BIP.gov.pl

Projekty Uchwał Rady Gminy 2014 - 2018

Projekty Uchwał dla Obrad XXIX sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie, a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowani a przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekty Uchwał dla Obrad XXVII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki - Balewo- Dzierzgoń Etap I o długości odcinka 3.210,78 km"

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 522 w centrum Mikołajek Pomorskich wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej"

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie połączenia samorządowych instytucji

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 367/2 i części dz. nr 367/1 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Projekty Uchwał dla Obrad XXVI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia ,, Wieloletniego Programu Gospodarowaniem Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2021"

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na realizację ,,Budowy parkingu przy drodze powiatowej nr 3114G Mikołajki - Balewo - Dzierzgoń, ulica Dzierzgońska w Mikołajkach Pomorskich"

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia

Projekty Uchwał dla Obrad XXV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Mikołajki Pomorskie do projektu pn. „Pomorscy Partnerzy w eRozwoju"

Projekty Uchwał dla Obrad XXIV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

Uchylająca uchwałę nr XXII/145/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Projekty Uchwał dla Obrad XXIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2017 roku

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczną punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Mikołajki Pomorskie do udziału w Narodowym Programie Mieszkaniowym Mieszkanie Plus

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017

Projekty Uchwał dla Obrad XXII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie i Gminnego Ośrodka w Mikołajkach Pomorskich.

Projekty Uchwał dla Obrad XXI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum" w ramach partnerstwa z Miastem i Gminą Sztum

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

Projekty Uchwał dla Obrad XX sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2017 r.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Projekty Uchwał dla Obrad XIX sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016 - 2026"

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Projekty Uchwał dla Obrad XVIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3116G Balewo - Matule w miejscowości Cieszymowo"

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w miejscowości Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Projekty Uchwał dla Obrad XVII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie: zawarcia porozumienia.

Projekty Uchwał dla Obrad XVI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - logopedy

Projekty Uchwał dla Obrad XV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026"

Projekty Uchwał dla Obrad XIV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie + załącznik

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2016 roku

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości lokalowych do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie.

Projekty Uchwał dla Obrad XIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

Projekty Uchwał dla Obrad XII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2016 r.

Projekty Uchwał dla Obrad XI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a Województwem Pomorskim dotyczącej wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Pomorskiego od Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalenia i poboru oraz terminów płatnoś

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekty Uchwał dla Obrad X sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję 2016-2019.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Mikołajkach Pomorskich.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji elektrycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na realizację ,,Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku Mirowice-Dąbrówka Pruska o długości 2.8 km"

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

Projekty Uchwał dla Obrad IX sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na remont chodnika w pasie drogi powiatowej 3137G w Mikołajkach Pomorskich (ulica Kościuszki)

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Nowe Minięta oraz cześć wsi Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Stążki, obszar dla potrzeb lokalizacji Farmy Wiatrowej „Cieszymowo”, gmina Mikołajki Pomorskie

  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2
  • Załącznik nr 3

Projekty Uchwał dla Obrad VIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sztumskiemu

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w miejscowości Linki obręb Stążki.

Projekty Uchwał dla Obrad VII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy w 2014 roku.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Projekty Uchwał dla Obrad VI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzącego przez Gminę Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych działki położonej w Mikołajkach Pomorskich

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebnośći przesyłu na nieruchomość stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie

Projekty Uchwał dla Obrad V sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie kontynuwania członkostwa Gminy ......................... w Lokalnej Grupie Działania ,,Kraina Dolnego Powiśla" w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2015 roku.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania od osób fizycznych w drodze inkaso.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Projekty Uchwał dla Obrad IV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020.

Projekty Uchwał dla Obrad III sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Poowiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 r.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej ,,ZONDA" w gminie Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej.

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowo - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

OBWIESZCZENIE

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkch Pomorskich

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia WPF Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 09.01.2018
Podpisał: Zuzanna Smoter
Dokument z dnia: 09.01.2018
Dokument oglądany razy: 3589
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich