bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Projekty Uchwał Rady Gminy 2010 - 2014


 Rok 2014


Projekty uchwał dla Obrad XLIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
STATUS
PLIK
Uchwała Nr ……. /…...../ 14
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ………… listopada 2014 roku


w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

UCHWALONA
Uchwała Nr ……. /…...../ 14
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ………… listopada 2014 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020

UCHWALONA
Uchwała Nr ……. /…...../ 14
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ………… listopada 2014 roku


w sprawie Statutu Gminy

UCHWALONA
Uchwała Nr ……. /…...../ 14
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ………… listopada 2014 roku


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej polożonej w Stążkach

UCHWALONA
Uchwała Nr ……. /…...../ 14
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ………… listopada 2014 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

UCHWALONA
Uchwała Nr ……. /…...../ 14
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ………… listopada 2014 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWALONA
Uchwała Nr ……. /…...../ 14
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ………… listopada 2014 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWALONA
Projekty uchwał dla Obrad XLII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
STATUS
PLIK
Uchwała Nr ……. /…...../ 14
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ………… roku


w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Mikołajki Pomorskie na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy

UCHWALONA
Uchwała Nr ……. /…...../ 14
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ………… roku


w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Cieszymowo.

UCHWALONA
UCHWAŁA NR .........../........../2014
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia ..... października 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania "Remont drogi powiatowej nr 3142G Pierzchowice-Mikołajki Pomorskie długość odcinka
3,748 km"

UCHWALONA
U C H W A Ł A Nr XLII/…../2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia …. października 2014 r.
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

UCHWALONA
U C H W A Ł A Nr XLII/...../2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia …. października 2014 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrówce
Pruskiej.

UCHWALONA
Projekty uchwał dla Obrad XLI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
STATUS
PLIK

Uchwała NR XLI/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 września 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

UCHWALONA

Uchwała NR XLI/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 września 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014 - 2020.

UCHWALONA

Uchwała NR XLI/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWALONA
Projekty uchwał dla Obrad XL sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
STATUS
PLIK
UCHWAŁA Nr XL/.../2014 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE Z 29 lipca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

UCHWALONA

Uchwała Nr XL/.../2014 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE Z 29 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014-20

UCHWALONA
UCHWAŁA Nr XL/.../2014 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE Z 29 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWALONA
UCHWAŁA Nr XL/.../2014 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE Z 29 lipca 2014 r.

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych działki położonej w miejscowości Balewo obręb Perklice.

UCHWALONA
Projekty uchwał dla Obrad XXXIX sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
STATUS
PLIK
Uchwała NR XXXIX/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

UCHWALONA
Uchwała NR XXXIX/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy w 2013 roku.

UCHWALONA
Uchwała NR XXXIX/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy.

UCHWALONA
Uchwała NR XXXIX/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budzetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

UCHWALONA
Projekty uchwał dla Obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
STATUS
PLIK
Uchwała NR XXXVIII/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia ... 2014 r.

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWALONA

Uchwała NR XXXVIII/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia ... 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

UCHWALONA

Uchwała NR XXXVIII/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia ... 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020.

UCHWALONA

Uchwała NR XXXVIII/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia ... 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

UCHWALONA

Uchwała NR XXXVIII/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia ... 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

UCHWALONA

Uchwała NR XXXVIII/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia ... 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

UCHWALONA

Uchwała NR XXXVIII/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia ... 2014 r.

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWALONA

Uchwała NR XXXVIII/.../2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia ... 2014 r.

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWALONA
Projekty uchwał dla Obrad XXXVII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 marca 2014 roku.
STATUS
PLIK

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2014
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWALONA
Projekty uchwał dla Obrad XXXVI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 6 marca 2014 roku. STATUS PLIK
UCHWAŁA NR ……../…………/2014
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia ………..2014 r.


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Mikołajki Pomorskie,
a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały
na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWALONA
UCHWAŁA NR ……………………./2014
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia ……………………2014 r.

w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mikołajki Pomorskie

UCHWALONA
UCHWAŁA NR ……./……./2014
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia ……………


w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2014 roku

UCHWALONA
UCHWAŁA Nr XXXVI/……../2014
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 06 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014–2020

UCHWALONA
UCHWAŁA Nr XXXVI/……/2014
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 06 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

UCHWALONA
Uchwała Nr XXXVI/……/2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ..... marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWALONA
  • Załącznik numer 1a
UCHWALONA
  • Załącznik numer 1b
UCHWALONA
  • Załącznik numer 2a
UCHWALONA
  • Załącznik numer 2b
UCHWALONA
  • Załącznik numer 2c
UCHWALONA
  • Załącznik numer 3
UCHWALONA
  • Załącznik numer 4
UCHWALONA

Projekty uchwał dla Wspólnego Posiedzenia Komisji Społecznej i Gospodarczej Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2014 roku.

STATUS PLIK
UCHWAŁA Nr XXXV/......../2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ........................ 2014 roku.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cierpięta.
UCHWALONA

UCHWAŁA Nr XXXV/......... /2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ........................ 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

UCHWALONA
UCHWAŁ A Nr XXXV/………./2014
RADY GMINY MIKOŁ AJKI POMORSKIE
z dnia ....................... 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich.
UCHWALONA
UCHWAŁA Nr XXXV/…./2014
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia ………………………2014 roku

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

UCHWALONA
UCHWAŁA Nr XXXV/…./2014
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia ………………………2014 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na  zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

UCHWALONA
UCHWAŁ A Nr XXXV/……./2014
RADY GMINY MIKOŁ AJKI POMORSKIE
z dnia ....................... 2014 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doż ywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doż ywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
UCHWALONA
Uchwała Nr.............. /2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 2014 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.
UCHWALONA
Uchwała Nr………… /2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ….. 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie na rok 2014
UCHWALONA
UCHWAŁA NR XXV/ ……/2014
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

UCHWALONAOpublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.05.2015
Podpisał: Barbara Kot
Dokument z dnia: 25.08.2014
Dokument oglądany razy: 1 466