BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Rok 2018


  Wersja z dnia: 03.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: (03.10.2018):Roczny Program Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z Organizacjami Pozarządowymi Projekt „Programu Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

  Wersja z dnia: 22.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: (27.08.2018): ​​​​​​​Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony:że dnia 27.08.2018r na wniosek Energy Solar 7 Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 5" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie.

  Wersja z dnia: 08.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: (02.08.2018): ​​​​​​​Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony: zawiadamiam że dnia 08.08.2018r na wniosek Energy Solar 7 Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięc ia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 4" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dąbrówka Pruska, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo  pomorskie. (02.08.2018): ​​​​​​​Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony: zawiadamiam że dnia 02.08.2018r na wniosek Energy Solar 7  Sp. z  o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięc ia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 3" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dąbrówka Pruska, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo  pomorskie. (02.08.2018): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony: zawiadamiam że dnia 02.08.2018r na wniosek Energy Solar  7 Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 2" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo  pomorskie.

  Wersja z dnia: 30.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 30.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 16.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: (30.05.2018): Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

  Wersja z dnia: 16.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 10.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: (30.04.2018): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony zawiadamiam że dnia 30.04.2018r na wniosek Fortune Sp. z o. o.,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie szczelnego zbiornika na naturalny nawóz płynny w Monostarzysku Wielkim dz. nr 23  ( obręb 16 – Monostarzysko ) Gmina Stary Dzierzgoń wraz z przewodem tłocznym i przepompownią mobilną w Cieszymowie dz. nr 129/36, 129/38, 129/34, 170, 138/1, 136/2, 161/1 ( obręb nr 10 – Stążki ) Gmina Mikołajki Pomorskie

  Wersja z dnia: 30.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: (10.05.2018): Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

  Wersja z dnia: 30.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 30.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 24.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: WÓJT GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE OGŁASZA   otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

  Wersja z dnia: 18.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: (20.04.2018):OBWIESZCZENIE Wojewoda Pomorski PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, iż w dniu 20.04.2018 r. wydał postanowienie o  uzupełnieniu  treści  rozstrzygnięcia decyzji  nr 8zrid/2018/MKH  - o   zezwoleniu   na   realizację   inwestycji   drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522, polegająca na przebudowie skrzyżowania w Mikołajkach Pomorskich", w  zakresie dotyczącym  określenia obowiązków  dotyczących  dokonania przebudowy lub budowy  sieci  uzbrojenia terenu, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, budowy lub przebudowy  zjazdów  oraz  przebudowy innych dróg publicznych.

  Wersja z dnia: 16.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: (17.04.2018): OBWIESZCZE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Michała Gruźlewskiego, reprezentującego famę Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU" Michał Gruźlewski z siedzibą 86-302 Gać 20A, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku usługowo - handlowego posadowionego na terenie działek nr 137/1, 13811, 139/1 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie .

  Wersja z dnia: 22.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: (13.04.2018): OBWIESZCZENIE Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.), PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, iż w dniu 13.04.2018 r. wydał decyzję nr 8zrid/2018/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522, polegająca na przebudowie skrzyżowania w Mikołajkach Pomorskich”

  Wersja z dnia: 22.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich