BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 16.04.2018, zmieniona z powodu:
(17.04.2018): OBWIESZCZE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Michała Gruźlewskiego, reprezentującego famę Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU" Michał Gruźlewski z siedzibą 86-302 Gać 20A, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku usługowo - handlowego posadowionego na terenie działek nr 137/1, 13811, 139/1 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie .

Rok 2018

 

(13.04.2018): OBWIESZCZENIE Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.), PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, iż w dniu 13.04.2018 r. wydał decyzję nr 8zrid/2018/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522, polegająca na przebudowie skrzyżowania w Mikołajkach Pomorskich”

(22.03.2018): OBWIESZCZENIE Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycjimw zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.), PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że na wniosek z dnia 19.12.2017 r., złożony przez Pana Grzegorza Stachowiaka, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działającego z upoważnienia ZarząduWojewództwa Pomorskiego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522, polegająca na przebudowie skrzyżowania w Mikołajkach Pomorskich”.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 16.04.2018
Podpisał: Janusz Wysocki
Dokument z dnia: 16.04.2018
Dokument oglądany razy: 283
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich