bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zarządzenia Wójta 2017

Zarządzenie Numer

59/2017

z dnia

9 października

2017

roku

w sprawie przyznania uczniom stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Zarządzenie Numer

58/2017

z dnia

9 października

2017

roku

w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

57/2017

z dnia

6 października

2017

roku

w sprawie zatwierdzenia stawek na sezon grzewczy 2017/2018 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w ośrodku zdrowia w Mikołajkach Pomorskich,GOK/OSP w Mikołajkach Pomorskich, kotłownię przy Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz kotłownię w Cieszymowie.

Zarządzenie Numer

56/2017

z dnia

4 października

2017

roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Zarządzenie Numer

55/2017

z dnia

3 października

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

54/2017

z dnia

29 września

2017

roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

53/2017

z dnia

29 września

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Numer

52/2017

z dnia

27 września

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku

Zarządzenie Numer

51/2017

z dnia

27 września

2017

roku

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji zbędnych składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

50.1/2017

z dnia

25 września

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Numer

50/2017

z dnia

11 września

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Numer

49/2017

z dnia

05 września

2017

roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018

Zarządzenie Numer

48/2017

z dnia

30 sierpnia

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Numer

47/2017

z dnia

30 sierpnia

2017

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Krasnej Łące.

Zarządzenie Numer

46/2017

z dnia

29 sierpnia

2017

roku

w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

45/2017

z dnia

18 sierpnia

2017

roku

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXII/150 /2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Zarządzenie Numer

44/2017

z dnia

17 sierpnia

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Numer

43/2017

z dnia

02 sierpnia

2017

roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

42/2017

z dnia

02 sierpnia

2017

roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

41/2017

z dnia

02 sierpnia

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Numer

40/2017

z dnia

24 lipca

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Pierzchowice.

Zarządzenie Numer

39/2017

z dnia

24 lipca

2017

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

38/2017

z dnia

12 lipca

2017

roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Numer

37/2017

z dnia

10 lipca

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Numer

35/2017

z dnia

26 czerwca

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Pierzchowice.

Zarządzenie Numer

34/2017

z dnia

14 czerwca

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Dąbrówce Pruskiej.

Zarządzenie Numer

33/2017

z dnia

7 czerwca

2017

roku

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Numer

32/2017

z dnia

07 czerwca

2017

roku

w sprawie wprowadzenia ,, Regulaminu użytkowania samochodu służbowego"

Zarządzenie Numer

31/2017

z dnia

05 czerwca

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dworcowej 17.

Zarządzenie Numer

30/2017

z dnia

05 czerwca

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krasnej Łące.

Zarządzenie Numer

29/2017

z dnia

01 czerwca

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kościuszki.

Zarządzenie Numer

28/2017

z dnia

01 czerwca

2017

roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskie w roku 2017.

Zarządzenie Numer

27/2017

z dnia

24 maja

2017

roku

w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji .

Zarządzenie Numer

26/2017

z dnia

22 maja

2017

roku

w sprawie powołania Gminnego Zespoły Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Numer

25/2017

z dnia

18 maja

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Numer

24/2017

z dnia

10 maja

2017

roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonych w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Piaskowej.

Zarządzenie Numer

23/2017

z dnia

27 kwietnia

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Numer

22/2017

z dnia

25 kwietnia

2017

roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz Uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Numer

21/2017

z dnia

25 kwietnia

2017

roku

w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Numer

20/2017

z dnia

20 kwietnia

2017

roku

w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dworcowej

Zarządzenie Numer

19/2017

z dnia

10 kwietnia

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Numer

18/2017

z dnia

29 marca

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Numer

17/2017

z dnia

28 marca

2017

roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

16/2017

z dnia

28 marca

2017

roku

w sprawie zatwierdzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

15/2017

z dnia

28 marca

2017

roku

w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich oraz Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

14/2017

z dnia

16 marca

2017

roku

w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Numer

13/2017

z dnia

08 marca

2017

roku

w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich oraz Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

12/2017

z dnia

08 marca

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Numer

10/2017

z dnia

20 lutego

2017

roku

w sprawie powołania komisji do szacowania wartości składników majątkowych

Zarządzenie Numer

9/2017

z dnia

20 lutego

2017

roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

8/2017

z dnia

20 lutego

2017

roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Numer

7/2017

z dnia

02 lutego

2017

roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Numer

6/2017

z dnia

25 stycznia

2017

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

Zarządzenie Numer

5/2017

z dnia

20 stycznia

2017

roku

w sprawie kontroli wykonania zadań obronnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Numer

4/2017

z dnia

20 stycznia

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Pierzchowice.

Zarządzenie Numer

3/2017

z dnia

11 stycznia

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Sadłuki

Zarządzenie Numer

2/2017

z dnia

2 stycznia

2017

roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i planu finansowego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2017

Zarządzenie Numer

1/2017

z dnia

2 stycznia

2017

roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 09.10.2017
Podpisał: Kazimierz Kulecki
Dokument z dnia: 03.01.2017
Dokument oglądany razy: 879