bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Przetargi


Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości - kliknij tutaj

Wójt Gminy Mikołajki Pom. 2017-08-22
Mikołajki Pomorskie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia Pzp (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„ Przebudowa drogi gminnej – ulica Spacerowa
w Mikołajkach Pomorskich”.
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
Zakład Usług Drogowych i Transportowych
Witold Braszkowski
Ul. Cisowa 19
82-550 Prabuty
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty. 1.1.Spółdzielnia Uslug Wielobranżowych DROBUD w Gdakowie
Gdakowo 43, 82-550 Prabuty
Cena brutto – 207 870 zł.
Liczba pkt w kryterium cena - 51,48
Liczba pkt w kryterium okres gwarancji - 20
Liczba pkt w kryterium termin realizacji - 12
Łączna liczba pkt - 83,48

1.2.Zakład Usług Drogowych i Transportowych
Witold Braszkowski
Ul. Cisowa 19, 82-550 Prabuty
Cena brutto - 178 350 zł.
Liczba pkt w kryterium cena - 60
Liczba pkt w kryterium okres gwarancji - 20
Liczba pkt w kryterium termin realizacji - 20
Łączna liczba pkt - 100

1.3.Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Spółka
z o.o. Ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn
Cena brutto - 219 672,22 zł.
Liczba pkt w kryterium cena – 48,71
Liczba pkt w kryterium okres gwarancji - 20
Liczba pkt w kryterium termin realizacji - 12
Łączna liczba pkt - 80,71

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy 3) wyboru najkorzystniejszej oferty W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o: 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Wójt Gminy
Mikołajki Pomorskie

Wójt Gminy
Mikołajki Pomorskie
RG.II.271.8.2017 Mikołajki Pomorskie, 2017-08-22

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.II.271.8.2017 Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej w Mikołajkach Pomorskich”
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania kwotę w wysokości 338 000 złotych (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 3 oferty, z których najkorzystniejsza oferta w ogólnej punktacji uzyskała najwyższą ilość punktów, jednakże kwota zaoferowana przez Wykonawcę tj. 369 869,45 zł. przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie.
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych , cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu). Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o: 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub 2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Wójt Gminy
Mikołajki Pomorskie

Wójt Gminy
Mikołajki Pomorskie RG.II.271.10.2017 Mikołajki Pomorskie, 2017-08-21

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.II.271.10.2017 Nazwa zadania:

„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Linki”
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania kwotę w wysokości 290 000 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta na kwotę 377 893,67 zł. która przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie.
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych , cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu). Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o: 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub 2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

W/z Wójta
Janusz Wysocki
Sekretarz Gminy

RG.II.271.10.2017 Mikołajki Pom. 2017-08-17

Informacja z sesji otwarcia ofert
z dnia 17.08.2017 r.

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza informacje po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Linki, gm. Mikołajki Pomorskie”,

Kwota , jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi – 290 000 złotych.
Wykaz firm, które złożyły oferty:

1. Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Spółka z o.o.
Ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn
Cena brutto – 377 893,67 zł.
Okres gwarancji – 60 miesięcy
Termin realizacji - 8 tygodni

Informacja:
Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia niniejszej informacji, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

w/z Wójta
Janusz Wysocki

Sekretarz Gminy

Wójt Gminy
Mikołajki Pomorskie

ZO.4.RGK.2017
Mikołajki Pom. 2017-08-16

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn.

„Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami na place zabaw w sołectwach Mikołajki Pomorskie , gm. Mikołajki Pomorskie”

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Argon Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl z ceną ofertową brutto 115 369,08 zł. ( słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 08/100.

W postępowaniu złożono następujące oferty:
1. BUGLO Place Zabaw Sp. Z o.o. Sp.k.
Ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Cena brutto 130 953,67 zł.
2. Argon Klaudiusz Półtorak
Ul. Grunwaldzka 121/86
37-700 Przemyśl
Cena brutto 115 369,08 zł.


w/z Wójta
Janusz Wysocki

Sekretarz Gminy


Gmina Mikołajki Pomorskie RG.II.271.8.2019
Ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pom.
2017-08-07

Informacja z sesji otwarcia ofert
z dnia 07.08.2017 r.

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza informacje po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„ Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej
w Mikołajkach Pomorskich”.


Kwota , jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi – 338 000 złotych.

Wykaz firm, które złożyły oferty:
1. Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD w Gdakowie
Gdakowo 43, 82-550 Prabuty
Cena brutto – 339 480,00 zł.
Okres gwarancji – 60 miesięcy
Termin realizacji – 8 tygodni

2. Zakład Usług Drogowych i Transportowych
Witold Braszkowski
Ul. Cisowa 19, 82-550 Prabuty
Cena brutto - 319 800 00 zł.
Okres gwarancji - 60 miesięcy
Termin wykonania – 8 tygodni

3. Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Spółka z o.o.
Ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn
Cena brutto – 369 869,45 zł.
Okres gwarancji – 60 miesięcy
Termin realizacji - 6 tygodni


Informacja:
Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia niniejszej informacji, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

Wójt Gminy
Mikołajki Pomorskie
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 23.08.2017
Podpisał: Janusz Wysocki
Dokument z dnia: 07.08.2017
Dokument oglądany razy: 35 838