bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania 2015

UCHWAŁA Nr 069/g246/R/IV/16

składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2016r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2015 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE ZA 2015 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie

za IV kwartał 2015 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy: na koniec 2015 r.

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za III kwartał 2015 roku

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego  okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2015

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie

za I półrocze 2015 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie

za II kwartał 2015 roku

Rb-NDS  sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Roczna informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie

za rok 2014

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie

za I kwartał 2015 rokuOpublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 18.04.2016
Podpisał: Maria Kalinowska
Dokument z dnia: 21.04.2015
Dokument oglądany razy: 917