BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Sprawozdania za rok 2019


  Wersja z dnia: 13.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 26.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr 153/g246/B/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 września 2019 r.  w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

  Wersja z dnia: 18.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2019 roku

  Wersja z dnia: 19.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za II kwartał 2019 roku Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

  Wersja z dnia: 19.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tesktu

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich