BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 07.07.2020, zmieniona z powodu:
(14.07.2020): O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256/,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293/ z a w i a d a m i a że na podstawie wniosku Pana Wojciecha Panek reprezentującego Pracownię Projektową Inżynierii Sanitarnej ,, SANSYSTEM” z siedzibą w  Adamowie 86, 14-240 Susz działającego z pełnomocnictwa  Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na uregulowaniu gospodarki wodnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie – budowa sieci wodociągowej na odcinku Mikołajki Pomorskie ul. Dworcowa  - Sadłuki na działkach   nr 427, 420/2, 421/1, 421/4, 421/5, 421/18, 421/6, 419, 418/4, 418/6, 418/5, 418/3, 417/1, 417/2, 420/1, 416/2, 416/1, 415/2, 412/3, 444/3, 445/3, 446, 447/7, 567, 434/2, 435/4, 435/5 obręb geodezyjny Mikołajki Pomorskie  oraz  na działkach 19/6, 19/13, 19/15, 16/2, 16/4 obręb geodezyjny Sadłuki

Decyzje celu publicznego

(07.07.2020):O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa (j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256),  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293). zawiadamia że na podstawie wniosku Elektrownia PV 14 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej na  działkach  104/4, 89, 90, 91   obręb geodezyjny Mikołajki Pomorskie  gm. Mikołajki Pomorskie.

(22.06.2020): O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256/,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293/ z a w i a d a m i a że na podstawie, że na podstawie wniosku Pana Dariusza Michalskiego , reprezentującego Biuro Projektów DM PROJEKT , 82-300 Elbląg ul. Okulickiego 8/31, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Powiatu Sztumskiego polegająca na budowie  linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania domu jednorodzinnego w m. Mikołajki Pomorskie ul. Kościuszki na dz. 207/3, 207/4, 231, 207/5.

(07.05.2020):Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie – budowa sieci wodociągowej na odcinku Mikołajki Pomorskie ul. Dworcowa  - Sadłuki na działkach   nr 427, 420/2, 421/1, 421/4, 421/5, 421/18, 421/6, 419, 418/4, 418/6, 418/5, 418/3, 417/1, 417/2, 420/1, 416/2, 416/1, 415/2, 412/3, 444/3, 445/3, 446, 447/7, 567, 434/2, 435/4, 435/5 obręb geodezyjny Mikołajki Pomorskie  oraz  na działkach 19/6, 19/13, 19/15, 16/2, 16/4 obręb geodezyjny Sadłuki

(04.05.2020):Budowa przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej na  działkach  104/4, 89, 90, 91   obręb geodezyjny Mikołajki Pomorskie  gm. Mikołajki Pomorskie.

(04.05.2020):Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa drogi gminnej Pierzchowice – Mirowice na działkach nr 183/2, 183/4 i 177/1 w obr. geod. Pierzchowice  i nr 56, 65, 66, 100/2 i 102 obręb geodezyjny Mirowice gm. Mikołajki Pomorskie.

(04.05.2020):Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa drogi gminnej Pierzchowice – Mirowice na działkach nr 183/2, 183/4 i 177/1 w obr. geod. Pierzchowice  i nr 56, 65, 66, 100/2 i 102 obręb geodezyjny Mirowice gm. Mikołajki Pomorskie

(30.04.2020):O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256 /,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293./z a w i a d a m i a że na podstawie wniosku Pana Dariusza Michalskiego , reprezentującego Biuro Projektów DM PROJEKT, 82-300 Elbląg ul. Okulickiego 8/31, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na  budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania domu jednorodzinnego w m. Mikołajki Pomorskie ul. Kościuszki na dz. 207/3, 207/4, 231, 207/5.

(06.04.2020): Obwieszczenie Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie,   wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa drogi gminnej Pierzchowice – Mirowice na działkach nr 183/2, 183/4 i 177/1 w obr. geod. Pierzchowice  i nr 56, 65, 66, 100/2 i 102 obręb geodezyjny Mirowice gm. Mikołajki Pomorskie.

(06.04.2020): Obwieszczenie Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Zarządu Powiatu Sztumskiego z siedzibą ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Powiatu Sztumskiego polegająca na budowie windy zewnętrznej przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu, na działkach 18/1 i 18/6 obr.  Kołoząb gm. Mikołajki Pomorskie.

