bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Druki do pobrania

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi

 • „Zgłoszenia” na usunięcie drzew

 • Wniosek na usunięcie drzew i krzewów

 • Wniosek o podział nieruchomości

 • Wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /lub studium...

 • Wniosek o najem lokalu

 • WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

 • Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry

 • WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD 2016 (wymarzanie)
 • WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD
 • WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRÓW ZABYTKÓW


 • WNIOSEK O STYPENDIUM WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
 • WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO


 • WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • WNIOSEK o wydanie zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami następujących przyłączy: energetycznego, wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnego oraz na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w/w urządzeń na okres od dnia ……………………… do dnia …………………
 • Wniosek o wypis z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mikołajki Pomorskie

 • Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

 • OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

 • Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mikołajki Pomorski
 • WNIOSKEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW
 • Wniosek o udzielenie dotacji na inwestycje związane z demontażem pokryć dachowych zawierających elementy azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie (wniosek prosimy wypełniać drukowanymi literami)

 • REGULAMIN


 • W n i o s e k o wydanie wypisu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 • WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
 • WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 • Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
 • Wnisek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 • Oświdczenie o otrzymanej / nieotrzymanej pomocy DE MINIMIS

 • FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

 • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 • FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY

 • FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WÓJTA, SKARBNIKA...
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 21.12.2017
Podpisał: Brygida Podlaska
Dokument z dnia: 01.10.2012
Dokument oglądany razy: 3 433