bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia Wójta 2016

Zarządzenie Numer

66/2016

z dnia

30 grudnia

2016

roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026

Zarządzenie Numer

65/2016

z dnia

28 grudnia

2016

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Piaskowej.

Zarządzenie Numer

64/2016

z dnia

21 grudnia

2016

roku

w sprawie powołania i wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

63/2016

z dnia

20 grudnia

2016

roku

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku

Zarządzenie Numer

62/2016

z dnia

16 grudnia

2016

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Numer

61/2016

z dnia

9 grudnia

2016

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem dworsko -parkowym w Stążkach.

Zarządzenie Numer

60/2016

z dnia

5 grudnia

2016

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Numer

59/2016

z dnia

23 listopada

2016

roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

58/2016

z dnia

10 listopada

2016

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kościuszki 8.

Zarządzenie Numer

57/2016

z dnia

10 listopada

2016

roku


w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017 

Zarządzenie Numer

56/2016

z dnia

10 listopada

2016

roku


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

55/2016

z dnia

07 listopada

2016

roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

54/2016

z dnia

02 listopada

2016

roku


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie i nadania jej regulaminu działania.

Zarządzenie Numer

53/2016

z dnia

27 października

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Numer

52/2016

z dnia

26 października

2016

roku


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Numer

51/2016

z dnia

19 października

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Numer

50/2016

z dnia

17 października

2016

roku


w sprawie przyznania uczniom stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Zarządzenie Numer

49/2016

z dnia

13 października

2016

roku


zmieniające Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie zatwierdzenia stawek na sezon grzewczy 2015/2016 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w ośrodku zdrowia w Mikołajkach Pomorskich, GOK/ OSP w Mikołajkach Pomorskich, ,kotłownię przy Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz kotłownię w Cieszymowie.

Zarządzenie Numer

48/2016

z dnia

10 października

2016

roku


w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

47/2016

z dnia

6 października

2016

roku


w sprawie zatwierdzenia stawek na sezon grzewczy 2015/2016 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w ośrodku zdrowia w Mikołajkach Pomorskich, GOK/ OSP w Mikołajkach Pomorskich, kotłownię przy Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz kotłownię w Cieszymowie.

Zarządzenie Numer

46/2016

z dnia

3 października

2016

roku


w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Zarządzenie Numer

45/2016

z dnia

30 września

2016

roku


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku.

Zarządzenie Numer

44/2016

z dnia

30 września

2016

roku


w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Numer

43/2016

z dnia

22 września

2016

roku


w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

42/2016

z dnia

9 września

2016

roku


w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

41/2016

z dnia

6 września

2016

roku


w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Mikołajki Pomorskie i jej jednostkach budżetowych.

Zarządzenie Numer

40/2016

z dnia

31 sierpnia

2016

roku


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017

Zarządzenie Numer

39/2016

z dnia

31 sierpnia

2016

roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

38/2016

z dnia

30 sierpnia

2016

roku


w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzących przez gminę Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

37/2016

z dnia

26 sierpnia

2016

roku


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Numer

36/2016

z dnia

26 sierpnia

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Numer

35/2016

z dnia

26 lipca

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Numer

34/2016

z dnia

25 lipca

2016

roku


w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie z Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Numer

33/2016

z dnia

18 lipca

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Numer

32/2016

z dnia

13 lipca

2016

roku


w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenie Numer

31/2016

z dnia

06 czerwca

2016

roku


w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Numer

30/2016

z dnia

31 maja

2016

roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Mirowicach gm. Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

29/2016

z dnia

30 maja

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Numer

28/2016

z dnia

17 maja

2016

roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

27/2016

z dnia

13 maja

2016

roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Balewie.

Zarządzenie Numer

26/2016

z dnia

10 maja

2016

roku


w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Mikołajki Pomorskie z mocy prawa.

Zarządzenie Numer

25/2016

z dnia

10 maja

2016

roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Numer

24/2016

z dnia

09 maja

2016

roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy komisji Konkursowej

Zarządzenie Numer

23/2016

z dnia

09 maja

2016

roku


w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Numer

22/2016

z dnia

25 kwietnia

2016

roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Stążkach

Zarządzenie Numer

21/2016

z dnia

19 kwietnia

2016

roku


w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

20/2016

z dnia

14 kwietnia

2016

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Numer

19/2016

z dnia

31 marca

2016

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Numer

18/2016

z dnia

21 marca

2016

roku

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy położonych w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 12 oraz ul. Szreibera 14

Zarządzenie Numer

17/2016

z dnia

17 marca

2016

roku

W sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

16/2016

z dnia

17 marca

2016

roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

15/2016

z dnia

17 marca

2016

roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie Numer

14/2016

z dnia

17 marca

2016

roku

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie Numer

13/2016

z dnia

14 marca

2016

roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Numer

12/2016

z dnia

26 lutego

2016

roku

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

Zarządzenie Numer

11/2016

z dnia

12 lutego

2016

roku

w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczeniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie gminy Mikołajki pomorskie.

Zarządzenie Numer

10/2016

z dnia

27 stycznia

2016

roku

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

9/2016

z dnia

27 stycznia

2016

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

8/2016

z dnia

27 stycznia

2016

roku

w sprawie przyjęcia Diagnoz stanu i potrzeb w zakresie obszarów wsparcia uczniów w szkole prowadzonej przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

7/2016

z dnia

27 stycznia

2016

roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

6/2016

z dnia

25 stycznia

2016

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

5/2016

z dnia

21 stycznia

2016

roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

4/2016

z dnia

11 stycznia

2016

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy położonej w Krasnej Łące.

Zarządzenie Numer

3/2016

z dnia

07 stycznia

2016

roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg. stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Zarządzenie Numer

2/2016

z dnia

05 stycznia

2016

roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i planu finansowego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2016

Zarządzenie Numer

1/2016

z dnia

04 stycznia

2016

roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecnościOpublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 03.01.2017
Podpisał: Kazmierz Kulecki
Dokument z dnia: 08.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 340