bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ochrona środowiska

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania na wniosek strony

Zgodnie z art.61 k.p.a. § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami / w związku z art. 33 ustawy dnia 3 października 2008 r – O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 /


z a w i a d a m i a m

że dnia 13.06.2017r na wniosek Matanzas Sp. z o. o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa ( adres do korespondencji RTB Developer Sp. z o. o., ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk ) zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie.

RG.III.6220.4.2015.6.d

Mikołajki Pom, dnia 17.02.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku PHOTOENERGY Sp z o. o., ul. Rodziewiczówny 14c/2, 82-200 Malbork.

ORZEKAM:

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Dąbrówka Pruska ( 30 ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce 30 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka Pruska, w gminie Mikołajki Pomorskie

RG.III.6220.5.2015.5.d

Mikołajki Pom, dnia 17.02.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku PHOTOENERGY Sp z o. o., ul. Rodziewiczówny 14c/2, 82-200 Malbork.

ORZEKAM:

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Dąbrówka Pruska (30) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce 164/1 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka Pruska, w gminie Mikołajki Pomorskie

RG.III.6220.12.2014.5.d

Mikołajki Pom, dnia 11.03.2015 r.


DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gospodarstwa Rolnego Marek Lip, Żuławka Sztumska 78, 82-440 Dzierzgoń.


ORZEKAM:

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Montażu instalacji zewnętrznej gazu płynnego do suszarni RIELA wraz z 6 projektowanymi naziemnymi zbiornikami gazu o pojemności V=6 x 6700 dm3 każdy oraz przyłączem 50,0 x 4,7, na działkach nr ew. 1/16 we wsi Dworek 2a, obręb Perklice, gmina Mikołajki Pomorskie, pow. Sztumski, woj. Pomorskie.

RG.III.6220.11.13-d

Mikołajki Pom. 10.03.2015 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), § 3 ust. 1 pkt. 6b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku Elektrowni Wiatrowej Zonda Sp. z o. o., ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy wiatrowej ZONDA II o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, planowanej do realizacji w woj. Pomorskich, w gminie Mikołajki Pomorskie, na dz. nr: 121/2, 122/1, 123/1, 118,3/2, 3/1, 2/1, 16/2, 17,23,24,25/1, 26/2, 26/1, 27,29,30 –obręb Wilczewo, nr: 34,35,36- obręb Dąbrówka Pruska, nr: 447/1,478, 479, 512, 461/3,465, 466/1, 466/13, 466/12, 466/11, 466/10, 467/2, 466/4 – obręb Mikołajki Pomorskie.


Ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego budowie Farmy wiatrowej ZONDA II o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, planowanej do realizacji w woj. Pomorskich, w gminie Mikołajki Pomorskie, na dz. nr: 121/2, 122/1, 123/1, 118,3/2, 3/1, 2/1, 16/2, 17,23,24,25/1, 26/2, 26/1, 27,29,30 –obręb Wilczewo, nr: 34,35,36- obręb Dąbrówka Pruska, nr: 447/1,478, 479, 512, 461/3,465, 466/1, 466/13, 466/12, 466/11, 466/10, 467/2, 466/4 – obręb Mikołajki Pomorskie.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTU „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBEJMUJĄCYCH OBSZAR DLA POTRZEB LOKALIZACJI FARMY WIATROWEJ „ZONDA”, W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - ARKUSZ ZBIORCZY
UZGODNIENIE
DECYZJA
UCHWAŁA RADY GMINY Mikołajki Pomorskie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „Zonda”, w gminie Mikołajki Pomorskie
Załacznik numer nr 1 do Uchwały Rady Gminy - rysunek planu

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania na wniosek strony

Zgodnie z art.61 k.p.a. § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami / w związku z art. 33 ustawy dnia 3 października 2008 r – O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 /

z a w i a d a m i a m

że dnia 20.08.2014 r na wniosek Polish Solar North Sp. z o. o. , Władysława IV 43, 81-395 Gdynia,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki I” o mocy nominalnej do 2 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Mikołajki Pomorskie na działce nr 104/4 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, w gminie Mikołajki Pomorskie.

26.08.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania na wniosek strony

Zgodnie z art.61 k.p.a. § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami / w związku z art. 33 ustawy dnia 3 października 2008 r – O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 /

z a w i a d a m i a m

że dnia 20.08.2014 r na wniosek Polish Solar North Sp. z o. o. , Władysława IV 43, 81-395 Gdynia,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki I” o mocy nominalnej do 2 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Mikołajki Pomorskie na działce nr 104/4 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, w gminie Mikołajki Pomorskie.

25.08.2014

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2010-2032

ałącznik nr 9 - Inwentaryzacja

05.08.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania na wniosek strony


Zgodnie z art.61 k.p.a. § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami / w związku z art. 33 ustawy dnia 7 Listopada 2008r – O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 /


z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów - tłuszczy roślinnych na działce nr 514/4 obręb Mikołajkach Pomorskich

05.05.2014

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), § 3 ust. 1 pkt. 6b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku Elektrowni Wiatrowej Zonda Sp. z o. o., ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Wiatrowej Zonda na terenie gminy Mikołajki Pomorskie” .

Ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Wiatrowej Zonda na terenie gminy Mikołajki Pomorskie”

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), § 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku „FORTUNE” Sp. Z o. o. , Szczepanki 3, 86-320 Łasin. i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie obory o obsadzie ok. 520 DJP wraz z halą udojową, zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 129/26 położonej w Cieszymowie”

ustalam


środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie ok. 520 DJP wraz z halą udojową, zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 129/26 położonej w Cieszymowie

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), § 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku „FORTUNE” Sp. Z o. o. , Szczepanki 3, 86-320 Łasin. i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie obory o obsadzie ok. 660 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 6000 m3 na działkach nr 129/36129/35 i 129/32 w miejscowości Cieszymowo, gm. Mikołajki Pomorskie”.

ustalam


środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie ok. 660 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 6000 m3 na działkach nr 129/36129/35 i 129/32 w miejscowości Cieszymowo, gm. Mikołajki Pomorskie”.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku „F S.C. SOZOTECH, Jarosław Kaczyński, Barłomino ,ul. Ofiar Stutthofu 18, 84-242 Luzino i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacji do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych na działce nr 514/4 w Mikołajkach Pomorskich”, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie”,

ustalam


środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych na działce nr 514/4 w Mikołajkach Pomorskich”

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), § 3 ust. 1 pkt. 7 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku „FORTUNE” Sp. Z o. o. , Szczepanki 3, 86-320 Łasin. i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie obory o obsadzie ok. 520 DJP wraz z halą udojową, zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 129/26 położonej w Cieszymowie”

ustalam


środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory o obsadzie ok. 520 DJP wraz z halą udojową, zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 129/26 położonej w Cieszymowie”

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 46a ust 1 i 7 pkt. 4, art. 56 ust. 2,3 oraz 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zmianami / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 ze zm./ Po rozpatrzeniu wniosku Koncernu Energetycznego ENERGA SA Oddział w Elblągu z dnia11.12.2007 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 300 kW , na działce Nr 467/1 położonej w Mikołajkach Pomorskich

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO BUDOWY OBORY WOLNOSTANOWISKOWEJ O OBSADZIE 660 DJP NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 129/32 I 129/36 W MIEJSCOWOŚCI CIESZYMOWO, GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE, POW. SZTUMSKI, WOJ. POMORSKIE.Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 29.06.2017
Podpisał: Anna Kuśmierczyk
Dokument z dnia: 25.09.2014
Dokument oglądany razy: 3 818