(11.03.2020): Obwieszczenie Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Zarządu Powiatu Sztumskiego, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,   wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie windy zewnętrznej przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu na działkach nr 18/6, 18/1 w obr. geod. Kołoząb gm. Mikołajki Pomorskie.

(01.10.2019): Obwieszczenie Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie "Przebudowy Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich".

(05.08.2019): Obwieszczenie Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Przemysława  Wieruckiego ,  reprezentującego  Biuro Projektowe VOLT S.C. z siedzibą ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA  OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania myjni samochodowej bezobsługowej na terenie działek nr 398/1, 407/4 i 407/5 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(02.08.2019): Obwieszczenie Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Michała Gruźlewskiego Biuro Projektów Elektroenergetycznych  ELGRU" Michał Gruźlewski  z siedzibą 86-302 Gać 20A, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn , została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania jednorodzinnych  budynków mieszkalnych na terenie działek m 637, 626 i 627 obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(26.07.2019): ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY STARY TARG o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(24.07.2019): OBWIESZCZENIE o zawarciu porozumie w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r . poz. 2096 z późn . dalej jako „k.p.a.", oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r . poz.1945 z późn. zm.), dalej jako : upzp, w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa  linii kablowej nn 0,4 Kv oraz złącz kablowych pomiarowych do zasilenia budynków mieszkalnych". zlokalizowanym w powiecie sztumskim, gmina  Stary Targ,  obręb  Nowy Targ oraz gmina Mikołajki Pomorskie obręb Krastudy.

(24.06.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2018, poz. 2096 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2018 r. Dz.U., poz. 1945 ze zm./ zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Michała Gruźlewskiego Biuro Projektów Elektroenergetycznych ELGRU"  Michał Gruźlewski  z siedzibą 86-302 Gać 20A, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,  wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania jednorodzinnych  budynków mieszkalnych na terenie działek nr 637, 626 i 627 obr. geod. Mikołajki Pomorskie .

(24.06.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2018, poz. 2096 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2018 r. Dz.U., poz. 1945 ze zm./ zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Przemysława Wieruckiego , reprezentującego  Biuro Projektowe VOLT S.C. z siedzibą  ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie  decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania myjni samochodowej bezobsługowej na terenie działek nr 398/1, 407/4 i 40715 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(21.06.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2018, poz. 2096 /,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2018 r. Dz.U., poz. 1945./ zawiadamia że na podstawie wniosku Pani Izabeli Pabis, reprezentującego Biuro Projektowe VOLT S.C. z siedzibą ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wydana została decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 126/4, 126114, 126115, 126/16, 126117, 129/3 i 130/14 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(13.05.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia, że ma podstawie wniosku Pani Izabeli Pabis, reprezentującego Biuro Projektowe VOLT S.C. z siedzibą ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynków mieszalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 126/4, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 129/3 i 130/14 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie

(16.04.2019):  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro, 14-202 Iława, ul. Smolki 17, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii dwutorowej 15 kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty na linię kablową i niepełno izolowaną- jednotorową, na terenie działek nr 497, 511/14, 511/15, 511/11, 510, 542, 552/2, 554, 553/1, 559, 561/3, w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(05.04.2019):  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo – Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie zjazdu drogi gminnej 230007 G na  drogę powiatową ( dz. Nr 88)  obręb  geodezyjny Krasna Łąka gm. Mikołajki Pomorskie.

(02.04.2019):  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo –Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie zjazdu drogi gminnej 230007 G na drogę powiatową działka nr 88 w obręb geodezyjny Krasna Łąka gmina Mikołajki Pomorskie.

(11.03.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro, 14-202 Iława, ul. Smolki 17, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii dwutorowej 15 kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty na linię kablową i niepełno izolowaną- jednotorową  na terenie działek nr 561/3, 561/2 i 566/2 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(11.03.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro, 14-202 Iława, ul. Smolki 17, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii dwutorowej 15 kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty na linię kablową i niepełno izolowaną- jednotorową  na terenie działek nr 496/1, 497 i 511/14 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(11.03.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo – Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie drogi gminnej 230007 G na odcinku Krastudy – Nowe Minięta – Krasna Łąka na terenie działek nr 58/1 i 58/2 obręb Krastudy oraz działek nr 6 , 21/1, 27, 30, 87 w obr. geod. Krasna Łąka gm. Mikołajki Pomorskie.

