BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 22.03.2018, zmieniona z powodu:
(17.04.2018): OBWIESZCZE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Michała Gruźlewskiego,reprezentującego famę Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU" Michał Gruźlewski z siedzibą 86-302 Gać 20A, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku usługowo - handlowego posadowionego na terenie działek nr 137/1, 13811, 139/1 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie .

Decyzje celu publicznego

(20.03.2018):OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm. I, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2017 r. Dz.U., poz. 1073 ze zm./ zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Michała Gruźlewskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU" Michał Gruźlewski z siedzibą 86-302 Gać 20A, działaj ącego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało  postępowanie  administracyjne  w  sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku usługowo - handlowego posadowionego na terenie działek nr 137/1, 138/1, 139/1 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie .

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 22.03.2018
Podpisał: Janusz Wysocki
Dokument z dnia: 22.03.2018
Dokument oglądany razy: 757
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich