bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 29.06.2012 z powodu:
zla

Rok 2011

Obwieszczenie-budowa sieci kan.i wod. Balewo.doc

Obwieszczenie wszcecie postepowania.doc

OGLOSZENIE WOJTA Zm.Studium.doc

RG.III.7624 &ndash, 4/10-o Mikołajki Pom. 20.05.2011 r.

OBWIESZCZENIE WÓ,JTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE


Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), §, 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministr?w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku &bdquo,FORTUNE&rdquo, Sp. Z o. o. , Szczepanki 3, 86-320 Łasin. i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą &bdquo,Budowie obory o obsadzie ok. 520 DJP wraz z halą udojową, zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 129/26 położonej w Cieszymowie&rdquo,

Do pobrania:


RG.IV.34341-5/10 Protok?ł z negocjacji

Informacje ze Szkoły Podstawowej w Cieszymowie oraz Zespołu Szk?ł w Mikołajkach Pomorskich dot. wyniku negocjacji na zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno -
wyr?wnawczych z projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"

Pliki do pobrania:

Protokol z zajec Ciesz.doc
Protokol z zajec MP.doc

RG.IV.34341-7/09 Mikołajki Pomorskie, 2009-12-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.34341-3/09. Nazwa zadania:
&bdquo,Dożywianie dzieci w szkołach prowadzone rzez Gminę Mikołajki Pomorskie&rdquo,
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zam?wienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: IGUANA Usługi Gastronomiczne
Kamil Stopikowski
ul. Piastowska 32 , 82-500 Kwidzyn
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 7.01.2010 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1.
Lp.
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Turystyczne
Dom Rybaka s.c
Adres Wykonawcy: Stara Pasłęka 9
14-500 Braniewo Cena oferty brutto: 584 876,34 Liczba pkt. w kryterium cena: 90,33

Lp.: 2. Nazwa wykonawcy: DISCO-BAR Michał Dombrzalski Adres Wykonawcy: Przysiersk 74
86-122 Bukowiec Cena oferty brutto: 642 232,40
Liczba pkt. w kryterium cena: 82,27 Lp.: 3. Nazwa wykonawcy: Anna Pospychała Usługi Gastronomiczne
Adres Wykonawcy: ul. Gdakowska 28
82-433 Mikołajki Pomorskie
Cena oferty brutto: 578 359,61
Liczba pkt. w kryterium cena: 91,35
Lp.: 4. Nazwa wykonawcy: IGUANA Usługi Gastronomiczne
Kamil Stopikowski
Adres Wykonawcy ul. Piastowska 32
82-500 Kwidzyn
Cena oferty brutto: 528 342,20
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
2. działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie został y odrzucone żadne oferty.
3. 3. działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 3 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do kt?rej jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w kt?rym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. ____________________________________ Kierownik Zamawiającego

RG.IV.34341-8/09 Mikołajki Pomorskie, 2009-12-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.34341-3/09. Nazwa zadania:
&bdquo,Zakup wraz z dostawą pojemnik?w do selektywnej zbi?rki odpad?w komunalnych&rdquo,
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zam?wienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
&bdquo,SKATOM&rdquo, Sp. z o.o. ul. Staszica 47
73-130 Dobrzany
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-12-27 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: Lp.: 1. Nazwa wykonawcy: Usługowy Zakład Ślusarski Wyrob?w Metalowych &bdquo,MARKMET&rdquo, Marek Guz
Adres Wykonawcy: ul. Bp.Dominika 43/A
83-200 Starogard Gdański Cena oferty brutto: 61 816,18 Liczba pkt. w kryterium cena: 86,48

Lp.: 2. Nazwa wykonawcy: STALBYT-BIS Marta Czubkowska Adres Wykonawcy: ul.Gł?wna 8, Bytonia
83-210 Zblewo Cena oferty brutto: 77 714,00
Liczba pkt. w kryterium cena: 68,79 Lp.: 3. Nazwa wykonawcy: Ślusarstwo Wyr?b Pojemnik?w na
Odpady Komunalne
Ryszard Lipke
Adres Wykonawcy: ul. Dębowa 1
83-212 Dąbr?wka
Cena oferty brutto: 57 943,90
Liczba pkt. w kryterium cena: 92,26 Lp.: 4. Nazwa wykonawcy: PPH &bdquo,Skatom&rdquo, Sp. z o.o. Adres Wykonawcy: ul. Staszica 47
73-130 Dobrzany Cena oferty brutto: 53 460,40 Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do kt?rej jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w kt?rym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia ____________________________________ Kierownik Zamawiającego

RG.IV.34341-8/09 Mikołajki Pomorskie, 2009-12-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓ,WIENIU dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.34341-8/09. Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą pojemnik?w do selektywnej zbi?rki odpad?w komunalnych Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Zakup wraz z dostawą pojemnik?w do selektywnej zbi?rki odpad?w komunalnych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie www.mikolajkipomorskie.pl E-mail ugmp@kki.net.pl 7,00-15,00 II. Określenie trybu zam?wienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej prog?w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam?wień publicznych III. Adres strony internetowej, na kt?rej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia: Specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.mikolajkipomorskie.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunk?w zam?wienia można uzyskać
W siedzibie Zamawiającego. IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zam?wienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: ---- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Wsp?lny Słownik Zam?wień: 34.92.84.80-6 Słownictwo gł?wne Pojemniki i kosze na odpady i śmieci V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zam?wienia: 31.03.2010 r. VII. Opis warunk?w udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunk?w: 1. O udzielenie zam?wienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunk?w: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam?wienia, lub kt?rzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiot?w do udostępnienia potencjału technicznego i os?b zdolnych do wykonania zam?wienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zam?wienia,
szczeg?łowy opis dla wykonawc?w, znaczenie oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam?wienia. 2. Z ubiegania się o zam?wienia publicznego wyklucza się wykonawc?w, kt?rzy: 2.1 nie spełniają warunk?w udziału w postępowaniu o zam?wienie publiczne z art. 22 Prawa zam?wień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zam?wień publicznych. 3. Ocena spełnienia warunk?w udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawc?w dokument?w. VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga Cena 100 X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-12-18 do godz. 10,00
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie Pok?j nr 12 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-12-18, o godz. 10,00 [o] w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie Pok?j nr 5 XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-01-19 XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej ------- XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakup?w wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakup?w --------- -------- XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będzie prowadzona aukcja elektroniczna ----------- ---------- XVI. Przewidywane zam?wienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zam?wień uzupełniających. XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zam?wieniu w BZP: Ogłoszenie o zam?wieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zam?wień Publicznych Nr 422774 poz. . dnia 2009-12-09 ____________________________________ Kierownik Zamawiającego


Specyfikacja do pobrania


ZAPYTANIA DO PRZETARGU NA DOŻYWIANIE

Pytanie:
Proszę o odpowiedzi na ZAPYTANIA DO PRZETARGU NA DOŻYWIANIE DZIECI:
1) (Dot. zał. 4) Jaka powinna być nazwa przedmiotu i ile pozycji należy wypełnić w tabeli (tabela zawiera 5 pozycji)?

2) W specyfikacji podawana jest liczba 230 dzieci żywionych, w odpowiedzi na pytanie przetargowe podana została liczba 240. Kt?rą wartość przyjąć w ofercie?

3) W oświadczeniu zawartym w formularzu ofertowym o jakiego typu chodzi reklamacje i czy jest jakiś czas zawarty w ustawie na ich załatwienie? Co należy rozumieć poprzez załatwienie wykonania reklamacji?

Odpowiedź:
1. Jedna pozycja po prostu druk jest uniwersalny do r?żnych przetarg?w
2. 230 dzieci
3. Druk też jest do pewnego stopnia uniwersalny. W przypadku tego typu zam?wienia reklamacje jakie mogą wystąpic to uwagi co do karoryczności posiłk?w. Terminu nie ma ustawowego, proponuję przyjąć 14 dni.


Pytanie:
W związku z zamiarem złożenia oferty do zam?wienia
publicznego, proszę rozwianie moich wątpliwości: czy cena oferowana za
wykonanie przedmiotu zam?wienia to cena ustalona za cały okres
obowiązywania umowy, bo ja właśnie tak to rozumiem.

Odpowiedź:
Kwotę należy przyjęć w następujący spos?b:
- cena zaoferowana za wykonanie zadania to cena za jeden posiłek pomnożona przez liczbę dzieci i liczbę dni żywieniowych.
- do przetargu przyjęto 230 dzieci
- okres przetargu 3,5 roku (184 dni rocznie przez 3 lata i 110 dni za ostatnie p?ł roku z uwagi na to iż jest to dłuższy semestr)
W ofercie należy też umieścić cene za 1 posiłek gdyż będzieto podstawą do rozliczania w przypadku zmiany liczby dzieci.

Pytanie
Witam. Proszę podać przez jaką liczbę całkowitą dni mam mnożyć ilość
posiłk?w? W specyfikacji przyjęto liczbę dni w roku objętych żywieniem
na 184 , natomiast nie podano ile przewidziano na jedno pierwsze
p?łrocze , kt?re jest dłuższe.

Odpowiedź:
Na I p?lrocze przyjęto 110 dni

RG-IV-34341-7/09
Mikołajki Pomorskie, 2009-12-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓ,WIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG-IV-34341-7/09. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie
Dzierzgońska
82-433 Mikołajki Pomorskie
www.mikolajkipomorskie.pl
sekretariat@mikolajkipomorskie.pl
7.00-15.00

II. Określenie trybu zam?wienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej prog?w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam?wień publicznych

III. Adres strony internetowej, na kt?rej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia:
Specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.mikolajkipomorskie.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunk?w zam?wienia można uzyskać: W siedzibie zamawiającego.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zam?wienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
nie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


Wsp?lny Słownik Zam?wień: 55.52.31.00-3
55.52.40.00-9

Słownictwo gł?wne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Gł?wny przedmiot
Dodatkowe przedmioty
Usługi w zakresie posiłk?w szkolnych Usługi dostarczania posiłk?w do szk?ł


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zam?wienia:
42 miesiące

VII. Opis warunk?w udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunk?w:

1. O udzielenie zam?wienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunk?w:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam?wienia, lub kt?rzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiot?w do udostępnienia potencjału technicznego i os?b zdolnych do wykonania zam?wienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zam?wienia,
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam?wienia.
2. Z ubiegania się o zam?wienia publicznego wyklucza się wykonawc?w, kt?rzy:

2.1 nie spełniają warunk?w udziału w postępowaniu o zam?wienie publiczne z art. 22 Prawa zam?wień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zam?wień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunk?w udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawc?w dokument?w.

VIII. Informacja na temat wadium:


Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena 100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-12-23 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Mikolajki Pomorskie
Dzierzgońska
82-433 Mikolajki Pomorskie
Sekretariat pok?j nr 12


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-12-23, o godz. 10,00
w siedzibie zamawiającego Urząd nGminy Mikołąjki Pomorskie
Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie
Pok?j nr 5


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-01-24

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakup?w wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakup?w
-

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będzie prowadzona aukcja elektroniczna-

XVI. Przewidywane zam?wienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zam?wień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zam?wieniu w BZP:

Ogłoszenie o zam?wieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zam?wień Publicznych Nr 419858 poz. - dnia 2009-12-07

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

specyfikacja na dożywianie


W?jt Gminy Mikołajki Pomorskie
82-433 Mikołajki Pomorskie, ul.Dzierzgońska 2, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz.
873 , 2003 r. ze zm),

Ogłasza konkurs na zadania z zakresu:

I. Kultura fizyczna i sport:
Wykaz zadań publicznych:

organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży:
- z zakresu unihokeja
- z zakresu piłki nożnej
- z zakresu gimnastyki

&bull, wysokość środk?w przeznaczonych na realizację zadań w 2008 r.- 12.000 zł
&bull, wysokość środk?w przeznaczonych na realizację zadań w 2009 r.- 15.000 zł
&bull, wysokość środk?w przewidzianych na realizację zadań w 2010 r.- 15.000 zł


1. Konkurs adresowany jest do:

a) organizacji pozarządowych
b) os?b prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepis?w o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościoł?w i związk?w
Wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
c) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć także jednostki organizacyjne podległe Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie i przez nią nadzorowane.

2. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty oraz zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Termin składania ofert:

a) Ofert należy składać wyłącznie w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. nr 264, poz. 2207 z 2005 roku ze zm. ) , w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy wybranego zadania publicznego, w sekretariacie Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, w terminie do 30-12-2009
b) Do oferty powinne być dołączone oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokument?w:
&bull, Aktualny statut
&bull, Aktualny wyciąg z rejestru (ważny do 3 miesięcy od momentu wystawienia )
c) nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.

4. Termin , tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

a) rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni od daty uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok w siedzibie Urzędu Gminy.
b) Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa uchwała Rady Gminy

5. Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, pok?j nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 6404357

W?jt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, zmiany wysokości środk?w na realizację zadania.


RG.IV.34341-6/09 Mikołajki Pomorskie, 2009-10-07

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.34341-6/09. Nazwa zadania:
Remont drogi gminnej transportu rolnego Krasna Łąka-Nowe Minięta 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zam?wienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P.P.H.U. &bdquo,ANDYS&rdquo, Andrzej Mieleszczuk
ul. Słoneczna 1
82-440 Dzierzgoń
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-10-16 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.: 1. Nazwa wykonawcy:
Firma Og?lnobudowlana ARAT
Krzysztof Makurat
Staniszewo 26
83-328 Sianowo Cena oferty brutto: 145 842,78 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 40,99


Lp.: 2. Nazwa wykonawcy:
POLEKO SP. z o.o.
ul. Nieborowska 18/3
80-034 Gdańsk
Cena oferty brutto: 169 644,16 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 35,24

Lp. 3
Nazwa wykonawcy
Sp?łdzielnia Usług Rolniczych w Szymonowie
14-330 Małdyty
Cena oferty brutto 142 100,99 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena 42,07

Lp. 4
P.P.H.U. &bdquo,ANDYS&rdquo, Andrzej Mieleszczuk
ul. Słoneczna 1
82-440 Dzierzgoń
cena oferty brutto 59,780,00
Liczba pkt. w kryterium cena 100

Lp. 5
Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk
ul. Rypińsk 66
82-550 Prabuty
Cena oferty brutto 96 288,37
Liczba pkt. w kryterium cena 62,08

Lp. 6
Sp?łdzielnia usług Wielobranżowych DROBUD
Gdakowo 43
82-550 Prabuty
Cena oferty brutto 99 454,81
Liczba pkt. w kryterium cena 60,11

Lp. 7
Gminna Sp?łka Wodna
ul. Słowackiego 18
82-440 Dzierzgon
Cena oferty brutto 131 169,19
Liczba pkt. w kryterium cena 45,57

Lp. 8
Usługi Trans-Wod_Kan. P.H.M.B. Eugeniusz Miklewicz
ul. Na Skarpie 4
82-440 Dzierzgoń
Cena oferty brutto 79832,33
Liczba pkt. w kryterium cena 74,88

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do kt?rej jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w kt?rym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia ____________________________________ Kierownik Zamawiającego

RG.IV.34341-6/09 Mikołajki Pomorskie, 2009-09-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓ,WIENIU dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.34341-5/09. Nazwa zadania:


Remont drogi gminnej transportu rolnego Krasna Łąka-Nowe Minieta Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie www.mikolajkipomorskie.pl E-mail ugmp@kki.net.pl Godz.urzędowania 7,00-15,00 II. Określenie trybu zam?wienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej prog?w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam?wień publicznych. III. Adres strony internetowej, na kt?rej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia: Specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.mikolajkipomorskie.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunk?w zam?wienia można uzyskać w :
Urzędzie Gminy
ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zam?wienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Wsp?lny Słownik Zam?wień:
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dr?g
45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zam?wienia: 30.11.2009 r. VII. Opis warunk?w udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunk?w: 1. O udzielenie zam?wienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunk?w: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam?wienia, lub kt?rzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiot?w do udostępnienia potencjału technicznego i os?b zdolnych do wykonania zam?wienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zam?wienia, 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam?wienia. 2. Z ubiegania się o zam?wienia publicznego wyklucza się wykonawc?w, kt?rzy: 2.1 nie spełniają warunk?w udziału w postępowaniu o zam?wienie publiczne z art. 22 Prawa zam?wień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zam?wień publicznych. 3. Ocena spełnienia warunk?w udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawc?w dokument?w.

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Cena 100 X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-10-07 do godz. 10,00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie pok?j nr 12 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-07, o godz. 10,10 w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie pok?j nr 5 XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia
2009-11-07 XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej ---------- XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakup?w wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakup?w ----------------- -------------------- XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będzie prowadzona aukcja elektroniczna -------------------------- ----------------------- XVI. Przewidywane zam?wienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zam?wień uzupełniających. XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zam?wieniu w BZP: Ogłoszenie o zam?wieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zam?wień Publicznych Nr 318106 dnia 2009-09-15

specyfikacja do pobrania
specyfikacja techniczna
Przedmiar do pobrania


Mikołajki Pomorskie, dnia 11 września 2009 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego Numer sprawy GOPS/ZP-2/2009 Nazwa zadania Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 30 os?b bezrobotnych (ogłoszenie o zam?wieniu opublikowane w Biuletynie Zam?wień Publicznych nr ogłoszenia 298974-2009).
Uzasadnienie prawne unieważnienia:
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam?wień publicznych(Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p?źn. zm.)
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:
nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.


