BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 09.01.2018, zmieniona z powodu:
Formatowanie tabeli

Druki do pobrania

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi
 
 • „Zgłoszenia” na usunięcie drzew
 • Wniosek na usunięcie drzew i krzewów
 • Wniosek o podział nieruchomości
 
 • Wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /lub studium...
 
 • Wniosek o najem lokalu
 
 • WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
 
 • Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
 
 • WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD 2016 (wymarzanie)
 • WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD
 • WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRÓW ZABYTKÓW

 

 

 • WNIOSEK O STYPENDIUM WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
 • WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

 

 • WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 
 • WNIOSEK o wydanie zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami następujących przyłączy: energetycznego, wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnego oraz na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w/w urządzeń na okres od dnia ……………………… do dnia …………………
 • Wniosek o wypis z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mikołajki Pomorskie

 • Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie
 • OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

 • Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mikołajki Pomorski
 
 • WNIOSKEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW
 • Wniosek o udzielenie dotacji na inwestycje związane z demontażem pokryć dachowych zawierających elementy azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie (wniosek prosimy wypełniać drukowanymi literami)
 • REGULAMIN

 

 • W n i o s e k o wydanie wypisu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
   

 • WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
 • WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 
 • Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
 
 • Wnisek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 
 • Oświdczenie o otrzymanej / nieotrzymanej pomocy DE MINIMIS
 
     
 • FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
 

 

 • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   

 • FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY

 
 • FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WÓJTA, SKARBNIKA...

 
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 09.01.2018
Podpisał: Janusz Wysocki
Dokument z dnia: 09.01.2018
Dokument oglądany razy: 345
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich