BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Rok 2020


  Wersja z dnia: 03.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256 /,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293./z a w i a d a m i a że na podstawie wniosku Pana Dariusza Michalskiego , reprezentującego Biuro Projektów DM PROJEKT, 82-300 Elbląg ul. Okulickiego 8/31, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na  budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania domu jednorodzinnego w m. Mikołajki Pomorskie ul. Kościuszki na dz. 207/3, 207/4, 231, 207/5.

  Wersja z dnia: 03.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tesktu

  Wersja z dnia: 23.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim KOWR OT Pruszcz Gdański ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określonej w wykazie z dnia 17.10.2019 r. podanym do publicznej wiadomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim w sposób zwyczajowo przyjęty przez okres od 17.10.2019 roku do 31.10.2019 roku oraz na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim KOWR OT Pruszcz Gdański ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określonej w wykazie z dnia 30.12.2019 r. podanym do publicznej wiadomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim w sposób zwyczajowo przyjęty przez okres od 30.12.2019 roku do 13.01.2020 roku oraz na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określonej w wykazie z dnia 17.10.2019 r. podanym do publicznej wiadomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim w sposób zwyczajowo przyjęty przez okres od 17.10.2019 roku do 31.10.2019 roku oraz na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ogłasza ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony w dniu 20.04.2020 o godz. 9:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0004 Jurkowice działki nr 203/6, 203/7 powierzchnia 0,0894 ha cena wywoławcza: 19 040,00 zł KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Stary Targ, powiat sztumski, woj. pomorskie.

  Wersja z dnia: 23.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich