strony.

Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w roku 2013


ROK 2013


Zarządzenie Numer

83/2013

z dnia

31 grudnia

2013

roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

82/2013

z dnia

18 grudnia

2013

roku

w sprawie udziału pracowników Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich w szkoleniach finansowanych z projektu pod tytułem&rdquo, lnnowacyjny Samorząd Pomorza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników&rdquo, - UDA-POKL. 05.02.01-00-039/12

Zarządzenie Numer

81/2013

z dnia

16 grudnia

2013

roku

w sprawie: wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Mikołajki Pomorskie do stosowania

Zarządzenie Numer

80/2013

z dnia

10 grudnia

2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Zarządzenie Numer

79/2013

z dnia

10 grudnia

2013

roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Numer

76/2013

z dnia

25 listopada

2013

roku

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie &bdquo,Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki
Pomorskie&rdquo,.

Zarządzenie Numer

75/2013

z dnia

25 listopada

2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Zarządzenie Numer

74/2013

z dnia

15 listopada

2013

roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Numer

73/2013

z dnia

15 listopada

2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Zarządzenie Numer

72/2013

z dnia

15 listopada

2013

roku

w sprawie wprowadzenia Programu segregacji odpadów komunalnych Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

71/2013

z dnia

14 listopada

2013

roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy mikołajki Pomorskie na rok 2014

Zarządzenie Numer

70/2013

z dnia

14 listopada

2013

roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie
Zarządzenie Numer

69/2013

z dnia

8 listopada

2013

roku

zmieniające Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Zarządzenie Numer

68/2013

z dnia

8 listopada

2013

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy położonych na ternie gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

67/2013

z dnia

5 listopada

2013

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2.
Zarządzenie Numer

66/2013

z dnia

4 listopada

2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
Zarządzenie Numer

65/2013

z dnia

29 października

2013

roku

w sprawie przyznania uczniom stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Zarządzenie Numer

64/2013

z dnia

29 października

2013

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie położonej w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

63/2013

z dnia

22 października

2013

roku

w sprawie zatwierdzenia stawki na sezon grzewczy 2013/2014 za centralne ogrzewanie lokali ogrzewanych przez kotłownię ośrodek zdrowia w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

62/2013

z dnia

22 października

2013

roku

w sprawie zatwierdzenia stawki na sezon grzewczy 2013/2014 za centralne ogrzewanie lokali ogrzewanych przez kotłownię GOK/OSP w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

61/2013

z dnia

28 października

2013

roku

w sprawie zatwierdzenia stawki na sezon grzewczy 2013/2014 za centralne ogrzewanie lokali ogrzewanych przez kotłownię Cieszymowo

Zarządzenie Numer

60/2013

z dnia

28 października

2013

roku

w sprawie zatwierdzenia stawki na sezon grzewczy 2013/2014 za centralne ogrzewanie lokali ogrzewanych przez kotłownię Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

59/2013

z dnia

22 października

2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
Zarządzenie Numer

58/2013

z dnia

22 października

2013

roku

w sprawie: ustanowienia pełnomocnika wójta do spraw wyborów &ndash, urzędnika wyborczego.
Zarządzenie Numer

57/2013

z dnia

21 października

2013

roku

w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

56/2013

z dnia

11 października

2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
Zarządzenie Numer

55/2013

z dnia

9 października 2013

roku

w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

54/2013

z dnia

7 października 2013

roku

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku
Zarządzenie Numer

53/2013

z dnia

3 października 2013

roku

w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

52/2013

z dnia

1 października 2013

roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne
Zarządzenie Numer

51/2013

z dnia

10 września 2013

roku

w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej, ustalenia regulaminu działania komisji oraz kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji.
Zarządzenie Numer

50/2013

z dnia

4 września 2013

roku

w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu, w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej i innych planach finansowych gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

49/2013

z dnia

4 września 2013

roku

w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2014
Zarządzenie Numer

48/2013

z dnia

3 września 2013

roku

w sprawie powołania komisji do opiniowania podań o przydział lokali stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

47/2013

z dnia

30 sierpnia 2013

roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów plac?wek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

46/2013

z dnia

28 sierpnia 2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
Zarządzenie Numer

45/2013

z dnia

28 sierpnia 2013

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.
Zarządzenie Numer

44/2013

z dnia

22 sierpnia 2013

roku

w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w
Mikołajkach Pomorskich .
Zarządzenie Numer

43/2013

z dnia

28 sierpnia 2013

roku

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Zarządzenie Numer

42/2013

z dnia

12 sierpnia 2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
Zarządzenie Numer

41/2013

z dnia

23 lipca 2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
Zarządzenie Numer

40/2013

z dnia

16 lipca 2013

roku

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie z Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku &bdquo,Wyprawka szkolna&rdquo,
Zarządzenie Numer

39/2013

z dnia

16 lipca 2013

roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich
Zarządzenie Numer

38/2013

z dnia

16 lipca 2013

roku

w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych
do celów służbowych
Zarządzenie Numer

37/2013

z dnia

16 lipca 2013

roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej
Zarządzenie Numer

36/2013

z dnia

16 lipca 2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Zarządzenie Numer

35/2013

z dnia

10 lipca 2013

roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Numer

34/2013

z dnia

10 lipca 2013

roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Numer

33/2013

z dnia

5 lipca 2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
Zarządzenie Numer

32/2013

z dnia

25 czerwca 2013

roku

w sprawie przyjęcia majątku po Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Mikołajkach Pomorskich
Zarządzenie Numer

31/2013

z dnia

25 czerwca 2013

roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej
Zarządzenie Numer

30/2013

z dnia

25 czerwca 2013

roku

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej
Zarządzenie Numer

29/2013

z dnia

19 czerwca 2013

roku

w sprawie regulaminu organizacyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie
Zarządzenie Numer

28/2013

z dnia

19 czerwca 2013

roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich
Zarządzenie Numer

27/2013

z dnia

19 czerwca 2013

roku

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie
Zarządzenie Numer

26/2013

z dnia

6 czerwca 2013

roku

Do oceny i likwidacji zużytego sprzętu obrony cywilnej (znajdującego się wmagazynie gminnym sprzętu OC) , który nie jest wykorzystany w realizacji zadań Urzędy Gminy oraz nie nadaje się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny a także utracił wartość użytkową.

Zarządzenie Numer

25/2013

z dnia

27 maja 2013

roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego &ndash,wyposażenia &bdquo,E-zespołu przedszkolnego&rdquo, w przedszkolu w Mikołajkach Pomorskich
Zarządzenie Numer

24/2013

z dnia

27 maja 2013

roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego &ndash,wyposażenia &bdquo,E-zespołu przedszkolnego&rdquo, w świetlicy wiejskiej w Krasnej Łące.
Zarządzenie Numer

23/2013

z dnia

27 maja 2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Zarządzenie Numer

22/2013

z dnia

29 kwietnia 2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Zarządzenie Numer

21/2013

z dnia

24 kwietnia 2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
Zarządzenie Numer

20/2013

z dnia

17 kwietnia 2013

roku

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
1/ III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej
położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kościuszki 3/5
2/ III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie,

Zarządzenie Numer

19/2013

z dnia

17 kwietnia 2013

roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat położonych w Mirowicach.

Zarządzenie Numer

18/2013

z dnia

15 kwietnia 2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Zarządzenie Numer

17/2013

z dnia

15 kwietnia 2013

roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa likwidatorowi Samorządowego Zakładu Budżetowego w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

16/2013

z dnia

05 kwietnia 2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
Zarządzenie Numer

15/2013

z dnia

27 kwietnia 2013

roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad dofinansowania kosztów dokształcania pracowników Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na podstawie skierowania

Zarządzenie Numer

14/2013

z dnia

27 marca 2013

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

13/2013

z dnia

21 marca 2013

roku


Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

&bdquo,Budowa ulicy Zatorze wraz z odwodnieniem w Mikołajkach Pomorskich&rdquo,

Zarządzenie Numer

12/2013

z dnia

12 marca 2013

roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla systemu &bdquo,Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007&rdquo,

Zarządzenie Numer

11/2013

z dnia

28 lutego 2013

roku


w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobo¬,wiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu
Zarządzenie Numer

10/2013

z dnia

28 lutego 2013

roku

w sprawie wysokości opłat za dostawę energii cieplnej pomieszczeń ogrzewanych przez kotłownię w Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich.
Zarządzenie Numer

9/2013

z dnia

27 lutego 2013

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Zarządzenie Numer

8/2013

z dnia

19 lutego 2013

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie
Zarządzenie Numer

7/2013

z dnia

19 lutego 2013

roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa likwidatorowi Samorządowego Zakładu Budżetowego w Mikołajkach Pomorskich
Zarządzenie Numer

6/2013
z dnia

01 lutego 2013

roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.
Zarządzenie Numer

5/2013
z dnia

22 stycznia 2013 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

4/2013
z dnia

21 stycznia 2013 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie Numer

3/2013
z dnia

07 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

2/2013
z dnia

04 stycznia 2013 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Mikołajkach Pom. oraz Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pom.

Zarządzenie Numer

1/2013
z dnia

02 stycznia 2013 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
i planu finansowego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2013
.
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.05.2015
Podpisał: Andrzej Czarnecki
Dokument z dnia: 03.01.2013
Dokument oglądany razy: 2 166
Wersja do druku