BIP.gov.pl

Druki do pobrania

 

Zgłoszenie strat spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – suszę

 

Zgłoszenie szkody łowieckiej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi

 

„Zgłoszenia” na usunięcie drzew

Wniosek na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o podział nieruchomości

 

Wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /lub studium...

 

Wniosek o najem lokalu

 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

 

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry

 

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD 2016 (wymarzanie)

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRÓW ZABYTKÓW

 

WNIOSEK O STYPENDIUM WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

 

WNIOSEK o wydanie zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami następujących przyłączy: energetycznego, wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnego oraz na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w/w urządzeń na okres od dnia ……………………… do dnia …………………

Wniosek o wypis z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mikołajki Pomorskie

Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mikołajki Pomorski

 

WNIOSKEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW

Wniosek o udzielenie dotacji na inwestycje związane z demontażem pokryć dachowych zawierających elementy azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie (wniosek prosimy wypełniać drukowanymi literami)

REGULAMIN

 

W n i o s e k o wydanie wypisu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

 

Wnisek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Oświdczenie o otrzymanej / nieotrzymanej pomocy DE MINIMIS

 

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY

 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WÓJTA, SKARBNIKA...

 
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.06.2018
Podpisał: Anna Kuśmierczyk
Dokument z dnia: 14.06.2018
Dokument oglądany razy: 2340
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich