bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rok 2014


Obwieszczenia w roku 2014


 • OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskiew zakresie „ Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego, na nieruchomościach nr 17, 18, 21, 202,22 w Mikołajkach Pomorskich.
22.12.2014
 • OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie w zakresie „Budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV- 6xXUHAKXSx120 zasilającą projektowane elektrownie wiatrowe zlokalizowane w miejscowościach Pierzchowice i Wilczewo na nieruchomościach nr 39, 37, 33, obręb Dabrówka Pruska i 483, 512, 467/2, 466/4, 497 obręb Mikołajki Pomorskie.
02.12.2014
 • OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie w zakresie „Budowy linii kablowej o mocy 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na terenie nieruchomości nr 89/7, 90/13 w miejscowości Cieszymowo, obręb geodezyjny Stążki”
24.11.2014
 • O B W I E S Z C Z E N I E w zakresie „Przebudowy istniejącego chodnika o długości ok. 155 m oraz budowa nowego chodnika o długości ok.55m wraz z przebudową istniejących zjazdów do posesji przylegających do pasa drogowego na terenie działek nr 660, 5/23, 5/24, 5/50 w miejscowości Cierpięta, obręb geodezyjny Mikołajki Pomorskie”.
18.11.2014
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
29.08.2014
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
  w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
29.08.2014
 • O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie z a w i a d a m i a że na podstawie wniosku Pana Marcina Guzendy, TORPROJEKT Sp. z o.o., ul. Gniewkowska 1, 01-253 Warszawa, działającego jako pełnomocnik Inwestora PKP ENERGETYKA S.A., 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie budowy przyłącza kablowego(linii kablowej) PKP1 zasilającego PT Prabuty z PT Mikołajki Pomorskie na terenie części działek nr 472/25, 472/26, 512, 514/12, 514/2, 514/10, 513/13, 542, 553/8, 562/1, 565/8, 561/2, 561/1 w obrębie geodezyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.
08.07.2014
 • O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie z a w i a d a m i,  że na podstawie wniosku Pana Marcina Guzendy, TORPROJEKT Sp. z o.o., ul. Gniewkowska 1, 01-253 Warszawa, działającego jako pełnomocnik Inwestora PKP ENERGETYKA S.A., 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie budowy przyłącza kablowego PKP1 zasilającego PT Prabuty z PT Mikołajki Pomorskie na terenie części działek nr 472/25, 472/26, 512, 514/12, 514/2, 514/10, 513/13, 515/1, 542, 553/8, 562/1, 565/8, 561/2, 561/1 w obrębie geodezyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.
21.05.2014
 • O B W I E S Z C Z E N I E
  o wszczęciu postępowania na wniosek strony zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów - tłuszczy roślinnych na działce nr 514/4 obręb Mikołajkach Pomorskich
05.05.2014
 • OBWIESZCZENIE w zakresie budowy sieci wodociągowej polegającej na wymianie istniejącej sieci wraz z przyłączami wykonanej z azbestu oraz budowie nowego odcinka sieci wraz z przyłączami na działkach nr 9, 10/2, 11/2, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,22,202 przy ulicy Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich.
30.04.2014
 • O B W I E S Z C Z E N I E
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie zmiany linii elektroenergetycznej średniego napięcia na kablową 15 kV na terenie części działek nr 121/2 i 122/1 w obrębie geodezyjnym Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie.
25.03.2014
 • O B W I E S Z C Z E N I E
  w sprawie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe na terenie działki nr 9 w Mikołajkach Pomorskich.
25.03.2014
 • OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych
25.03.2014
 • Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu
27.01.2014Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.05.2015
Podpisał: Andrzej Czarnecki
Dokument z dnia: 27.01.2014
Dokument oglądany razy: 2 432