bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rok 2015

LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW W ZĄBROWIE

RAPORT Z BADAŃ NR 1618/2015 Z DNIA 21.12.2015 r.

21.12.2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

05.11.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

O PRZYJĘCIU DOKUMENTÓW WYMAGAJĄCYCH UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

02.11.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo-Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego RG.II.6733.7.2014 z dnia 30.09.2014 r. polegającej na budowie ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach Pomorskich wraz z budową zjazdów i odwodnieniem oraz budową oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej na terenie działek nr 220/7, 221, 248/1, 251, 252, 253, 106, 107/9, 624, 652/2, 53, 623, 119, 223/6, 105/1, 647, 254, 269 oraz 247/6 w obrębie geodezyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie w zakresie rozszerzenia zakresu inwestycji o działki 255/6, 255/4, 264 i 223/4 położone w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Spacerowej.

12.10.2015

DECYZJA

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia na Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie (471/2)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1,5 MW, na działce nr 471/2 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, w gminie Mikołajki Pomorskie.

16.09.2015

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania na wniosek strony

z a w i a d a m i a m

że dnia 11.09.2015 r na wniosek Gminy Mikołajki Pomorskie, z siedzibą ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cieszymowie na dz. nr 90/5, obręb Stążki gm. Mikołajki Pomorskie”

11.09.2015

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania na wniosek strony

z a w i a d a m i a m

że dnia 11.09.2015 r na wniosek Gminy Mikołajki Pomorskie, z siedzibą ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w krasnej Łące na dz. nr 205/3 oraz 205/6, obręb Krasna Łąka, gm. Mikołajki Pomorskie”

11.09.2015

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania na wniosek strony

z a w i a d a m i a m

że dnia 11.09.2015 r na wniosek Gminy Mikołajki Pomorskie, z siedzibą ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikołajkach Pomorskich na dz. nr 43/4 gm. Mikołajki Pomorskie”

11.09.2015

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania na wniosek strony

z a w i a d a m i a m

że dnia 08.09.2015 r na wniosek PHOTOENERGY Sp z o. o., ul. Rodziewiczówny 14c/2, 82-200 Malbork zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Dąbrówka Pruska ( 30 ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce 164/1 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka Pruska, w gminie Mikołajki Pomorskie

08.09.2015

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania na wniosek strony

z a w i a d a m i a m

że dnia 08.09.2015 r na wniosek PHOTOENERGY Sp z o. o., ul. Rodziewiczówny 14c/2, 82-200 Malbork zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Dąbrówka Pruska (164/1) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce 164/1 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka Pruska, w gminie Mikołajki Pomorskie

08.09.2015

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Zarządu Powiatu Sztumskiego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego RG.II .6733.2.2015 z dnia 22.05.2015 r. polegające na rozbudowie budynku SOSW w Kołozębiu o dobudowę Sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczna na terenie działek nr 1712 i 18/4 w obrębie Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie. Zmiana dotyczy konieczności budowy zbiorni ka do celów przeciwpożarowych w związku z czym istnieje konieczność zwiększenia obszaru i zmiany załącznika graficznego

08.09.2015

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Wojciecha Panek Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSTEM", 14-240 Susz ul. Plażowa 18, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci wodociągowe na terenie gminy Mikołajki Pomorskie".

01.09.2015
OGŁOSZENIE

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

O g ł a s z a p r z e t a r g ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie, opisanych w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

02.09.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

 • UCHWAŁA NR ………./……./……….. RADY GMINY Mikołajki Pomorskie z dnia ………………………….. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna
 • PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ”MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBEJMUJĄCYCH CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH KRASTUDY, KRASNA ŁĄKA, MIKOŁAJKI POMORSKIE, PERKLICE I STĄŻKI, GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE”
 • Projekt MPZP - Rysunek planu - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBEJMUJĄCYCH CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH KRASTUDY, KRASNA ŁĄKA, MIKOŁAJKI POMORSKIE, PERKLICE I STĄŻKI, GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
 • PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKU PROJEKTU ,,PLANU..."
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - 6 (KOMPRESJA 7ZIP)
27.07.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie

 1. PROJEKT UCHWAŁA NR ………./……./……….. RADY GMINY Mikołajki Pomorskie z dnia ………………………….. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie
 2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY WIEŚ DWOREK ORAZ CZĘŚCI WSI KRASNA ŁĄKA I KRASTUDY W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE Rysunek planu - wieś Krastudy
 3. MIEJSCOWY PLAN  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY WIEŚ DWOREK ORAZ CZĘŚCI WSI KRASNA ŁĄKA I KRASTUDY W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE Rysunek planu - wieś Krasna Łąka
 4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY WIEŚ DWOREK ORAZ CZĘŚCI WSI KRASNA ŁĄKA I KRASTUDY W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE Rysunek planu - wieś Dworek
 5. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ,,MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO WIEŚ DWOREK ORAZ CZĘŚCI WSI KRASNA ŁĄKA I KRASTUDY, GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE"
01.07.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Stążki, obszar dla potrzeb lokalizacji Farmy Wiatrowej „Cieszymowo", gmina Mikołajki Pomorskie

 1. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ,,MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBEJMUJĄCYCH CZĘŚĆ OBRĘBU GEODEZYJNEGO STĄŻKI, OBSZAR DLA POTRZEB LOKALIZACJI FARMY WIATROWEJ CIESZYMOWO, GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE + MPZP CIESZYMOWO
01.07.2015

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania na wniosek strony

Zgodnie z art.61 k.p.a. § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami / w związku z art. 33 ustawy dnia 3 października 2008 r – O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 /

z a w i a d a m i a m

że dnia 12.06.2015r na wniosek E8 Amber Energia Wytwarzanie Sp. z o. o. , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 lok. 63, 15-094 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. „ Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 74/10 ( obręb 0005) w miejscowości Mikołajki Pomorskie, Gmina Mikołajki Pomorskie.

18.06.2015
O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 267 , w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2012 r . Dz.U., poz. 647 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo-Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej ul. Kościelnej, Dzierzgońskiej, Akacjowej i Słonecznej , na terenie nieruchomości nr: 231, 237/2, 244/2, 254, 255/3, 25511, 258/1, 233, 228, 264, 265, 268/1,268/2, 119, 637, 129/3, 130/17, 130/16, 126/14 w Mikołajkach Pomorskich.

22.06.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Nowe Minięta oraz część wsi Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie.

 • P r o j e k t
  UCHWAŁA NR ………./……./………..
  RADY GMINY Mikołajki Pomorskie
  z dnia …………………………..
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Nowe Minięta oraz cześć wsi Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY WIEŚ NOWE MINIĘTA ORAZ CZĘŚĆ WSI STĄŻKI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY WIEŚ NOWE MINIĘTA ORAZ CZĘŚĆ WSI STĄŻKI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE

18.05.2015

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Okręg Wyborczy nr 62 w Mikołajkach Pomorskich z dnia 12.05.2015 roku.

12.05.2015

OBWIESZCZENIE

PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 515, NR 519, NR 522 NA OBSZARZE POWIŚLA ZADANIE 3a: DW 522 SZTUM GÓRKI - KOŁOZĄB

08.05.2015

INFORMACJA

o osiągniętych poziomach z zakresu gospodarki odpadami

INFORMACJA

o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz o zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

INFORMACJA

o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz o zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

29.04.2015

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich uprzeJmie informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę remontu dróg gruntowych na terenie Gminy, którym została

Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD Gdakowo 43 82-550 Prabuty

23.04.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania na wniosek strony

Zgodnie z art.61 k.p.a. § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami / w związku z art. 33 ustawy dnia 3 października 2008 r – O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 /

z a w i a d a m i a m

że dnia 16.04.2015r na wniosek powiatu Sztumskiego, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego”. Projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

16.04.2015

Zapytanie

Gmina Mikołajki Pomorskie w związku z zamiarem przeprowadzenia remontu dróg gruntowych zwraca się z prośba o podanie ceny jednostkowej usługi za 1 tonę, która polegać ma na:
- załadunku materiału
- transporcie
- rozłożeniu materiału, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich pokój nr 3 do dnia 20 kwietnia 2015 r.

13.04.2015

OBWIESZCZENIE STAROSTY SZTUMSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

03.04.2015

OBWIESZCZENIE STAROSTY SZTUMSKIEGO

o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

02.04.2015

POSTANOWIENIE

„Budowa farmy wiatrowej ZONDA li o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia"

22.03.2015
OBWIESZCZENIE STAROSTY SZTUMSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że Starosta Sztumski w dniu 19.03.2015 r. zatwierdził projekt budowlany oraz wydał decyzję o pozwoleniu na budowę pięciu elektrowni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącyrµi (drogi wewnętrzne, plac manewrowy, stacja kontenerowa pomiarowa i zjazd z drogi powiatowej i gminnej) na działkach nr: li, 211 , 3/1, 32, 200/ l obręb ewid. Wilczewo, i działkach nr: 8/3, 51/3, 59/2, 117112, 117114, 138/4 obręb ewid. Pierzchowice, gm. Mikołajki Pomorskie.

20.03.2015
OBWIESZCZENIE STAROSTY SZTUMSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że na wniosek Pana Macieja Glaza działającego na rzecz ENERGA - Operator S.A. z dnia 03.03.201 Sr„ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia budowę linii kablowej nn-0,4kV i złącz kablowo-pomiarowych na terenie działek nr: 136/4, 136/12, 136/13, 136/14 obręb ewid. Perklice, gm. Mikołajki Pomorskie.

17.03.2015

OBWIESZCZENIE STAROSTY SZTUMSKIEGO

o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

zawiadamiam

że Starosta Sztumski w dniu 16.03.2015 r. zatwierdził projekt budowlany oraz wydał decyzję o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, nn-0,4 kV, stacji transformatorowych kontenerowych oraz linii kablowej światłowodowej w celu podłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni wiatrowych ZONDA w m. Wilcżewo, Pierzchowice, Mikołajki Pomorskie, Dąbrówka Pruska na dz. nr:
- 1 17114, 1 17/12, 117/13, 51/3, 225/3, 58, 43/3, 28/1, 12/1, 8/4, 8/3 obr. Pierzchowice,
- 1, 2/1, 3/1, 29, 32, 20011 obr. Wilczewo,
- 39, 37, 33 obr. Dąbrówka Pruska,
- 483, 512, 467/2, 466/4 obr. Mikołajki Pom:

16.03.2015

OBWIESZCZENIE STAROSTY SZTUMSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że na wniosek Elektrowni Wiatrowej Zonda Sp. z o.o. ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa z dnia 23.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, nn-0,4 kV, stacji transformatorowych kontenerowych oraz linii kablowej światłowodowej w . celu podłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni wiatrowych ZONDA w m. Wilczewo, Pierzchowice, Mikołajki Pomorskie, Dąbrówka Pruska na dz. nr:
- 117/14, 117/12, 117/13;51/3, 225/3, 58,.43/3, 28/1, 12/1, 8/4, 8/3 obr. Pierzchowice,
- 1, 2/1, 3/1, 29, 32, 200/1 obr. Wilczewo,
- 39, 37, 33 obr. Dąbrówka Pruska,
- 483, 512, 467/2, 466/4 obr. Mikołajki Pom.

26.02.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINYOpublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 10.02.2016
Podpisał: Jacek Karpowicz
Dokument z dnia: 04.02.2015
Dokument oglądany razy: 2 503