BIP.gov.pl

Stanowisko ds. rozliczeń gospodarki wodno-ściekowej

koniec: 28.01.2019, 14:00, rozstrzygnięcie: 29.01.2019, 08:39 (rozstrzygnięty), kontakt: Tel. (055) 6404357, e-mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Stanowisko ds. rozliczeń gospodarki wodno-ściekowej

nazwa stanowiska pracy

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się  kandydatki  spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Beata Orlich

Mikołajki Pomorskie

2

Marlena Wewiór

Krasna Łąka

 

Osoby wstępnie zakwalifikowane proszone są o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich  na kolejny etap rekrutacji w dniu 31.01.2019r.(czwartek)  na godz.10,00.

 

            Maria Pałkowska-Rybicka– Wójt Gminy

                               29.01.2019r.

    (data i podpis osoby upoważnionej)

 


Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Stanowisko ds. rozliczeń gospodarki wodno-ściekowej

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie ekonomiczne,
 3. minimum 1 rok stażu pracy,
 4. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia ,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe :
 1. doświadczenie w pracy w Urzędzie (Jednostce), w tym na pokrewnych stanowiskach- preferowana praktyka w administracji publicznej,
 2. wykształcenie - (preferowane wyższe),
 3. znajomość ogólnych zagadnień w zakresie rachunkowości z uwzględnieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 poz.2077 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911), Rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. Zmianami),
 4. biegła znajomość obsługi komputera (znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, oraz doświadczenie w pracy z oprogramowaniem specjalistycznym, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym,
 5. komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. samodzielność,
 8. umiejętność szybkiego uczenia się,
 9. prawo jazdy kat. B,

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. Zadania główne:
 1. wystawianie faktur VAT za dostawę wody oraz odbiór  ścieków i wywóz nieczystości płynnych zgodnie z zawartymi umowami,
 2. prowadzenie ewidencji księgowej należności (analityka) z tytułu dostawy wody oraz odbiór ścieków,
 3. sporządzanie zbiorczych przypisów należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 4. sporządzanie rejestrów VAT z zakresu prowadzonych spraw,
 5. rozpisywanie dochodów na wyciągu bankowym do konta rozliczeń gospodarki wodno-ściekowej (analityka),
 6. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,
 7. windykacja należności za dostawę wody i odbiór ścieków,
 8. właściwe przechowywanie i zabezpieczenia dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną,
 9. bieżące archiwizowanie akt z zakresu swojego stanowiska,
 10. udział w pracach inwentaryzacyjnych oraz rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji,
 11. wykonywanie innych poleceń służbowych Wójta oraz Skarbnika Gminy – kierownika referatu finansowego.
 1. Kluczowe kontakty zewnętrzne:

- podległe jednostki organizacyjne,

- przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy

5. Kluczowe kontakty wewnętrzne:

 - Skarbnik Gminy

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

- pracownicy merytoryczni Urzędu

6. Wyposażenie stanowiska pracy:

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem- System Finansowy GRAVIS (Wod-Kan),  drukarka

- telefon, internet

 1. Wymagane dokumenty
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 4. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzających okresy zatrudnienia – potwierdzone zgodności kopii z oryginałem,
 9. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, ul Dzierzgońska 2 , pokój nr 10 (sekretariat) lub pocztą na adres Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko ds. rozliczeń gospodarki wodno - ściekowej, w nieprzekraczającym  terminie do 28 stycznia 2019r. ( decyduje data faktycznego wpływu do urzędu) do godz. 14.00

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie  (www.bip.mikolajkipomorskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2.

 

Do wymaganych dokumentów należy dołączyć klauzulę podpisaną własnoręcznym podpisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Urząd danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2018 r. poz.1260 ze zmianami)

W przypadku niezakwalifikowania się do dalszego etapu rekrutacji , dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście .

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się  aplikujących kandydatów, że:

 1) Administratorem danych osobowych kandydata na wolne stanowisko urzędnicze jest Wójt Gmin Mikołajki Pomorskie z siedzibą  w Mikołajkach Pomorskich , ul. Dzierzgońska 3, 82-433 Mikołajki Pomorskie, tel: 55 2770133 , adres e-mail : sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

 2) Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym jest Pan Bartosz Wrochna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

 3) Dane osobowe kandydata będą  przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie wymienione w niniejszym ogłoszeniu, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę  na podstawie  art.  6 ust. 1 lit, a, b, c i e oraz  art.  9 ust. 2 lit. b i g RODO.

4) Dane osobowe kandydata nie będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych.

 5) Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze wymienione w niniejszym ogłoszeniu. Konsekwencją  niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

 8) Dane osobowe udostępnione przez kandydata nie będą  podlegały profilowaniu.

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 Wójt Gminy

Maria Pałkowska-Rybicka

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 16.01.2019, 11:14

Dokument oglądany razy: 710
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich