bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 28.06.2017 z powodu:
Kopia

Rok 2016

OGŁOSZENIE

Roczny Program Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z Organizacjami Pozarządowymi
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239, 395) Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".
W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu. Projekt programu dostępny jest:
• na stronie internetowej Urzędu www.mikolajkipomorskie.pl w zakładce Ogłoszenia
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie
• na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 24.10.2016r. do 31.10.2016r. w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl
Pliki do pobrania:
1. Projekt „Programu Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"

24.10.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

O g ł a s z a II p r z e t a r g ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie, opisanych w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 10°0 w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich i zakończył się wynikiem negatywnym ..

20.09.2016

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku spółki Elektrownia Wiatrowa ZONDA . Dwa sp. z o.o. z dnia 13.07.2016 r., uzupełnionego w dniu 27.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii światłowodowej oraz linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia - typ XUHAKXS - długość około 5750 m na działkach ...

01.08.2016

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 5/2016 

WÓJT GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

ustala


dla ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0.4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek nr 639 i 637 w obrębie Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.

22.07.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10 - 950 Olsztyn reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Macieja Glazę, właściciela Zakładu Usług Technicznych Maciej Glaza, ul. Kochanowskiego 22, 82 - 500 Kwidzyn,
wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2016 dla przedsięwzięcia w zakresie budowy linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek nr 639 i 637 w Mikołajkach Pomorskich.

22.07.2016

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie

z a w i a d a m i a

że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii światłowodowej oraz linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia - typ XUHAKXS - długości około 9543m na terenie działek.

25.05.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie na „Rozbudowę i modernizację istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie” Projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ORZEKAM:

Umorzyć postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie”

07.04.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie na „Remont stacji uzdatniania wody w Wilczewie gm. Mikołajki Pomorskie ” Projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ORZEKAM:

Umorzyć postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji uzdatniania wody w Wilczewie gm. Mikołajki Pomorskie ”

07.04.2016

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.) i Uchwały Nr XI/78/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.

09.05.2016

ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZAŁĄCZNIK Nr 3
DECYZJA

Na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 ze zm.), działając na wniosek Spółki YGE Poland Solar 1 Sp z o. o., ul. Domaniewska 39 A, 02 – 672 Warszawa

ORZEKAM

przenoszę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.12.2015 r , znak RG.III.6220.3.2015.6.d, wydaną przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, z E8 Amber Energia Wytwarzanie Sp z o. o., ul. Marii Curie - Skłodowskiej 3 lok. 63, 15-094 Białystok na Spółkę YGE Poland Solar 1 Sp z o. o., ul. Domaniewska 39 A, 02 – 672 Warszawa, dla zadania polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 74/10 ( obręb 0005) w miejscowości Mikołajki Pomorskie, Gmina Mikołajki Pomorskie.

27.04.2016

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania na wniosek strony

z a w i a d a m i a m

że dnia 15.04.2016r na wniosek Spółki YGE Poland Solar 1 Sp z o. o., ul. Domaniewska 39 A, 02 – 672 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne o przeniesienie decyzji RG.III.6220.3.2015.6.d z dnia 01.12.2015 r o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. „ Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 74/10 ( obręb 0005) w miejscowości Mikołajki Pomorskie, Gmina Mikołajki Pomorskie ze spółki E8 Amber Energia Wytwarzanie Sp z o. o., ul. Marii Curie - Skłodowskiej 3 lok. 63, 15-094 Białystok na Spółkę YGE Poland Solar 1 Sp z o. o., ul. Domaniewska 39 A, 02 – 672 Warszawa

15.04.2016

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania na wniosek strony

z a w i a d a m i a m

że dnia 13.04.2016 na wniosek Ziemia Polska Sp. z o. o., ul. Partyzantów 4, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Mikołajki Pomorskie, gm. Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski , na działkach nr 472/47, 472/50 obręb Mikołajki Pomorskie”.

13.04.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U„ poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na wniosek Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82 - 433 Mikołajki Pomorskie, wydana została decyzja dla przedsięwzięcia w zakresie budowy budynku z zapleczem socjalno-gospodarczym na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich" na działce nr 46 w miejscowości Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.

06.04.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

Pana Wojciecha Panka Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSTEMS", 14- 240 Susz ul. Plażowa 18, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowy stacji uzdatniania wody w Mikołajkach Pomorskich" na działkach o numerach 46, 43/3, 43/4, 78/2, 206/5 w miejscowości Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.

01.04.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, reprezentowanej przez pana Macieja Glazę , Zakład Usług Technicznych Maciej Glaza, ul. Kochanowskiego 22, 82 - 500 Kwidzyn, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej 0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek
nr 126/14, 126/9, 129/3 obr. Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.

29.03.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23/, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U„ poz. 199 ze zm.I

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo-Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowy budynku z zapleczem socjalno-gospodarczym na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich" na działkach o numerach 46.

10.03.2016

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen nym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie
( z a w i a d a m i a że na podstawie wniosku spółki Elektrownia Wiatrowa EOL Quattro sp. z o.o. z dnia 10.02.2016 r., uzupełnionego w dniu 26.02 .2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii światłowodowej oraz linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia - ty XUHAKXS - długość około 9543 m na działkach:
- 123/2, 124, 93, 92, 91, 74, 54, 53, 51, 52, 40, 2912, 28/2, 23, 22, 21 obręb Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie ;
- 45/2, 39, 33/2, 32/2, 31/2, 29, 24, 10/21, 7, 2/5, 11, 12/47, 12/48 obręb Cygusy, gmina Sztum;
- 178/18, 178/16, 295, 300, 91/78, 91/79, 9617 , 285, 64/2, 86/25, 84, 2 obręb Barlewice, gmina Sztum;
- 44/3 obręb Kępina, gmina Sztum.

01.03.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23/, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Wojciecha Panek Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSTEM", 14-240 Susz ul. Plażowa 18, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowy stacji uzdatniania wody w Krasnej Łące" na działkach o numerach 205/3 i 205/6 ..

01.03.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23/, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Wojciecha Panek Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSTEM", 14-240 Susz ul. Plażowa 18, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowy stacji uzdatniania wody w Mikołajkach Pomorskich" na działkach o numerach 46, 43/3, 43/4, 78/2, 206/5 ..

01.03.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2013, poz. 267 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Zakładu Usług Technicznych Maciej Glaza ul. Kochanowskiego 22, 82-500 Kwidzyn, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV e celu zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek nr 126/4, 126/9, 129/3 w obrębie geodezyjnym Mikołajki Pomorskie.

10.02.2016Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 24.10.2016
Podpisał: Marzena Czarnecka
Dokument z dnia: 11.02.2016
Dokument oglądany razy: 2 210
Wersja do druku