bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 27.03.2017 z powodu:
KOPIA

Projekty Uchwał Rady Gminy 2014 - 2018

Projekty Uchwał dla Obrad XXII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie i Gminnego Ośrodka w Mikołajkach Pomorskich.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XXI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum" w ramach partnerstwa z Miastem i Gminą Sztum

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XX sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2017 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XIX sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016 - 2026"

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XVIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3116G Balewo - Matule w miejscowości Cieszymowo"

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w miejscowości Mikołajki Pomorskie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XVII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie: zawarcia porozumienia.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XVI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - logopedy

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026"

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XIV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie + załącznik

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2016 roku

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości lokalowych do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2016 r.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a Województwem Pomorskim dotyczącej wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Pomorskiego od Gminy Mikołajki Pomorskie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalenia i poboru oraz terminów płatnoś

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad X sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję 2016-2019.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Mikołajkach Pomorskich.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji elektrycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na realizację ,,Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku Mirowice-Dąbrówka Pruska o długości 2.8 km"

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad IX sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na remont chodnika w pasie drogi powiatowej 3137G w Mikołajkach Pomorskich (ulica Kościuszki)

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Nowe Minięta oraz cześć wsi Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2
PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Stążki, obszar dla potrzeb lokalizacji Farmy Wiatrowej „Cieszymowo”, gmina Mikołajki Pomorskie

  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2
  • Załącznik nr 3
PROJEKT

Projekty Uchwał dla Obrad VIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sztumskiemu

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w miejscowości Linki obręb Stążki.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad VII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy w 2014 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad VI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzącego przez Gminę Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych działki położonej w Mikołajkach Pomorskich

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebnośći przesyłu na nieruchomość stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad V sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie kontynuwania członkostwa Gminy ......................... w Lokalnej Grupie Działania ,,Kraina Dolnego Powiśla" w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2015 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania od osób fizycznych w drodze inkaso.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad IV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad III sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Poowiatu Sztumskiego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej ,,ZONDA" w gminie Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowo - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

OBWIESZCZENIE

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkch Pomorskich

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia WPF Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

PROJEKTOpublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.02.2017
Podpisał: Magdalena Wojtacka
Dokument z dnia: 05.12.2014
Dokument oglądany razy: 986
Wersja do druku