bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia Wójta 2014

 

Zarządzenie Numer

84/2014

z dnia

23 grudnia

2014

roku

w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2014.

Zarządzenie Numer

83/2014

z dnia

10 grudnia

2014

roku

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia pstępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie"

Zarządzenie Numer

82/2014

z dnia

10 grudnia

2014

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej dy, położonej w Krasnej Łące 20/5.

Zarządzenie Numer

81/2014

z dnia

08 grudnia

2014

roku

w sprawie zmiany budzetu gminy na rok 2014.

Zarządzenie Numer

80/2014

z dnia

28 listopada

2014

roku

w sprawie zmiany budzetu gminy na rok 2014.

Zarządzenie Numer

79/2014

z dnia

19 listopada

2014

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, położonej w Cieszymowie obręb Stązki gmina Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

78/2014

z dnia

17 listopada

2014

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

77/2014

z dnia

12 listopada

2014

roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

Zarządzenie Numer

76/2014

z dnia

12 listopada

2014

roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

75/2014

z dnia

12 listopada

2014

roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Numer

74/2014

z dnia

6 listopada

2014

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Dąbrówce Pruskiej gmina Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

73/2014

z dnia

6 listopada

2014

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Numer

72/2014

z dnia

29 października

2014

roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Mikołajki Pomorskie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 OOO euro

Zarządzenie Numer

71/2014

z dnia

29 października

2014

roku

w sprawie: utworzenia systemu stałych dyżurów w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

70/2014

z dnia

21 października

2014

roku

w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków znajdujących się w eksploatacji Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

69/2014

z dnia

21 października

2014

roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Numer

68/2014

z dnia

21 października

2014

roku

w sprawie przyznania uczniom stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Zarządzenie Numer

67/2014

z dnia

15 października

2014

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

66/2014

z dnia

14 października

2014

roku

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku.

Zarządzenie Numer

65/2014

z dnia

13 października

2014

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Numer

64/2014

z dnia

10 października

2014

roku

w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

63/2014

z dnia

01 października

2014

roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Zarządzenie Numer

62/2014

z dnia

29 września

2014

roku

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie"

Zarządzenie Numer

61/2014

z dnia

26 września

2014

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

60/2014

z dnia

16 września

2014

roku

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa drogi ulica Szkolna w Mikołajkach Pomorskich wraz z odwodnieniem"

Zarządzenie Numer

59/2014

z dnia

15 września

2014

roku

w sprawie zatwierdzenia stawki na sezon grzewczy 2014/2015 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

58/2014

z dnia

15 września

2014

roku

w sprawie zatwierdzenia stawki na sezon grzewczy 2014/2015 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię GOK/OSP w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

57/2014

z dnia

15 września

2014

roku

w sprawie zatwierdzenia stawki na sezon grzewczy 2014/2015 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w Cieszymowie.

Zarządzenie Numer

56/2014

z dnia

15 września

2014

roku

w sprawie zatwierdzenia stawki na sezon grzewczy 2014/2015 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w Ośrodku Zdrowia w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

55/2014

z dnia

08 września

2014

roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

54/2014

z dnia

08 września

2014

roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątku gminy

Zarządzenie Numer

53/2014

z dnia

04 września

2014

roku

w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015

Zarządzenie Numer

52/2014

z dnia

01 września

2014

roku

w sprawie ogłosznia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

51/2014

z dnia

27 sierpnia

2014

roku

w sprawie regulaminu organizacyjnego  pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

50/2014

z dnia

26 sierpnia

2014

roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

49/2014

z dnia

26 sierpnia

2014

roku

w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Numer

48/2014

z dnia

20 sierpnia

2014

roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej.

Zarządzenie Numer

47/2014

z dnia

18 sierpnia

2014

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

46/2014

z dnia

5 sierpnia

2014

roku

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie z Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku ,,Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Numer

45/2014

z dnia

1 sierpnia

2014

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

44/2014

z dnia

30 lipca

2014

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedazy oraz do dzierżawy, położonych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

43/2014

z dnia

30 lipca

2014

roku

w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej.

Zarządzenie Numer

42/2014

z dnia

24 lipca

2014

roku

w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

41/2014

z dnia

15 lipca

2014

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

40/2014

z dnia

1 lipca

2014

roku

w sprawie opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

39/2014

z dnia

5 czerwca

2014

roku

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Wsa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budzetową Urząd Gminy w Mikołakach Pomorskich oraz jednostki organizacyjne Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

38/2014

z dnia

5 czerwca

2014

roku

w sprawie zmiany budzetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

37/2014

z dnia

5 czerwca

2014

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i zabudowanych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie przeznaczonych do dzierżawy. 

Zarządzenie Numer

36/2014

z dnia

3 czerwca

2014

roku

w sprawie wprowdzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

35/2014

z dnia

2 czerwca

2014

roku

w sprawie wdrozenia w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001:2007

Zarządzenie Numer

34/2014

z dnia

2 czerwca

2014

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

33/2014

z dnia

20 maja

2014

roku

w sprawie ustalenia stawek za godzinę pracy polegającej na wykaszaniu kosą spalinową, kosiarką rotacyjną oraz kosztu przejazdu jednego kilometra samochodem słuzbowym.

Zarządzenie Numer

32/2014

z dnia

21 maja

2014

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

31/2014

z dnia

19 maja

2014

roku

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki PEUGEOT oraz ciągnika rolniczego C-360

Zarządzenie Numer

30/2014

z dnia

19 maja

2014

roku

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Numer

29/2014

z dnia

19 maja

2014

roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020

Zarządzenie Numer

28/2014

z dnia

12 maja

2014

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kościuszki 5.

Zarządzenie Numer

27/2014

z dnia

05 maja

2014

roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na uczycieli na rok 2014 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia na uczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie Numer

26/2014

z dnia

05 maja

2014

roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mikołajki Pomorskiedla przeprowadzenia głosowania w  wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Numer

25/2014

z dnia

18 kwietnia

2014

roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

24/2014

z dnia

18 kwietnia

2014

roku

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Numer

23/2014

z dnia

15 kwietnia

2014

roku

w sprawie ustalenia ddoatkowych dni wolnych od pracy dla Urzedu Gminy w Mikołajkach Pomorskich w roku 2014.

Zarządzenie Numer

22/2014

z dnia

14 kwietnia

2014

roku

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Zarządzenie Numer

21/2014

z dnia

10 kwietnia

2014

roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Numer

20/2014

z dnia

09 kwietnia

2014

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

19/2014

z dnia

31 marca

2014

roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze srodków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

18/2014

z dnia

27 marca

2014

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

17/2014

z dnia

20 marca

2014

roku

w sprawie waloryzacji kwoty dofinansowania do okularów

Zarządzenie Numer

16/2014

z dnia

17 marca

2014

roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

,,Zmiana sposobu użytkowania budynków oświata na cele mieszkaniowo-usługowe w Cieszymowie, gmina Mikołajki Pomorskie"

Zarządzenie Numer

15/2014

z dnia

17 marca

2014

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

14/2014

z dnia

10 marca

2014

roku

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek podległych do Wójta Gminy

Zarządzenie Numer

13/2014

z dnia

07 marca

2014

roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia znajdującego się na obiekcie sportowym w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012"
w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

12/2014

z dnia

07 marca

2014

roku

w sprawie przeprowadzenia wyborców Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Cierpięta.

Zarządzenie Numer

11/2014

z dnia

28 lutego

2014

roku

w sprawie wysokości opłat za dostawę energii cieplnej pomieszczeń ogrzewanych przez kotłowni w Zepole Szkół w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

10/2014

z dnia

30 stycznia

2014

roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

9/2014

z dnia

24 stycznia

2014

roku

w sprawie zminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014 - 2020

Zarządzenie Numer

8/2014

z dnia

24 stycznia

2014

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

7/2014

z dnia

20 stycznia

2014

roku

w sprawie wypłaty za 2013 rok jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.
Zarządzenie Numer

6/2014

z dnia

20 stycznia

2014

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Zarządzenie Numer

5/2014

z dnia

15 stycznia

2014

roku

w sprawie regulaminu organizacyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie
Zarządzenie Numer

4/2014

z dnia

14 stycznia

2014

roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Zapewnienie dostępu do Intenetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie"
Zarządzenie Numer

3/2014

z dnia

15 stycznia

2014

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie Numer

2/2014

z dnia

7 stycznia

2014

roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg. stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Zarządzenie Numer

1/2014

z dnia

2 stycznia

2014

roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i planu finansowego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2014Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 17.09.2015
Podpisał: Kazimierz Kulecki
Dokument z dnia: 09.01.2014
Dokument oglądany razy: 2 352