RG.IV.34341-5/09 Mikołajki Pomorskie, 2009-09-11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.34341-4509. Nazwa zadania:
Zagospodarowanie centr?w miejscowości w Mikołajkach Pomorskich i Krasna Łąka, poprzez wykonanie parking?w, plac?w zabaw oraz teren?w zieleni i rekreacji&rdquo,. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zam?wienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firma Og?lnobudowlana
&bdquo,ARAT&rdquo, Krzysztof Makurat
Staniszewo 26
83-328 Sianowo
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-09-23 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.: 1. Nazwa wykonawcy:
Firma Og?lnobudowlana &bdquo,ARAT&rdquo,
Krzysztof Makurat
Staniszewo 26
83-328 Sianowo Cena oferty brutto: 382 087,56 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 100


Lp.: 2. Nazwa wykonawcy:
POLEKO SP. z o.o.
ul. Nieborowska 18/3
80-034 Gdańsk
Cena oferty brutto: 418 261,69 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 91,35
Lp. 3
Nazwa wykonawcy
P.P.H.U. &bdquo,ANDYS&rdquo,
Andrzej Mieleszczuk
ul. Słoneczna 1
82-440 Dzierzgoń
Cena oferty brutto 387 960,00 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena 98,49
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do kt?rej jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w kt?rym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia


RG.III.7624-3/09 Mikołajki Pom. 08.09.2009 r


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania na wniosek strony

Zgodnie z art.61 k.p.a. §, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami / w związku z art. 33 ustawy dnia 7 Listopada 2008r &ndash, O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 /

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia, &bdquo,Budowa ulicy Ogrodowej w Mikołajkach Pomorskich wraz z odwodnieniem&rdquo,, na terenie działek nr 422/6, 422/9, 422/5 obręb Mikołajki Pomorskie.


&bull, wszystkie uwagi i wnioski zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich &ndash, ustnie w godz. od 700 do 1500 ,
&bull, pisemnie na adres: Urząd Gminy, ul. Dzierzgońska 2, 82 &ndash, 433 Mikołajki Pomorskie,
&bull, w formie elektronicznej na adresy e-mail: ugmp@kki.net.pl, m.palkowska@wp.pl

Uwagi i wnioski można składać terminie 21 dni od powyższego zawiadomienia.


RG.III.7624-2/09 Mikołajki Pom. 80.09.2009 r


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania na wniosek strony

Zgodnie z art.61 k.p.a. §, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami / w związku z art. 33 ustawy dnia 7 Listopada 2008r &ndash, O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 /

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na &bdquo,Przebudowie drogi gminnej Krasna Łąka &ndash, Dworek o długości 1,44 km, z wymianą nawierzchni gruntowej na asfaltową&rdquo, na terenie działek nr 193, 220 obręb Krasna Łąka oraz 3 obręb Perklice Krasna Łąka i 120/4.

&bull, wszystkie uwagi i wnioski zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich &ndash, ustnie w godz. od 700 do 1500 ,
&bull, pisemnie na adres: Urząd Gminy, ul. Dzierzgońska 2, 82 &ndash, 433 Mikołajki Pomorskie,
&bull, w formie elektronicznej na adresy e-mail: ugmp@kki.net.pl, m.palkowska@wp.pl

Uwagi i wnioski można składać terminie 21 dni od powyższego zawiadomienia.

RG.IV.34341-4/09 Mikołajki Pomorskie, 2009-09-04

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.34341-4/09. Nazwa zadania:
Utworzenie bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu: "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlak?w Zamk?w Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiat?w malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego". 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zam?wienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U."ANDYS" Andrzej Mieleszczuk ul. Słoneczna 1 82-440 Dzierzgoń Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-09-15. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.: 1. Nazwa wykonawcy: "BUDOWLANKA" Barbara Kuczyńska Adres Wykonawcy: ul. Śniadeckich 5/59 86-300 Grudziądz Cena oferty brutto: 217 751,43 Liczba pkt. w kryterium cena: 83,48 Lp.: 2. Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. "ANDYS" Andrzej Mieleszczuk Adres Wykonawcy: ul. Słoneczna 1 82-440 Dzierzgoń Cena oferty brutto: 181 780,00 Liczba pkt. w kryterium cena: 100 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do kt?rej jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w kt?rym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia ____________________________________ Kierownik Zamawiającego

GOPS/ZP-2/2009
Mikołajki Pom., dnia 31 sierpnia 2009 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓ,WIENIU
Dot. Postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy : GOPS/ZP-2/2009 , Nazwa zadania: Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 30 os?b bezrobotnych.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zam?wień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z p?ź. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pom. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pom.
Tel. 055 640 43 57 w. 32, fax 055 640 46 30
www.bip.mikolajkipomorskie.pl, www.mikolajkipomorskie.pl
e-mail: gops82433@interia.pl
Godziny urzędowania 07.00 &ndash, 15.00

II. Określenie trybu postępowania
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej prog?w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam?wień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na kt?rej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia:
Specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.bip.mikolajkipomorskie.pl, www.mikolajkipomorskie.pl
Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunk?w zam?wienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pom.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zam?wienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe
Przedmiotem niniejszego zam?wienia jest organizacja i przeprowadzenie n/w cyklu szkoleń dla 30 os?b bezrobotnych &ndash, uczestnik?w projektu &bdquo,Reintegracja społeczna os?b nieaktywnych zawodowo&rdquo, wsp?łfinansowanego ze środk?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
I szkolenie &ndash, z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
&bull, dla 30 os?b,
&bull, og?łem 12 godzin (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne) na jednego uczestnika

II szkolenie &ndash, z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych
&bull, dla 30 os?b,
&bull, og?łem 12 godzin zajęć na jednego uczestnika

III szkolenie &ndash, warsztaty treningu umiejętności psychospołecznych
&bull, dla 30 os?b,
&bull, og?łem 12 godzin zajęć na jednego uczestnika

IV szkolenie &ndash, z obsługi komputera i korzystania z Internetu
&bull, dla 30 os?b,
&bull, og?łem 18 godzin (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne) na jednego uczestnika

V szkolenie - z zakresu zasad wizażu i stylizacji
&bull, dla 30 os?b,
&bull, og?łem 6 godzin zajęć na jednego uczestnika

VI szkolenie - z zakresu zagadnień handlu i działalności handlowej
&bull, dla 11 os?b,
&bull, og?łem 12 godzin zajęć na jednego uczestnika

VII szkolenie - z zakresu obsługi kasy fiskalnej
&bull, dla 11 os?b,
&bull, og?łem 36 godzin zajęć (w tym 18 godz. zajęć teoretycznych i 18 godz. zajęć praktycznych) na jednego uczestnika

VIII szkolenie - z zakresu og?lnych zasad systemu HACCP
&bull, dla 10 os?b,
&bull, og?łem 6 godzin zajęć na jednego uczestnika

IX szkolenie - z zakresu nauki jazdy kat. B
&bull, dla 19 os?b,
&bull, og?łem 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych na jednego uczestnika

X szkolenie - z zakresu malarza farbą emulsyjną
&bull, dla 20 os?b,
og?łem 40 godzin zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych na jednego uczestnika

Szczeg?łowy opis przedmiotu zam?wienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunk?w Zam?wienia.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
VI. Termin wykonania zam?wienia: od zawarcia umowy do 17 grudnia 2009 roku
VII. Opis warunk?w udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunk?w:
1. O udzielenie zam?wienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunk?w:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam?wienia, lub kt?rzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiot?w do udostępnienia potencjału technicznego i os?b zdolnych do wykonania zam?wienia
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zam?wienia
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam?wienia.
2. Z ubiegania się o udzielenie zam?wienia publicznego wyklucza się wykonawc?w, kt?rzy:
2.1 Nie spełniają warunk?w udziału w postępowaniu o zam?wienie publiczne z art.22 Prawa zam?wień publicznych ppkt 1.1 do 1.4.
2.2 Podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zam?wień Publicznych.
3. Ocena spełnienia warunk?w udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawc?w dokument?w.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium: cena oferty brutto Waga - 100%
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 8 września 2009 roku do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pom., pok?j nr 5
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia 8 września 2009 roku o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pom., pok?j nr 5
XII. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakup?w wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakup?w.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup?w.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej na kt?rej prowadzona będzie aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XVI. Przewidywane zam?wienia uzupełniające.
Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zam?wień uzupełniających.
XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zam?wieniu w BZP.
Ogłoszenie o zam?wieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zam?wień Publicznych Nr ogłoszenia: 298974 &ndash, 2009 dnia 31 sierpnia 2009 roku.

specyfikacja do pobrania

PYTANIA OFERENTÓ,W

W odpowiedzi za zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunk?w zam?wienia w postępowaniu o udzielenie zam?wienia publicznego
na organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 30 os?b bezrobotnych,
numer sprawy GOPS/ZP-2/2009 Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy szkolenia z zakresu malarza farbą emulsyjną.
W specyfikacji podano: "og?łem 40 godz. zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych". Czy te godziny nie zostały omyłkowo pomylone?

Odpowiedź Zamawiającego:

W w/w ilości godzin nie ma omyłki. Zgodnie z SIWZ szkolenie z zakresu malarza farbą emulsyjną obejmuje 40 godz. zajęć teoretycznych i 24 godz. zajęć praktycznych.

Kierownik Zamawiającego

W odpowiedzi za zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunk?w zam?wienia w postępowaniu o udzielenie zam?wienia publicznego
na organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 30 os?b bezrobotnych,
numer sprawy GOPS/ZP-2/2009 Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie Wykonawcy:

pytanie odnośnie formularza cenowego na naukę jazdy kat. B.
Cena na jedną osobę wychodzi z kilkoma cyframi po przecinku. Czy
można zaokrąglić liczbę na jednego uczestnika szkolenia. Jeżeli tak,
to do ilu cyfr po przecinku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Można zaokrąglić, do dw?ch cyfr po przecinku.


RG.IV.34341-3/09 Mikołajki Pomorskie, 2009-08-28

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.34341-3/09. Nazwa zadania:
&bdquo,Rekultywacja składowiska odpad?w innych niż niebezpieczne i obojętne
w Wilczewie, gmina Mikołajki Pomorskie&rdquo, 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zam?wienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: POLEKO Sp. z o.o 80-034 Gdańsk ul. Nieborowska 18/3 Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-09-09 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: Lp.: 1. Nazwa wykonawcy: Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. Adres Wykonawcy: ul. Spacerowa 3 58-100 Świdnica Cena oferty brutto: 860 296,42 Liczba pkt. w kryterium cena: 65,76


Lp.: 2. Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. Adres Wykonawcy: ul. Czarny Dw?r 8A 80-365 Gdańsk Cena oferty brutto: 668 985,24 Liczba pkt. w kryterium cena: 84,56 Lp.: 3. Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe &bdquo,ANDYS&rdquo, Andrzej Mieleszczuk Adres Wykonawcy: ul. Słoneczna 1 82-440 Dzierzgoń Cena oferty brutto: 624 640,00 Liczba pkt. w kryterium cena: 90,56 Lp.: 4. Nazwa wykonawcy: Firma Og?lnobudowlana "ARAT" Krzysztof Makurat Adres Wykonawcy: Staniszewo 26 83-328 Sianowo Cena oferty brutto: 646 601,10 Liczba pkt. w kryterium cena: 87,49 Lp.: 5. Nazwa wykonawcy: POLEKO Sp. z o.o. Adres Wykonawcy: ul. Nieborowska 18/3 80-034 Gdańsk Cena oferty brutto: 565 703,68 Liczba pkt. w kryterium cena: 100 Lp.: 6. Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Og?lnobudowlane OELRICH Zygmunt Oelrich Adres Wykonawcy: Więckowy 118 83-250 Skarszewy Cena oferty brutto: 633 262,06 Liczba pkt. w kryterium cena: 89,33 Lp.: 7. Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Celbud-Przemysł?wka" Sp. zo.o.
Adres Wykonawcy: ul. Lotnicza 1 82-500 Kwidzyn Cena oferty brutto: 799 937,50 Liczba pkt. w kryterium cena: 70,72
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zam?wień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do kt?rej jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w kt?rym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia ____________________________________ Kierownik Zamawiającego


NOWE OGŁOSZENIE

Mikołajki Pomorskie, dnia 25 sierpnia 2009 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego Numer sprawy GOPS/ZP-1/2009 Nazwa zadania Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 30 os?b bezrobotnych (ogłoszenie o zam?wieniu opublikowane w Biuletynie Zam?wień Publicznych nr ogłoszenia 272560-2009).
Uzasadnienie prawne unieważnienia:
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam?wień publicznych(Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p?źn. zm.)
Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia:
nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

NOWE OGŁOSZENIE


RG.IV.34341-5/09 Mikołajki Pomorskie, 2009-08-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓ,WIENIUdot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.34341-5/09. Nazwa zadania

&bdquo,Zagospodarowanie centr?w miejscowości w Mikołajkach Pomorskich
i Krasna Łąka, poprzez wykonanie parking?w, plac?w zabaw oraz teren?w zieleni i rekreacji&rdquo,

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego:Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 282-433 Mikołajki Pomorskiewww.mikolajkipomorskie.plE-mail ugmp@kki.net.pl Godz.urzędowania 7,00-15,00 II. Określenie trybu zam?wienia:Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej prog?w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam?wień publicznychIII. Adres strony internetowej, na kt?rej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia:Specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.mikolajkipomorskie.pl
www.bip.mikolajkipomorskie.plNa wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunk?w zam?wienia można uzyskać: spos?b uzyskania SIWZ wraz z podaniem opłaty, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne.IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zam?wienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:Zgodnie z załącznikiem I i II Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowychWsp?lny Słownik Zam?wień:
45233220-7- Roboty w zakresie nawierzchni dr?g
45233142-6- Roboty w zakresie naprawy dr?g
45223300-9- Roboty budowlane w zakresie parking?w
45112723-9- Roboty w zakresie kształtowania plac?w zabaw
45453100-8- Roboty renowacyjne
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zam?wienia: 8 m-cy VII. Opis warunk?w udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunk?w:1. O udzielenie zam?wienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunk?w: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam?wienia, lub kt?rzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiot?w do udostępnienia potencjału technicznego i os?b zdolnych do wykonania zam?wienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zam?wienia,1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam?wienia. 2. Z ubiegania się o zam?wienia publicznego wyklucza się wykonawc?w, kt?rzy:2.1 nie spełniają warunk?w udziału w postępowaniu o zam?wienie publiczne z art. 22 Prawa zam?wień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zam?wień publicznych.
3. Ocena spełnienia warunk?w udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawc?w dokument?w.
VIII. Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:Nazwa kryterium Cena 100 X. Miejsce i termin składania ofert:Oferty należy składać do dnia: 2009-09-10 do godz. 10,00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminyul. Dzierzgońska 282-433 Mikołajki Pomorskiepok?j nr 12 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-09-10, o godz. 10,10w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminyul. Dzierzgońska 282-433 Mikołajki Pomorskiepok?j nr 5 XII. Termin związania ofertąWykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia
2009-10-10 XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej----------XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakup?w wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakup?w-------------------------------------
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będzie prowadzona aukcja elektroniczna------------------------------------------------- XVI. Przewidywane zam?wienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zam?wień uzupełniających. XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zam?wieniu w BZP:Ogłoszenie o zam?wieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zam?wień Publicznych Nr 282000 z dnia 2009-08-18


Przedmiar Na Krasną Łąke
Przedmiar na Mikołąjki Pomorskie
specyfikacja do pobrania
Dane techniczne


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓ,W

gatunki i wymiary sadzonek

NOWE OGŁOSZENIE

RG.IV.34341-4/09 Mikołajki Pomorskie, 2009-08-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓ,WIENIU dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.34341-4/09. Nazwa zadania

Utworzenie bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu:
&bdquo,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlak?w Zamk?w Gotyckich na Powiślu- budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku
z atrakcjami turystycznymi powiat?w malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego&rdquo,.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie www.mikolajkipomorskie.pl E-mail ugmp@kki.net.pl Godz.urzędowania 7,00-15,00 II. Określenie trybu zam?wienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej prog?w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam?wień publicznych III. Adres strony internetowej, na kt?rej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia: Specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.mikolajkipomorskie.pl
www.bip.mikolajkipomorskie.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunk?w zam?wienia można uzyskać: spos?b uzyskania SIWZ wraz z podaniem opłaty, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne. IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zam?wienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zgodnie z załącznikiem I i II Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Wsp?lny Słownik Zam?wień:
Gł?wny przedmiot:
45111291-4 &ndash, Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
Dodatkowe przedmioty:
45243400-6 - Roboty w zakresie budowy plaż,
45112723-9 &ndash, Roboty w zakresie kształtowania plac?w zabaw,
45340000-2 &ndash, Instalowanie ogrodzeń, płot?w i sprzętu ochronnego,
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociąg?w i rurociąg?w do odprowadzenia ściek?w.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zam?wienia: 8 m-cy VII. Opis warunk?w udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunk?w: 1. O udzielenie zam?wienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunk?w: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam?wienia, lub kt?rzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiot?w do udostępnienia potencjału technicznego i os?b zdolnych do wykonania zam?wienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zam?wienia, 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam?wienia. 2. Z ubiegania się o zam?wienia publicznego wyklucza się wykonawc?w, kt?rzy: 2.1 nie spełniają warunk?w udziału w postępowaniu o zam?wienie publiczne z art. 22 Prawa zam?wień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zam?wień publicznych. 3. Ocena spełnienia warunk?w udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawc?w dokument?w.
VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Cena 100 X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-09-03 do godz. 10,00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie pok?j nr 12 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-09-03, o godz. 10,10 w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie pok?j nr 5 XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia
2009-10-03 XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej ---------- XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakup?w wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakup?w ----------------- -------------------- XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będzie prowadzona aukcja elektroniczna -------------------------- ----------------------- XVI. Przewidywane zam?wienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zam?wień uzupełniających. XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zam?wieniu w BZP: Ogłoszenie o zam?wieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zam?wień Publicznych Nr 274720 z dnia 2009-08-11

Przedmiar do pobrania
Dane techniczne
specyfikacja do pobrania

NOWE OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓ,WIENIU
Dot. Postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy : GOPS/ZP-1/2009 , Nazwa zadania: Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 30 os?b bezrobotnych.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zam?wień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z p?ź. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pom. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pom.
Tel. 055 640 43 57 w. 32, fax 055 640 46 30
www.bip.mikolajkipomorskie.pl, www.mikolajkipomorskie.pl
e-mail: gops82433@interia.pl
Godziny urzędowania 07.00 &ndash, 15.00

II. Określenie trybu postępowania
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej prog?w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam?wień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na kt?rej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia:
Specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.bip.mikolajkipomorskie.pl, www.mikolajkipomorskie.pl
Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunk?w zam?wienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pom.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zam?wienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe
Przedmiotem niniejszego zam?wienia jest organizacja i przeprowadzenie n/w cyklu szkoleń dla 30 os?b bezrobotnych &ndash, uczestnik?w projektu &bdquo,Reintegracja społeczna os?b nieaktywnych zawodowo&rdquo, wsp?łfinansowanego przez Unię Europejską ze środk?w Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
I szkolenie &ndash, z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
&bull, dla 30 os?b,
&bull, og?łem 12 godzin (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne) na jednego uczestnika

II szkolenie &ndash, z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych
&bull, dla 30 os?b,
&bull, og?łem 12 godzin zajęć na jednego uczestnika

III szkolenie &ndash, warsztaty treningu umiejętności psychospołecznych
&bull, dla 30 os?b,
&bull, og?łem 12 godzin zajęć na jednego uczestnika

IV szkolenie &ndash, z obsługi komputera i korzystania z Internetu
&bull, dla 30 os?b,
&bull, og?łem 18 godzin (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne) na jednego uczestnika

V szkolenie - z zakresu zasad wizażu i stylizacji
&bull, dla 30 os?b,
&bull, og?łem 6 godzin zajęć na jednego uczestnika

VI szkolenie - z zakresu zagadnień handlu i działalności handlowej
&bull, dla 11 os?b,
&bull, og?łem 12 godzin zajęć na jednego uczestnika

VII szkolenie - z zakresu obsługi kasy fiskalnej
&bull, dla 11 os?b,
&bull, og?łem 36 godzin zajęć (w tym 18 godz. zajęć teoretycznych i 18 godz. zajęć praktycznych) na jednego uczestnika

VIII szkolenie - z zakresu og?lnych zasad systemu HACCP
&bull, dla 10 os?b,
&bull, og?łem 6 godzin zajęć na jednego uczestnika

IX szkolenie - z zakresu nauki jazdy kat. B
&bull, dla 19 os?b,
&bull, og?łem 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych na jednego uczestnika

X szkolenie - z zakresu malarza farbą emulsyjną
&bull, dla 20 os?b,
og?łem 40 godzin zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych na jednego uczestnika

Szczeg?łowy opis przedmiotu zam?wienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunk?w Zam?wienia.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
VI. Termin wykonania zam?wienia: od zawarcia umowy do 17 grudnia 2009 roku
VII. Opis warunk?w udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunk?w:
1. O udzielenie zam?wienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunk?w:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam?wienia, lub kt?rzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiot?w do udostępnienia potencjału technicznego i os?b zdolnych do wykonania zam?wienia
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zam?wienia
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam?wienia.
2. Z ubiegania się o udzielenie zam?wienia publicznego wyklucza się wykonawc?w, kt?rzy:
2.1 Nie spełniają warunk?w udziału w postępowaniu o zam?wienie publiczne z art.22 Prawa zam?wień publicznych ppkt 1.1 do 1.4.
2.2 Podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zam?wień Publicznych.
3. Ocena spełnienia warunk?w udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawc?w dokument?w.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium: cena oferty brutto Waga - 100%
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2009 roku do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pom., pok?j nr 5
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia 20 sierpnia 2009 roku o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pom., pok?j nr 5
XII. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakup?w wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakup?w.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup?w.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej na kt?rej prowadzona będzie aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XVI. Przewidywane zam?wienia uzupełniające.
Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zam?wień uzupełniających.
XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zam?wieniu w BZP.
Ogłoszenie o zam?wieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zam?wień Publicznych Nr ogłoszenia: 272560 - 2009 dnia 10 sierpnia 2009 roku.

specyfikacja do pobrania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓ,W

W odpowiedzi za zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunk?w zam?wienia w postępowaniu o udzielenie zam?wienia publicznego na organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 30 os?b bezrobotnych, numer sprawy GOPS/ZP-1/2009 Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1-sze Wykonawcy:
1. Czy IV szkolenie z zakresu zasad wizażu i stylizacji może odbywać
się w Kwidzynie? Uczestnicy na to szkolenie byliby przywożeni i odwożeni
na koszt Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szkolenie z zakresu zasad wizażu i stylizacji nie może zostać przeprowadzone w Kwidzynie.
Zgodnie z SIWZ w/w szkolenie ma zostać przeprowadzone na terenie powiatu sztumskiego.

Pytanie 2-gie Wykonawcy:

2. Szkolenie X z zakresu malarza farbą emulsyjną- czy musi zostać
przeprowadzony u pracodawc?w z Mikołajek Pomorskich, czy można zajęcia
praktyczne przeprowadzić dla potrzeb gminy: szkoły, biblioteki itp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pracodawcą na terenie Mikołajek Pomorskich jest r?wnież Urząd Gminy.
W związku z powyższym zajęcia praktyczne szkolenia z zakresu malarza farbą emulsyjną mogą zostać przeprowadzone dla potrzeb Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych, szkoły, biblioteki itp.


W odpowiedzi za zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunk?w zam?wienia w postępowaniu o udzielenie zam?wienia publicznego na organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 30 os?b bezrobotnych, numer sprawy GOPS/ZP-1/2009 Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie 1-sze Wykonawcy:
1. W jakim miejscu mają odbywać się zajęcia praktyczne z obsługi kasy
fiskalnej? Czy tam gdzie zajęcia teoretyczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Drugie pytanie Wykonawcy:

2. Czy do obsługi kas fiskalnych można dołączyć minimum sanitarne?


Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

W odpowiedzi za zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunk?w zam?wienia w postępowaniu o udzielenie zam?wienia publicznego na organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 30 os?b bezrobotnych, numer sprawy GOPS/ZP-1/2009 Zamawiający udziela odpowiedzi uzupełniającej do pytania Wykonawcy:

Czy do obsługi kas fiskalnych można dołączyć minimum sanitarne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak
Odpowiedź uzupełniającą Zamawiającego:
Tak.
Można dołączyć minimum sanitarne - do zakresu przedmiotowego szkolenia z zakresu obsługi kasy fiskalnej.
Nie można natomiast połączyć VII szkolenia z zakresu obsługi kasy fiskalnej z VIII szkoleniem z zakresu og?lnych zasad systemu HACCP. W/w szkolenia muszą zostać przeprowadzone jako dwa odrębne szkolenia.

W odpowiedzi za zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunk?w zam?wienia w postępowaniu o udzielenie zam?wienia publicznego na organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 30 os?b bezrobotnych, numer sprawy GOPS/ZP-1/2009 Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie Wykonawcy:

1. Czy sala w ośrodku gminnym będzie płatna? Jeśli tak to czy Wykonawca
poniesie koszty związane z wykorzystaniem sali, jeżeli tak to prosimy o
podanie koszt?w 1 godziny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rozdziałem III SIWZ oraz załączonym do SIWZ projektem umowy przedmiot zam?wienia obejmuje r?wnież zapewnienie miejsc szkoleń zgodnie z opisem przedmiotu zam?wienia.

W związku z powyższym do Wykonawcy należy zapewnienie miejsc szkoleniowych określonych w SIWZ oraz zgodnie z rozdziałem XII SIWZ pkt 3 określenie kosztu ich wynajęcia i uwzględnienia tego kosztu w przygotowywanej ofercie.

NOWE OGŁOSZENIE

RG.III.7624-1/2009 Mikołajki Pom. 03.08.2009 r

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071) po zasięgnięciu opinii Starosty Sztumskiego jako Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr Oś.III.7633/50-o/09 z dnia 21.07.2009 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku SE.ZNS-80/4910/82-r/09 z dnia 29.07.2009 r.

W?jt Gminy Mikołajki Pomorskie

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu &bdquo,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlak?w Zamk?w Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiat?w malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego&rdquo, na terenie działek nr 127/4 i 127/5 w Balewie oraz 239 Krasna Łąka i 120/4 Mikołajki Pomorskie umieszczenie tablic informacyjnych.


UZASADNIENIE

W dniu 18.06.2009 r. do Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich wpłynął wniosek Gminy Mikołajki Pomorskie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzenie bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu &bdquo,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlak?w Zamk?w Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiat?w malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego&rdquo,
Przedsięwzięcie objęte w/w wnioskiem będzie polegało na utworzeniu szlaku rowerowego o długości ponad 80 km, łączącego ze sobą pięć zamk?w zlokalizowanych na terenie Powiśla: Malbork , Sztum, Dzierzgoń, Przezmark , Prabuty. Trasa szlaku przebiegać będzie przez atrakcyjne tereny i miejscowości, drogami asfaltowymi bądź gruntowymi, o małym ruchu samochodowym. Cała długość szlaku zostanie oznakowana tablicami i znakami z wytycznymi PTTK i standardami regionalnymi.
Szlak turystyczny Gminy Mikołajki Pomorskie:
Balewo &ndash, Cieszymowo
- Cieszymowo - Stążki
- Dworek &ndash, Perklice - Stążki &ndash, Rodowo &ndash, Prabuty
- Obrzynowo &ndash, Cieszymowo
- Cieszymowo &ndash, Matule - Stary Dzierzgoń

inwestycja będzie realizowana na działkach nr 127/4 i 127/5 obręb Perklice gm. Mikołajki Pomorskie oraz 239 Krasna Łąka i 120/4 Mikołajki Pomorskie, na kt?rych umieszczone będą tablice informacyjne.
&bull, Zakres planowanych prac polegać będzie na:
a) Budowie dw?ch punkt?w wypoczynkowych w Mikołajkach Pomorskich i Krasnej Łące.
b) Przebudowie bazy turystyczno- wypoczynkowo- rekreacyjnej w miejscowości Balewo
- wjazdy na działkę oraz parking dla samochod?w osobowych
- remoncie pomostu istniejącego przy plaży Jeziora Balewskiego
- utworzeniu rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci, ustawieniu ławek i ławo stoł?w,
- instalacji przenośnych toalet ( typu CLIP &ndash, CLOP ) , o poj 270 dm3,
- utwardzeniu nawierzchni przejść do projektowanych urządzeń,
- doprowadzeniu przyłącza wodociągowego o dł 530 m
&bull, obsługa komunikacyjna
-ilość samochod?w osobowych ciężarowych i innych pojazd?w szt/dobę- nie dotyczy
Inwestycja nie spowoduje naruszenia norm ochrony środowiska, zar?wno podczas realizacji jak i eksploatacji. Przedsięwzięcie nie spowoduje konieczności wycinki drzew, nie spowoduje r?wnież zmiany sposobu zagospodarowania terenu, ani nie pogorszy jakości powietrza, wody i gleby. Przedsięwzięcie nie oddziałuje transgranicznie na środowisko. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny podlegające ochronie.
Ze względu na to, iż w/w przedsięwzięcie nie oddziałuje w znaczący spos?b na środowisko przyrodnicze oraz z uwagi na położenie terenu inwestycji, zastosowanie technologii, zakres stosowanych prac stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministr?w z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaj?w przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczeg?łowych uwarunkowań do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia jest fakultatywny, gdy jest ono realizowane w związku z przedsięwzięciem wymienionym w §, 3 ust. 1 w/w rozporządzenia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.

RG.III.7624 &ndash, 1/2009 Mikołajki Pom. 04.08.2009 r

OBWIESZCZENIE WÓ,JTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE


Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 104 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.06.2009 r. Gminy Mikołajki Pomorskie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu &bdquo,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamk?w Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiat?w malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego&rdquo,

P O S T A N A W I A M


Odstąpić od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na na utworzeniu bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu &bdquo,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamk?w Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiat?w malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego&rdquo,

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 18.06.2008 r. wpłynął do Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich wniosek Gminy Mikołajki Pomorskie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu &bdquo,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamk?w Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiat?w malborskiego, sztumskiego, ,kwidzyńskiego&rdquo,
Do wniosku dołączono zgodnie z art. 74 &bdquo,ustawy o udostępnieniu informacji i jego ochronie&rdquo,, tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na kt?rym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na kt?rym będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis z ewidencji grunt?w obejmujący obszar, na kt?ry będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
W dniu 18.06.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie złożonego wniosku. Stosowna informacja została zamieszczona na stronach internetowych Gminy Mikołajki Pomorskie, tj. www.mikolajkipomorskie.pl oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich . Ponadto zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone na tablicach informacyjnych w Gminie Mikołajki Pomorskie we wsiach: Mikołajki Pomorskie, Dworek, Balewo, Krasna Łąka. Po zasięgnięciu opinii Starosty Sztumskiego jako Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr Oś.III.7633/50-o/09 z dnia 21.07.2009 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku SE.ZNS-80/4910/82-r/09 z dnia 29.07.2009 r.
Przedsięwzięcie objęte w/w wnioskiem będzie polegało na utworzeniu szlaku rowerowego o długości ponad 80 km, łączącego ze sobą pięć zamk?w zlokalizowanych na terenie Powiśla: Malbork , Sztum, Dzierzgoń, Przezmark , Prabuty. Trasa szlaku przebiegać będzie przez atrakcyjne tereny i miejscowości, drogami asfaltowymi bądź gruntowymi, o małym ruchu samochodowym. Cała długość szlaku zostanie oznakowana tablicami i znakami z wytycznymi PTTK i standardami regionalnymi.
Szlak turystyczny Gminy Mikołajki Pomorskie:
Balewo &ndash, Cieszymowo
- Cieszymowo - Stążki
- Dworek &ndash, Perklice - Stążki &ndash, Rodowo &ndash, Prabuty
- Obrzynowo &ndash, Cieszymowo
- Cieszymowo &ndash, Matule - Stary Dzierzgoń

inwestycja będzie realizowana na działkach nr 127/4 i 127/5 obręb Perklice gm. Mikołajki Pomorskie oraz 239 Krasna Łąka i 120/4 Mikołajki Pomorskie, na kt?rych umieszczone będą tablice informacyjne.
&bull, Zakres planowanych prac polegać będzie na:
a) Budowie dw?ch punkt?w wypoczynkowych w Mikołajkach Pomorskich i Krasnej Łące.
b) Przebudowie bazy turystyczno- wypoczynkowo- rekreacyjnej w miejscowości Balewo
- wjazdy na działkę oraz parking dla samochod?w osobowych
- remoncie pomostu istniejącego przy plaży Jeziora Balewskiego
- utworzeniu rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci, ustawieniu ławek i ławo stoł?w,
- instalacji przenośnych toalet ( typu CLIP &ndash, CLOP ) , o poj 270 dm3,
- utwardzeniu nawierzchni przejść do projektowanych urządzeń,
- doprowadzeniu przyłącza wodociągowego o dł 530 m
&bull, obsługa komunikacyjna
-ilość samochod?w osobowych ciężarowych i innych pojazd?w szt/dobę- nie dotyczy
Inwestycja nie spowoduje naruszenia norm ochrony środowiska, zar?wno podczas realizacji jak i eksploatacji. Przedsięwzięcie nie spowoduje konieczności wycinki drzew, nie spowoduje r?wnież zmiany sposobu zagospodarowania terenu, ani nie pogorszy jakości powietrza, wody i gleby. Przedsięwzięcie nie oddziałuje transgranicznie na środowisko. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny podlegające ochronie.
Ze względu na to, iż w/w przedsięwzięcie nie oddziałuje w znaczący spos?b na środowisko przyrodnicze oraz z uwagi na położenie terenu inwestycji, zastosowanie technologii, zakres stosowanych prac stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministr?w z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaj?w przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczeg?łowych uwarunkowań do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia jest fakultatywny, gdy jest ono realizowane w związku z przedsięwzięciem wymienionym w §, 3 ust. 1 w/w rozporządzenia.
Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektor?w ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadniania warunk?w realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, postanowiono jak w sentencji.

RG.III.7624-1/2009 Mikołajki Pom. 04.08.2009 r

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na utworzeniu bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu &bdquo,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamk?w Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiat?w malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 104 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.06.2009 r. Gminy Mikołajki Pomorskie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu &bdquo,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamk?w Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiat?w malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego&rdquo,

ORZEKAM

Odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu &bdquo,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamk?w Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiat?w malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego&rdquo,


UZASADNIENIE


W dniu 18.06.2009 r. wpłynął do Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich wniosek Gminy Mikołajki Pomorskie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu &bdquo,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamku Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiat?w malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego&rdquo,
Do wniosku dołączono zgodnie z art. 74 &bdquo,ustawy o udostępnieniu informacji i jego ochronie&rdquo,, tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na kt?rym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na kt?rym będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypis z ewidencji grunt?w obejmujący obszar, na kt?ry będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
W dniu 18.06.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie złożonego wniosku. Stosowna informacja została zamieszczona na stronach internetowych Gminy Mikołajki Pomorskie, tj. www.mikolajkipomorskie.pl oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, oraz w miejscowościach Balewo oraz Krasna Łąka . Po zasięgnięciu opinii Starosty Sztumskiego jako Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr Oś.III.7633/50-o/09 z dnia 21.07.2009 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku SE.ZNS-80/4910/82-r/09 z dnia 29.07.2009 r.
Przedsięwzięcie objęte w/w wnioskiem będzie polegało na:
Przedsięwzięcie objęte w/w wnioskiem będzie polegało na utworzeniu szlaku rowerowego o długości ponad 80 km, łączącego ze sobą pięć zamk?w zlokalizowanych na terenie Powiśla: Malbork , Sztum, Dzierzgoń, Przezmark , Prabuty. Trasa szlaku przebiegać będzie przez atrakcyjne tereny i miejscowości, drogami asfaltowymi bądź gruntowymi, o małym ruchu samochodowym. Cała długość szlaku zostanie oznakowana tablicami i znakami z wytycznymi PTTK i standardami regionalnymi.
Szlak turystyczny Gminy Mikołajki Pomorskie:
Balewo &ndash, Cieszymowo
- Cieszymowo - Stążki
- Dworek &ndash, Perklice - Stążki &ndash, Rodowo &ndash, Prabuty
- Obrzynowo &ndash, Cieszymowo
- Cieszymowo &ndash, Matule - Stary Dzierzgoń

inwestycja będzie realizowana na działkach nr 127/4 i 127/5 obręb Perklice gm. Mikołajki Pomorskie oraz 239 Krasna Łąka i 120/4 Mikołajki Pomorskie, na kt?rych umieszczone będą tablice informacyjne.
&bull, Zakres planowanych prac polegać będzie na:
a) Budowie dw?ch punkt?w wypoczynkowych w Mikołajkach Pomorskich i Krasnej Łące.
b) Przebudowie bazy turystyczno- wypoczynkowo- rekreacyjnej w miejscowości Balewo
- wjazdy na działkę oraz parking dla samochod?w osobowych
- remoncie pomostu istniejącego przy plaży Jeziora Balewskiego
- utworzeniu rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci, ustawieniu ławek i ławo stoł?w,
- instalacji przenośnych toalet ( typu CLIP &ndash, CLOP ) , o poj 270 dm3,
- utwardzeniu nawierzchni przejść do projektowanych urządzeń,
- doprowadzeniu przyłącza wodociągowego o dł 530 m
&bull, obsługa komunikacyjna
-ilość samochod?w osobowych ciężarowych i innych pojazd?w szt/dobę- nie dotyczy
Inwestycja nie spowoduje naruszenia norm ochrony środowiska, zar?wno podczas realizacji jak i eksploatacji. Przedsięwzięcie nie spowoduje konieczności wycinki drzew, nie spowoduje r?wnież zmiany sposobu zagospodarowania terenu, ani nie pogorszy jakości powietrza, wody i gleby. Przedsięwzięcie nie oddziałuje transgranicznie na środowisko. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny podlegające ochronie.
Ze względu na to, iż w/w przedsięwzięcie nie oddziałuje w znaczący spos?b na środowisko przyrodnicze oraz z uwagi na położenie terenu inwestycji, zastosowanie technologii, zakres stosowanych prac stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministr?w z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaj?w przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczeg?łowych uwarunkowań do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia jest fakultatywny, gdy jest ono realizowane w związku z przedsięwzięciem wymienionym w §, 3 ust. 1 w/w rozporządzenia.
Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektor?w ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadniania warunk?w realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem W?jta Gminy Mikołajki Pomorskie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

NOWE OGŁOSZENIE

RG.IV.34341-3/09 Mikołajki Pomorskie, 2009-08-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓ,WIENIU dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.34341-3/09. Nazwa zadania:

Rekultywacja składowiska odpad?w innych niż niebezpieczne i obojętne w Wilczewie, gmina Mikołajki Pomorskie Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zam?wień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie www.mikolajkipomorskie.pl E-mail ugmp@kki.net.pl Godz.urzędowania 7,00-15,00 II. Określenie trybu zam?wienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej prog?w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam?wień publicznych III. Adres strony internetowej, na kt?rej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia: Specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.mikolajkipomorskie.pl
www.bip.mikolajkipomorskie.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunk?w zam?wienia można uzyskać: spos?b uzyskania SIWZ wraz z podaniem opłaty, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne. IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zam?wienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zgodnie z załącznikiem I i II Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Wsp?lny Słownik Zam?wień:
45.22.21.10-3 45.11.12.00-0 Gł?wny przedmiot: Roboty budowlane w zakresie składowisk odpad?w Dodatkowe przedmioty: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zam?wienia: 6 m-cy VII. Opis warunk?w udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunk?w: 1. O udzielenie zam?wienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunk?w: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam?wienia, lub kt?rzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiot?w do udostępnienia potencjału technicznego i os?b zdolnych do wykonania zam?wienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zam?wienia, 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam?wienia. 2. Z ubiegania się o zam?wienia publicznego wyklucza się wykonawc?w, kt?rzy: 2.1 nie spełniają warunk?w udziału w postępowaniu o zam?wienie publiczne z art. 22 Prawa zam?wień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zam?wień publicznych. 3. Ocena spełnienia warunk?w udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawc?w dokument?w.

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Cena 100 X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-08-27 do godz. 10,00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie pok?j nr 12 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-27, o godz. 10,00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie pok?j nr 5 XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia
2009-09-26 XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej ---------- XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakup?w wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakup?w ----------------- -------------------- XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na kt?rej będzie prowadzona aukcja elektroniczna -------------------------- ----------------------- XVI. Przewidywane zam?wienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zam?wień uzupełniających. XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zam?wieniu w BZP: Ogłoszenie o zam?wieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zam?wień Publicznych Nr 267394 poz. poz. dnia 2009-08-05

Przedmiar do pobrania
specyfikacja do pobrania
specyfikacja do pobrania cd
Projekt wilczewo część danych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓ,W

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego : rekultywacja składowiska odpad?w innych niż niebezpieczne i obojętne w Wilczewie, gmina Mikołajki Pomorskie- nr sprawy RG.IV.34341-3/09.

1. W rozdziale III SIWZ pkt 2 zawarto zapis, iż opis przedmiotu zam?wienia stanowią załączniki do SIWZ nr I i II czyli projekt i przedmiar rob?t. W par. 2 ust.2 wzoru umowy czytamy, iż szczeg?łowy zakres rob?t został określony w oparciu o projekt techniczny. Zgodnie natomiast z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zam?wienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob?t budowlanych. Formę i zakres dokumentacji projektowej oraz STWiORB określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczeg?łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob?t budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Prosimy zatem o wyjaśnienie:


1.1. Jakie dokładnie dokumenty stanowią opis przedmiotu zam?wienia.
Odp. Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunk?w Zam?wienia nr I i II
- Projekt Budowlany- Wilczewo.zip
- Przedmiar wysypisko-nowy.doc
- Specyfikacja wysypisko-nowa.txt .
1.2 Czy projekt techniczny o kt?rym mowa w pra. 2 ust. 2 wzoru umowy jest tożsamy z dokumentacją projektową?
Odp. Tak

1.3 Wnosimy zarazem o uzupełnienie opisu przedmiotu zam?wienia o STWiORB i zamieszczenie ich na stronie internetowej Zamawiającego, na kt?rej zamieszczono SIWZ.
Odp. STWiORB jest zamieszczona jako dokument do pobrania -specyfikacja wysypisko-nowa.txt.

2. Prosimy o usunięcie lub doprecyzowanie par. 1 wzoru umowy- definicje um?w.
Odp. Jest niezgodne z treścią art. 38 ust. 1 upzp.

3.Zgodnie z zapisami par. 3 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy do obowiązk?w Zamawiającego należy protokolarnie przekazanie frontu rob?t. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o przekazanie placu budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane?
Odp. Tak

5.Do obowiązk?w Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania rob?t. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma jakieś szczeg?łowe wytyczne dotyczące w/w harmonogramu w zakresie wykonywania rob?t czy finansowania poszczeg?lnych etap?w rob?t?
Odp. Nie

6. Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie zapis?w par. 4 ust. 2 wzoru umowy.
Odp. Jest niezgodne z art. 38 ust. 1 upzp.

7. W par. 4 ust. 3 wzoru umowy zawarto zapis, iż umowy z podwykonawcami będą zgodne co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne. Wnosimy o modyfikację tego zapisu gdyż rażąco naruszają postanowienia art. 3531 kodeksu cywilnego, kt?ry m?wi iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania , byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości ( naturze ) stosunku, ustawie ani zasadom wsp?łżycia społecznego.
Ponadto Wykonawca nie może zawrzeć umowy z podwykonawca co do treści zgodnej z umowa zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą gdyż treść tą stanowią chociażby zakres i cena, a zasady ( reguły) podzleca się jedynie część rob?t i to za niższą cenę niż zaoferowana w umowie z Zamawiającym.
Odp. Jest niezgodne z art. 38 ust.1 upzp.

8. Prosimy o wyjaśnienie na jakich zasadach ( procedura) oraz w jakich terminach
( ile dni) będą przebiegały odbiory częściowe rob?t ?
Odp. Niezwłocznie po zgłoszeniu zakończenia rob?t przez Wykonawcę.

9. Czy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym czy ryczałtowym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego?
Odp. Jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
10. Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie zapis?w par. 6 ust. 10 wzoru umowy &ndash,inne
Odp. Jest niezgodne z art. 38 ust. 1 upzp.

11. Prosimy o wyjaśnienie zapis?w par. 7 ust. 4 wzoru umowy gdyż w obecnym kształcie są zgoła niejasne.
Odp. Prosimy o sprecyzowanie pytania.

12. W par. 10 ust. 2 zawarto zapis, iż roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, kt?rych potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a kt?rych zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zam?wień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych. prosimy o wyjaśnienie:

12.1 Kto zobowiązany jest wykonać w/roboty ( bo Wykonawca może lecz nie musi wykonać w/w roboty na podstawie dobrowolnie zawartej dodatkowej umowy)?
Odp. Wykonawca.

12.2 prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej jest zobowiązany wykonać w/w roboty gdyż zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy Pzp robota dodatkowa wykonywana jest na podstawie odrębnej dobrowolnie podpisanej umowy a Wykonawca nie jest prawnie zobowiązany do przyjęcia tej roboty.
Odp. Na podstawie umowy.

13. Wnosimy o zmianę sformułowania &bdquo, za op?źnienie&rdquo, we wzorze umowy par. 12 ust. 1 i 3 wzoru umowy na sformułowanie &bdquo, za zwłokę&rdquo, gdyż Wykonawca jest odpowiedzialny tylko za zwłokę czyli zawinione ( z przyczyn zależnych od Wykonawcy) op?źnienie. Op?źnienie może być natomiast niezależne od Wykonawcy( np. klęska żywiołowa, niesprzyjające warunki atmosferyczne, działanie Zamawiającego, itd.) i nie może podlegać karze umownej- Wykonawca odpowiedzialny jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za zwłokę &ndash, czyli zawinione op?źnienie.
Odp. Jest niezgodne z art. 38 ust. 1 upzp.

14. Wnosimy o modyfikację zapis?w par. 12 ust. 1 wzoru umowy dotyczących zapłaty kary umownej przez Wykonawcę za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego na sformułowanie &bdquo, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy&rdquo, gdyż w obecnym kształcie Wykonawca będzie musiał zapłacić karę umowną w sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. klęska żywiołowa całkowicie uniemożliwiająca prowadzenie prac, wystąpienie okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, itp.
Odp. Jest niezgodne z art. 38 ust. 1 upzp.


15. W par.12 ust. 2 wzoru umowy zawarto zapis m?wiący, że jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
W celu zadośćuczynienia zasadzie ekwiwalentności świadczeń wzajemnych stron umowy wnosimy o dodanie zapisu m?wiącego, że Wykonawca ma r?wnież prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.
Odp. Jest niezgodne z art. 38 upzp.

Odpowiedzi na zapytania dot. postępowania o zam?wienie publiczne
&bdquo,Rekultywacja składowiska odpad?w innych niż niebezpieczne i obojętne w Wilczewie, gmina Mikołajki Pomorskie &ndash, nr sprawy RG.IV.34341-3/09

Pyt. 1 Prosimy o podanie głębokości studni odgazowujących.
Odp. W przygotowywanej ofercie należy przyjąć głębokość studni odgazowujących wynoszącą 3,5 m.
Pyt. 2 prosimy o wskazanie na mapie sytuacyjno-wysokościowej row?w opaskowych, kt?rych wykonanie ujęto w poz. 16 i 17 przedmiaru rob?t.
Odp. Rowy opaskowe wskazane zostały na dołączonej mapie.
Pyt. 3 prosimy o wyjaśnienie obmiaru w poz. 1 przedmiaru rob?t, na jakiej podstawie przyjęto ilość odpad?w do przemieszczenia w ilości 10 000 m3?
Pyt. 4 Prosimy o załączenie do dokumentacji projektowej bilansu mas odpad?w do przemieszczenia w celu uformowania czaszy składowiska.

Odp.W punkcie 2.5. opisu technicznego do projektu rekultywacji składowiska odpad?w &bdquo,Ilość i skład zdeponowanych odpad?w&rdquo, oszacowano, że na składowisku znajduje się ok. 20 000 m3 odpad?w.
Podczas wykonywania przedmiaru przyjęto ilość mas przyjętych do przemieszczenia r?wną połowie znajdujących się na składowisku odpad?w.
Wartość tą należy przyjąć jako wiążącą podczas przygotowywania oferty przetargowej.
Pyt. 5 prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w pozycjach przedmiaru rob?t do wyliczenia ilości poszczeg?lnych warstw rekultywacyjnych przyjęto wymiary 86 x 67 m, co daje powierzchnię 5762 m2 r?wną powierzchni składowiska w rzucie poziomym, skoro z załączonych do dokumentacji projektowej przekroj?w podłużnych wynika, iż bryła składowiska nie stanowi powierzchni płaskiej lecz zbliżoną do p?łkolistej w przekroju. Tym Samym prosimy o podanie właściwych obmiar?w:
- poz. 3 &ndash, wykonania warstwy wyr?wnującej
- poz. 4 &ndash, wykonania warstwy odgazowującej
- poz. 5 &ndash, umocnienia czaszy wł?kniną syntetyczną
- poz. 6 &ndash, wykonania warstwy ochronnej z piasku
- poz. 7 &ndash, ułożenia folii PEHD
- poz. 8 &ndash, wykonania warstwy drenażowej
- poz. 9 &ndash, umocnienia czaszy wł?kniną syntetyczną
- poz. 10, 11, 12 &ndash, przywiezienia i wykonania warstwy glebowej
- poz. 13, 14 &ndash, przywiezienia humusu
- poz. 15 &ndash, wykonania trawnik?w
Odp. W załączeniu skorygowany przedmiar rob?t
Pyt. 6 W przedmiarze rob?t przewidziano dow?z gleby i humusu na wykonanie warstw rekultywacyjnych z odległości 5 km. Czy Zamawiający wskaże miejsce poboru gruntu i humusu w odległości 5 km od składowiska, czy też Oferent ma indywidualnie skalkulować dow?z w/w materiał?w w celu wykonania warstw rekultywacyjnych?

Odp. W przygotowywanej ofercie należy skalkulować dow?z materiał?w na warstwy rekultywacyjne wg indywidualnych preferencji i możliwości.
Pyt. 7 Czy w poz. 3 przedmiaru rob?t należy skalkulować zakup i dow?z materiału na wykonanie warstwy wyr?wnującej?
Odp.W nakładach poz. 3 przedmiaru rob?t &bdquo,Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu kategorii I-II z uzyskanego ukopu - analogia wykonanie warstwy wyr?wnującej gr. 0,2 m na uformowanej hałdzie odpad?w komunalnych&rdquo, nie jest uwzględniony zakup i dow?z materiału na wykonanie warstwy wyr?wnującej &ndash, przewiduje się wykorzystanie gruntu z bezpośredniego sąsiedztwa składowiska.
Pyt. 8 W kt?rych poz. przedmiaru rob?t należy wycenić wykonanie warstwy humusu i materiału na wykonanie tej warstwy?
Odp. Wykonanie warstwy humusu oraz trawnik?w wraz z zakupem materiał?w uwzględniono w poz. nr 15 skorygowanego przedmiaru rob?t.
Pyt. 9 W kt?rej poz. przedmiaru rob?t należy wycenić zakup materiału na warstwę glebową?
Odp. Nakłady przewidziane na zakup materiału do wykonania warstwy glebowej należy dodać do poz. nr 10 przedmiaru rob?t &bdquo,Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - przywiezienie gleby na warstwę glebową o gr. 0,5 m&rdquo,.
Pyt. 10 Prosimy o załączenie do dokumentacji projektowej przekroju rowu opaskowego.
Odp. Rowy opaskowe wskazane zostały na dołączonej mapie.


przedmiar skorygowany
mapa

Mikołajki Pom. 2009-08-24

Odpowiedzi na zapytania dot. postępowania o zam?wienie publiczne

&bdquo,Rekultywacja składowiska odpad?w innych niż niebezpieczne i obojętne w Wilczewie, gmina Mikołajki Pomorskie &ndash, nr sprawy RG.IV.34341-3/09

Pyt. 1 Prosimy o wyjaśnienie:
Z przedmiaru dołączonego do SIWZ wynika, że do realizacji zadania należy użyć:
- żwiru frakcji 8/16 mm ( poz. Nr 4) - 1152,4 m3
- żwiru frakcji /8 mm ( poz. Nr 8) - 576,2 m3
- gleby ( poz. Nr 11) - 2881,0 m3
- humus ( poz. Nr 13) - 1152,4 m3
- piasek lub posp?łka ( poz. Nr 17) - 11,43 m3

Natomiast w zestawieniu materiał?w występują:
- kruszywo - 1832,3 m3
- piasek do beton?w - 634,27 m3
- żwir do nawierzchni drogowych - 4,050 m3
- żwirek filtracyjny - 15,19 m3


prosimy o wyjaśnienie kt?re materiały i w jakich ilościach wykonawca winien wycenić w ofercie:

Odp.
Do wyceny oferty wykonawca winien przyjąć materiały i ilości podane w przedmiarze rob?t.


1.Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Pzp zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w przypadku, gdy Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zam?wieniu lub w SIWZ oraz dokładnie określił warunki takiej zmiany. W imię obiektywnego &bdquo, dobra kontraktu&rdquo, prosimy zatem o określenie katalogu przesłanek dotyczących możliwości zmian zawartej umowy co najmniej o następujące przypadki:

&ndash, zmiana personalna na stanowisku kierownika budowy lub inspektora
nadzoru,
Odp. zatrudnienie inspektora nadzoru jest w gestii zamawiającego i będzie on dostępny personalnie w trakcie realizacji zam?wienia, natomiast kierownika budowy w gestii wykonawcy wyłonionego w przetargu,

- zmiana wartości i terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku
wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań/rob?t zamiennych,

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany wartości i terminu realizacji przedmiotu umowy,

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia rob?t dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania gł?wnego przedmioty umowy.
Odp.
- Zamawiający nie przewiduje zmiany wartości i terminu realizacji przedmiotu umowy.

2009-08-25

Przedmiar SkorygowanyOpublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 27.06.2012
Podpisał: Andrzej Czarnecki
Dokument z dnia: 27.06.2012
Dokument oglądany razy: 1 123
Wersja do druku