(04.03.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo – Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie drogi gminnej 230007 G na odcinku Krastudy – Nowe Minięta – Krasna Łąka na terenie działek nr 58/1 i 58/2 obręb Krastudy oraz działek nr 6 , 21/1, 27, 30, 87 w obręb geodezyjny Krasna Łąka gmina Mikołajki Pomorskie.

(04.03.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro, 14-202 Iława, ul. Smolki 17, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii dwutorowej 15 kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty na linię kablową i niepełno izolowaną- jednotorową  na terenie działek nr 497, 511/14, 511/15, 511/11, 510, 542, 552/2, 554, 553/1, 559, 561/3 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(28.01.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro, 14-202 Iława, ul. Smolki 17, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii dwutorowej 15 kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty na linię kablową i niepełno izolowaną- jednotorową  na terenie działek nr 496/1, 497 i 511/14 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(28.01.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro, 14-202 Iława, ul. Smolki 17, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii dwutorowej 15 kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty na linię kablową i niepełno izolowaną- jednotorową  na terenie działek nr 561/3, 561/2 i 566/2 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(23.01.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Dariusza Michalskiego, reprezentującego Biuro Projektów DM PROJEKT z siedzibą ul. Okulickiego 8/31, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Mikołajki Pomorskie ul. Gdakowska na dz. nr 94/3, na terenie działki nr 519 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie, gm. Mikołajki Pomorskie.

(21.12.2018): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Dariusza Michalskiego, reprezentującego Biuro Projektów DM PROJEKT Dariusz Michalski, 82-300 Elbląg, ul. Okulickiego 8/31, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Mikołajki Pomorskie ul. Gdakowska na dz. 94/3 na terenie działki nr 519 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(22.06.2018): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pani Izabeli Pabis, reprezentującego Biuro Projektowe VOLT S.C. z siedzibą ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 126/14, 126/12, 126/13 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(01.06.2018): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że  na  podstawie   wniosku  Pana  Andrzeja Guzow,  reprezentującego   firmę  ELEKTRO  - KOMPLEKS   S.C.  z siedzibą  ul.  Sienkiewicza  57c/2,  82-200  Malbork,   działającego   z pełnomocnictwa ENERGA  OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   została   wydana   decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji   celu   publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV do  zasilania  budynku  usługowo  -  mieszkalnego  zlokalizowanej  na terenie  działek  nr 343/1, 343/2, 337, 354 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(28.05.2018): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pani Izabeli Pabis, reprezentującego Biuro Projektowe VOLT S.C. z siedzibą ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 126/14, 126112, 126/13 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(27.04.2018): OBWIESZCZE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że  na  podstawie  wniosku  Pana  Andrzeja  Guzow, reprezentującego  firmę  ELEKTRO  - KOMPLEKS   S.C.  z siedzibą  ul.  Sienkiewicza  57c/2,  82-200  Malbork,  działającego z pełnomocnictwa  ENERGA OPERATOR  S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte    zostało postępowanie  administracyjne  w  sprawie  decyzji  o ustalenie lokalizacji     inwestycji        celu     publicznego     polegające                  na               budowie  elektroenergetycznej podziemnej  sieci  kablowej         niskiego  napięcia  0,4  kV  do zasilania  budynku  usługowo  - mieszkalnego  zlokalizowanej  na terenie  działek  m  343/1,  343/2,  337,  354  w  obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(17.04.2018): OBWIESZCZE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Michała Gruźlewskiego,reprezentującego famę Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU" Michał Gruźlewski z siedzibą 86-302 Gać 20A, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku usługowo - handlowego posadowionego na terenie działek nr 137/1, 13811, 139/1 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie .

(20.03.2018):OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm. I, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2017 r. Dz.U., poz. 1073 ze zm./ zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Michała Gruźlewskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU" Michał Gruźlewski z siedzibą 86-302 Gać 20A, działaj ącego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało  postępowanie  administracyjne  w  sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku usługowo - handlowego posadowionego na terenie działek nr 137/1, 138/1, 139/1 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie .

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 07.07.2020
Podpisał: Marzena Marciniak
Dokument z dnia: 07.07.2020
Dokument oglądany razy: 2636
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich