BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Sprawozdania za rok 2018


  Wersja z dnia: 09.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 09.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: ROCZNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE ZA 2018 ROK

  Wersja z dnia: 09.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr 080/g246/RN/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

  Wersja z dnia: 26.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr 080/g246/RN/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2019 r.mw sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

  Wersja z dnia: 25.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2018

  Wersja z dnia: 21.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za IV kwartał 2018 roku

  Wersja z dnia: 21.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 23.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdania za IV kwartał 2018 roku

  Wersja z dnia: 21.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za III kwartał 2018 roku

  Wersja z dnia: 21.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 wrzesnia roku 2018 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

  Wersja z dnia: 30.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: UCHWALA Nr 213/g246/B/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 września 2018 r. w  sprawie opinii  o  przedłożonej  przez  Wójta  Gminy  Mikołajki  Pomorskie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

  Wersja z dnia: 30.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku

  Wersja z dnia: 25.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku

  Wersja z dnia: 20.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za II kwartał 2018 roku

  Wersja z dnia: 20.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 19.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdania za II kwartał 2018 roku

  Wersja z dnia: 19.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za I kwartał 2018 roku

  Wersja z dnia: 19.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich