BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 03.07.2019, zmieniona z powodu:
Uchwała nr 57 i 58 z IX Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023

 

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/48/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2025
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/47/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/46/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie  powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/45/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/44/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/43/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie udzielenia wójtowi gminy Mikołajki Pomorskie wotum zaufania.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/42/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2025
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/41/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/40/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/39/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/38/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2021.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/37/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/36/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/35/2019

z dnia

27 marca 2019

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/34/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/33/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/32/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/31/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Cierpiętach obręb Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/30/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych  i zabudowanych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/29/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2019 roku
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/28/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/27/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/26/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie przyjęcia projektu  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/25/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/24/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Kołozębiu gmina Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/23/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/22/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
 
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/21/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/20/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019 -2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/19/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/18/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/17/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/16/2018

z dnia

28 grudnia 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/15/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/14/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/13/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/12/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/11/2018

z dnia

28 listopada 2018

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy MIkołajki Pomorskie ne 2019 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/10/2018

z dnia

28 listopada 2018

w sprawie wynagrodzenia wójta

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/9/2018

z dnia

28 listopada 2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/8/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia liczby i składu Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/7/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia liczby i składu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/6/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/5/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia składy Komisji skarg,wniosków i petycji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/4/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/3/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia liczby i składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR I/2/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR I/1/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 03.07.2019
Podpisał: Agata Witkowska
Dokument z dnia: 03.07.2019
Dokument oglądany razy: 1002
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich