bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

referent ds. księgowości budżetowej

Mikołajki Pomorskie, 29.09.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

55/2016

z dnia

07 listopada

2016

roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich

OGŁOSZENIA O WYNIKACH NABORU


referent ds. samorządowych i obsługi rady


30.12.2015

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


referent ds. samorządowych i obsługi rady


11.12.2015


Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
referent ds. samorządowych i obsługi rady

27.11.2015


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARCZO-KOMUNALNEGO


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - KIEROWNIK REFERATU GOSPODARCZO-KOMUNALNEGO


Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorski

Informujemy, że na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich wpłynęła 1 kandydatura Pani Magdaleny Dziedzic zam. Sztum.
Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się bardzo wysokim poziomem wiedzy.
Pani Magdalena Dziedzic posiada zarówno merytoryczne przygotowanie do realizacji zadań
określonych w zakresie czynności na wyżej w/w stanowisku, jak również doświadczenie w pracy z rodziną.
Kandydatka przedstawiła posiadane kwalifikacje i uprawnienia. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zasad i celów pracy asystenta rodziny potwierdzając predyspozycje do pracy na w/w stanowisku. Ponadto wykazała się znajomością zagadnień z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Komisja wysoko ocenia umiejętności interpersonalne kandydatki

Irena Sadłos
Kierownik GOPS
Mikołajki Pomorskie
2014.10.13


Ogłoszenie o naborze
NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w ramach realizowanych zadań z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej


1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.
? wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
? wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
2. Wymagania dodatkowe :
• znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
• znajomość obsługi komputera
• nieposzlakowana opinia
• samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
• umiejętność pracy w zespole
• odporność na sytuacje stresowe
• umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
• posiadanie prawo jazdy kat.B i posiadanie własnego środka transportu
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub zespołem interdyscyplinarnym,
• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
• udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
• udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
• udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
• współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo-wychowawczą, w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą,
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań okaże się niezbędna.
4. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• curriculum vitae
• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystent rodzinny,
• oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).
5. Forma zatrudnienia:
• zatrudnienie 1 osoba – asystent rodziny
• umowa zlecenie w okresie od 13 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do 08.10.2014 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do GOPS w Mikołajkach Pomorskich).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich i stronie internetowej GOPS w Mikołajki Pomorskie oraz na tablicy ogłoszeń.

Kierownik GOPS
Irena Sadłos


Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorski

Informujemy, że na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich wpłynęła 1 kandydatura Pani Moniki Lewandowskiej zam. Sadłuki.
Z powodu nie uzyskania przez w/w wystarczającej ilości punktów na zestawie pytań konkursowych na stanowisko – Asystent rodzinny – nie doszło do pozytywnego rezultatu kwalifikacji do pracy na w/w stanowisku.

Irena Sadłos
Kierownik GOPS
Mikołajki Pomorskie
2014.09.29


Ogłoszenie o naborze
NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w ramach realizowanych zadań z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej
1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.
? wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
? wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
2. Wymagania dodatkowe :
• znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
• znajomość obsługi komputera
• nieposzlakowana opinia
• samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
• umiejętność pracy w zespole
• odporność na sytuacje stresowe
• umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
• posiadanie prawo jazdy kat.B i posiadanie własnego środka transportu
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub zespołem interdyscyplinarnym,
• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
• udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
• udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
• udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
• współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo-wychowawczą, w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą,
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań okaże się niezbędna.
4. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• curriculum vitae
• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystent rodzinny,
• oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).
5. Forma zatrudnienia:
• zatrudnienie 1 osoba – asystent rodziny
• umowa zlecenie w okresie od 01 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do 24.09.2014 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do GOPS w Mikołajkach Pomorskich).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich i stronie internetowej GOPS w Mikołajki Pomorskie oraz na tablicy ogłoszeń.

Kierownik GOPS
Irena Sadłos


Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy
Kierownik Referatu Gospodarczo-Komunalnego
........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymogów określonych w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1598, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr
10 poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122 poz. 1020, z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170
poz. 1218, Nr 223, poz. 1458 z 2008r.)
b) obywatelstwo polskie
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych,
d) posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy – wykształcenie wyższe techniczne, specjalność: budownictwo,
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) nieposzlakowana opinia
g) Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności - wymagane 4 lat stażu pracy
h) Doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach – oczekiwane 2 lata stażu pracy


2. Wymagania dodatkowe:
a) Komunikatywność
b) Umiejętność kierowania zespołem pracowników
c) Czytanie i analiza dokumentacji technicznych
d) umiejętność pracy w zespole
e) dyspozycyjność,
f) prawo jazdy B
g) obsługa komputera w stopniu dobrym

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Organizacja pracy referatu w uzgodnieniu z Sekretarzem Gminy.
b) Organizacja pracy i nadzór nad pracownikami obsługi w zakresie świadczenia usług komunalnych.
c) Nadzór nad stanem komunalnej infrastruktury technicznej.
d) Koordynacja realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
e) Prowadzenie spraw i przygotowanie merytoryczne decyzji i innych aktów prawnych wydawanych przez organy gminy.
f) Klasyfikacja wydatków strukturalnych z zakresu prowadzonych spraw na stanowisku pracy.
g) Sprawozdawczość z zakresu działania referatu.
h) Nadzór nad całokształtem spraw z zakresu działania referatu a w szczególności właściwą realizację zadań i obowiązków.

4. Kluczowe kontakty zewnętrzne:
a) Urząd Wojewódzki w Gdańsku
b) Urząd Marszałkowski w Gdańsku
c) Starostwo Powiatowe w Sztumie
d) Urząd Statystyczny w Gdańsku
5. Kluczowe kontakty wewnętrzne:
a) Sekretarz Gminy,
b) Skarbnik Gminy
c) Jednostki Organizacyjne Gminy

6. Wyposażenie stanowiska pracy:
a) laptop, drukarka
- oprogramowanie Pakiet MS Office, dostęp do geodezji i przepisów prawnych

7. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
d) kwestionariusz osobowy;
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
f) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzających okresy zatrudnienia,
h) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2 – sekretariat, lub pocztą na adres Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Kierownik Referatu Gospodarczo-Komunalnego - w terminie do dnia 10 października 2014 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie (www.bip.mikolajkipomorskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić


Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
REFERENT DS. EGZEKUCJI – 1/4 etatu
........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:


a) spełnienie wymogów określonych w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1598, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr
10 poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122 poz. 1020, z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170
poz. 1218, Nr 223, poz. 1458 z 2008r.)
b) obywatelstwo polskie
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych,
d) posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy – wykształcenie wyższe prawnicze, specjalność: prawo cywilne,
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) nieposzlakowana opinia
g) prawo jazdy kat. B
h) Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności - 6 lat stażu pracy
i) Doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach – 2 lata stażu pracy


2. Wymagania dodatkowe:

a) komunikatywność
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odporność na stres
d) umiejętność zaplanowania i zorganizowania własnej pracy,
e) osoba niepaląca,
f) duża samodzielność


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Egzekucja opłat za wywóz nieczystości stałych
b) Sporządzanie sprawozdań z zakresu egzekucji
c) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z egzekucją

4. Kluczowe kontakty zewnętrzne:
a) Urząd Skarbowy
b) Banki
c) Dłużnicy


5. Kluczowe kontakty wewnętrzne:
a) referat finansowy
b) referat rozwoju gospodarczego
c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

6. Wyposażenie stanowiska pracy:
a) komputer, drukarka
- oprogramowanie MS OFFICE
- telefon
7. Informacje dodatkowe:

a) wynagrodzenie – ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień zatrudnienia.


8. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
d) kwestionariusz osobowy;
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
f) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzających okresy zatrudnienia,
h) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2 – sekretariat, lub pocztą na adres Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – referent ds. egzekucji - w terminie do dnia ……………. roku.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie (www.bip.mikolajkipomorskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślićOpublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 02.10.2017
Podpisał: Janusz Wysocki
Dokument z dnia: 22.04.2014
Dokument oglądany razy: 2 949