bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE

18.05.2017

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XXIV Sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 30 maja 2017 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich
przy ul. Szreibera 14.

Porządek obrad XXIV sesji:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego w wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2016 oraz dyskusja.
6. Przedstawienie przez przewodniczącego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
a) o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2016 rok;
b) o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
b) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
d) w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów;
e) uchylająca uchwałę nr XXII/145/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów;
f) w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
g) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017;
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2026.
9. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.

Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 18.05.2017

Dokument oglądany razy: 49
« inne aktualności