BIP.gov.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

koniec: 28.01.2019, 14:00, rozstrzygnięcie: 29.01.2019, 08:35 (rozstrzygnięty), kontakt: Tel. (055) 6404357, e-mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

nazwa stanowiska pracy

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się  kandydatki  spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Krystyna Baźmierowska

Sztum

2

Sylwia Wojciechowska

Mikołajki Pomorskie

 

Osoby wstępnie zakwalifikowane proszone są o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich  na kolejny etap rekrutacji w dniu 31.01.2019r.(czwartek)  na godz.11,00.

 

            Maria Pałkowska-Rybicka– Wójt Gminy

                               29.01.2019r.

    (data i podpis osoby upoważnionej)

 

 


Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie ekonomiczne,
 3. minimum 1 rok stażu pracy,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

 1. Wymagania dodatkowe :
 1. doświadczenie w pracy w Urzędzie (Jednostce), w tym na pokrewnych stanowiskach- preferowana praktyka w administracji publicznej,
 2. preferowane wykształcenie wyższe,
 3. znajomość ogólnych zagadnień w zakresie rachunkowości z uwzględnieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 poz.2077 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911), Rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zmianami),
 4. biegła znajomość obsługi komputera (znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, oraz doświadczenie w pracy z oprogramowaniem specjalistycznym, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym,
 5. komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. samodzielność ,
 8. umiejętność szybkiego uczenia się,
 9. prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. Zadania główne:
 1. prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych oraz uzgadnianie ich z planem i wykonaniem w budżecie gminy,
 2. przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie  zaangażowania wydatków oraz porównywanie i kontrolowanie ich realizacji,
 3. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym (wstępna kontrola),
 4. sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej,
 5. prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych środków trwałych,
 6. bieżące oznakowanie wyposażenia oraz aktualizacja kartotek wyposażenia,
 7. rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
 8. archiwizacja dokumentów z zakresu prowadzonych spraw,
 9. dokonywanie czynności kontrolnych w ramach powierzonych obowiązków,
 10. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem gminy,
 11. prowadzenie rejestru i sporządzanie not obciążających.
 1. Zasady współzależności służbowej:
 1. Bezpośredni przełożony: Skarbnik Gminy.

Pracownik jest służbowo odpowiedzialny wobec swojego bezpośredniego przełożonego. Wszystkie sprawy, z którymi pracownik zwraca się do przełożonego wyższego stopnia (poza szczególnymi przypadkami) powinny być zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego. Od każdej decyzji bezpośredniego przełożonego można się odwołać do przełożonego wyższego szczebla.

5.Kluczowe kontakty zewnętrzne:

- Bank Spółdzielczy w Sztumie

- podległe jednostki organizacyjne Gminy

6. Kluczowe kontakty wewnętrzne:

 - Skarbnik Gminy

- Sekretarz Gminy

- kierownicy oraz pracownicy merytoryczni Urzędu

7. Wyposażenie stanowiska pracy:

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem- System Finansowy GRAVIS (zaangażowanie),  drukarka

- telefon, internet

8.Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 4. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzających okresy zatrudnienia – potwierdzone zgodności kopii z oryginałem,
 9. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

Druki kwestionariusza i oświadczeń znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce Konkursy.

Przewidywany termin zatrudnienia – 01.02.2019r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, ul Dzierzgońska 2 , pokój nr 10 (sekretariat) lub pocztą na adres Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej, w nieprzekraczającym  terminie do 28 stycznia 2019r. ( decyduje data faktycznego wpływu do urzędu) do godz. 14.00

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie  (www.bip.mikolajkipomorskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2.

 

Do wymaganych dokumentów należy dołączyć klauzulę podpisaną własnoręcznym podpisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Urząd danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2018 r. poz.1260 ze zmianami)

W przypadku niezakwalifikowania się do dalszego etapu rekrutacji , dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście .

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się  aplikujących kandydatów, że:

 1) Administratorem danych osobowych kandydata na wolne stanowisko urzędnicze jest Wójt Gmin Mikołajki Pomorskie z siedzibą  w Mikołajkach Pomorskich , ul. Dzierzgońska 3, 82-433 Mikołajki Pomorskie, tel: 55 2770133 , adres e-mail : sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

 2) Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym jest Pan Bartosz Wrochna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

 3) Dane osobowe kandydata będą  przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie wymienione w niniejszym ogłoszeniu, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę  na podstawie  art.  6 ust. 1 lit, a, b, c i e oraz  art.  9 ust. 2 lit. b i g RODO.

4) Dane osobowe kandydata nie będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych.

 5) Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze wymienione w niniejszym ogłoszeniu. Konsekwencją  niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

 8) Dane osobowe udostępnione przez kandydata nie będą  podlegały profilowaniu.

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 Wójt Gminy

Maria Pałkowska-Rybicka

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 16.01.2019, 11:11

Dokument oglądany razy: 781
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich