BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 15.05.2019, zmieniona z powodu:
(20.05.2019): INFORMACJA W sprawie trybu zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Rok 2019

(15.05.2019): WÓJT GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE OGŁASZA   otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r.

  • Ogłoszenie -  pobierz
  • Wzór oferty - pobierz
  • Wzór sprawozdania - pobierz
  • Wzór umowy - pobierz
  • Zarządzenie Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 28/2019 z dnia 9 maja 2019 roku  - pobierz
  • Zarządzenie Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 29/2019 z dnia 9 maja 2018 roku  - pobierz

(10.05.2018): Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

(25.04.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego /  tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami / oraz art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust 3 ustawy dnia 3 października 2008 r – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2018r.  poz. 2081 ze zm. / informuje, że na wniosek Pani Izy Michałek, reprezentującej Elektrownię PV 10 Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Puławskiej 2; 02-566 Warszawa; została wydana decyzja o umorzeniu postępowania   o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 25.04.2019 r., znak RG.III.6220.2.2018,  przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie,  dla zadania polegającego na  „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 74/11 ( obręb 0005) w miejscowości Mikołajki Pomorskie, Gmina Mikołajki Pomorskie”.  ( proj. Mikołajki Pomorskie II). 

 

(05.03.2019): OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na  odprowadzeniu  oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących   z  mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce nr 90/3, obręb Stążki w Cieszymowie, gmina Mikołajki Pomorskie, do Kanału Balewskiego (działka nr 86 obręb Stążki) w km 5+900 jego biegu przez istniejący wylot betonowy w ilości...

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Agata Witkowska
Publikacja dnia: 15.05.2019
Podpisał: Iwona Marcinkowska
Dokument z dnia: 15.05.2019
Dokument oglądany razy: 721
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich