bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rok 2017

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania na wniosek strony

Zgodnie z art.61 k.p.a. § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami / w związku z art. 33 ustawy dnia 3 października 2008 r – O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 /

z a w i a d a m i a m

że dnia 13.06.2017r na wniosek Matanzas Sp. z o. o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa ( adres do korespondencji RTB Developer Sp. z o. o., ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk ) zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie.

26.06.2017Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 29.06.2017
Podpisał: Maria Pałkowska-Rybicka
Dokument z dnia: 28.06.2017
Dokument oglądany razy: 925