bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Nabór na wolne stanowisko pracy: REFERENT DS. SAMORZĄDOWYCH I OBSŁUGI RADY

08.12.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

REFERENT DS. SAMORZĄDOWYCH I OBSŁUGI RADY

08.01.2018

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

REFERENT DS. SAMORZĄDOWYCH I OBSŁUGI RADY

04.01.2018

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

REFERENT DS. SAMORZĄDOWYCH I OBSŁUGI RADY

08.12.2017

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

04.12.2017

Uprzejmie informuję, że dnia 7 grudnia 2017 roku o godz. 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich
przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przygotowanie i zatwierdzenie planów pracy Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej na rok 2018.
4. Informacja na temat przygotowania do zimy na terenie gminy (zimowe utrzymanie dróg- organizacja i finansowanie).
5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.
6. Przedstawienie przez Skarbnika Gminy projektów uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2018- 2026;
b) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018;
7. Dyskusja w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2026 Gminy Mikołajki Pomorskie i projektu budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.
8. Sformułowanie wniosków o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2026 i projektu budżetu na rok 2018.
9. Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.
10. Sprawy bieżące, informacje.
11. Zakończenie posiedzenia.

XXVIII Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

04.12.2017

XXVIII Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 12 grudnia 2017 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Porządek obrad XXVIII sesji:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXVII Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018;
b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018;
c) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017.
6. Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2026 i uchwały budżetowej na rok 2018.
7. Odczytanie opinii o projekcie WPF i projekcie budżetu Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
8. Przedstawienie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy na rok 2018 przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i o projekcie uchwały budżetowej.
10. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
11. Głosowanie nad uchwałą:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2018- 2026;
b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018;
12. Przedstawienie planów pracy Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018 przez przewodniczących komisji.
13. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie sesji.

Ogłoszenie

15.11.2017

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich zatrudni palacza/ palaczy c.o. do następujących kotłowni:
1. Mikołajki Pomorskie ul. Dworcowa 17 ( Ośrodek Zdrowia) – kotłownia wyposażona w kocioł o mocy 60 kW , zasilana paliwem stałym ( miał węglowy),
2. Mikołajki Pomorskie ul. Szreibera 14 ( budynek GOK/OSP) – kotłownia wyposażona w nowoczesny zautomatyzowany kocioł o mocy 50 kW, zasilana paliwem stałym w postaci pelletu drzewnego.
3. Cieszymowo 1 ( budynek po byłej szkole) – kotłownia wyposażona w 2 kotły o mocy 80 kW oraz o mocy 200 kW zasilana paliwem stałym (miał węglowy).
Podstawowym obowiązkiem palacza/ palaczy zatrudnionego/ zatrudnionych na umowę zlecenia będzie bieżące, ciągłe i nieprzerwane zaopatrzenie w ciepło wyżej wymienionych budynków w okresie obowiązywania umowy.
Obowiązki wymagane na stanowisku palacza to:
- przestrzeganie instrukcji obsługi kotłów,
- systematyczne oczyszczanie kotłów,
- przestrzeganie utrzymanie odpowiedniej temperatury kotła c.o. stosownie do temperatury
zewnętrznej,
- utrzymywanie w czystości pomieszczeń kotłowni,
- prowadzenie ewidencji temperatury zewnętrznej i temperatury na kotłach,
- przestrzeganie przepisów bhp i p.poz.
W sprawie niniejszego ogłoszenia kontaktować się można z pracownikiem Urzędu Gminy Panią Justyną Zaborowską – Lenga w dni powszednie od godz. 7.00 do 15.00 w pok. nr 12 lub pod nr tel. 55 64043057 wew.11.


Kierownik Ref. Gospodarczo Komunalnego
Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Ogłoszenie o naborze

09.11.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Referent ds. wymiaru podatków i opłat

04.12.2017

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Referent ds. wymiaru podatków i opłat

23.11.2017

Sprostowanie do ogłoszenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie o naborze na wolne stanowisko pracy-

Referent ds. wymiaru podatków i opłat

10.11.2017

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Mikołajki Pomorskie, 08.11.2017

08.11.2017

Zawiadomienie o sesji

31.10.2017

XXVII Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 13 listopada 2017 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Porządek obrad XXVII sesji:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
5. Przyznanie stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.
6. Informacja Przewodniczącej Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
b) w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania
i poboru oraz terminów płatności;
d) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy
Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru;
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
f) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 367/2 i części dz. nr 367/1 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie;
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;
h) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołajki Pomorskie;
i) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku;
j) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;
k) w sprawie połączenia samorządowych instytucji;
l) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017;
m) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2026.
8. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

31.10.2017

Uprzejmie informuję, że dnia 10 listopada 2017 roku o godz. 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Analiza stanu dróg gminnych, powiatowych i drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
4. Przeanalizowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2018 rok:
a) podatku od nieruchomości;
b) podatku rolnego;
c) podatku leśnego;
d) opłaty od posiadania psów;
e) opłaty targowej;
5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
b) w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania
i poboru oraz terminów płatności;
d) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy
Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru;
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
f) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 367/2 i części dz. nr 367/1 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie;
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;
h) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołajki Pomorskie;
i) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku;
j) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;
k) w sprawie połączenia samorządowych instytucji;
6. Przedstawienie przez Skarbnika Gminy propozycji zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017 i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2026.
7. Sprawy bieżące, informacje.
8. Zakończenie posiedzenia.

Roczny Program Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z Organizacjami Pozarządowymi

19.10.2017

Roczny Program Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".
W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu. Projekt programu dostępny jest:
• na stronie internetowej Urzędu www.mikolajkipomorskie.pl w zakładce Ogłoszenia
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie
• na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 18.10.2017r. do 25.10.2017r. w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

Pliki do pobrania:

1. Projekt „Programu Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"


Ogłoszenie o naborze

02.10.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 17.10.2017
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
13.10.2017

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

referent ds. księgowości budżetowej

Mikołajki Pomorskie, 29.09.2017

29.09.2017

Zawiadomienie

13.09.2017

Uprzejmie informuję, że dnia 15 września 2017 roku o godz. 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie;
b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich;
c) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/160/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
d) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowaniem Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2021”;
4. Przedstawienie propozycji zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.
5. Sprawy bieżące, informacje.
6. Zakończenie posiedzenia.

Informacja

13.09.2017

XXVI Sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 19 września 2017 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Porządek obrad XXVI sesji:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXIV i XXV Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie;
b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich;
c) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowaniem Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2021”;
d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/160/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
e) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.
6. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.

Informacja

07.06.2017

 W DNIU

16.06.2017 (PIĄTEK)

URZĄD GMINY

W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

BĘDZIE NIECZYNNY.

Wyniki postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

25.05.2017

WÓJT GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

Zawiadomienie

18.05.2017

Uprzejmie informuję, że dnia 25 maja 2017 roku o godz. 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2016.
4. Dyskusja na temat sprawozdania.
5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
b) w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów;
c) uchylająca uchwałę nr XXII/145/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów;
d) w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
6. Przedstawienie propozycji zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017 i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2026.
7. Sprawy bieżące, informacje.
8. Zakończenie posiedzenia.

ZAWIADOMIENIE

18.05.2017

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XXIV Sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 30 maja 2017 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich
przy ul. Szreibera 14.

Porządek obrad XXIV sesji:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego w wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2016 oraz dyskusja.
6. Przedstawienie przez przewodniczącego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
a) o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2016 rok;
b) o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
b) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
d) w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów;
e) uchylająca uchwałę nr XXII/145/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów;
f) w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
g) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017;
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2026.
9. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

10.05.2017

Sprawozdanie z realizacji:

„Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacja pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2017 roku

25.04.2017

Ogłoszenie na otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2017 

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Zarządzenie nr 21

Zarządzenie nr 22

Zawiadomienie

24.03.2017

XXIII Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 28 marca 2017 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Porządek obrad XXIII sesji:


1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie;
b) w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w roku 2017;
c) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe;
d) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
e) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mikołajki Pomorskie;
f) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Mikołajki Pomorskie do udziału w Narodowym Programie Mieszkaniowym Mieszkanie Plus;
g) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017;
6. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.

Zawiadomienie

20.03.2017

Uprzejmie informuję, że dnia 24 marca 2017 roku o godz. 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie;
b) w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w roku 2017;
c) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe;
d) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
e) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mikołajki Pomorskie;
f) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Mikołajki Pomorskie do udziału w Narodowym Programie Mieszkaniowym Mieszkanie Plus;
4. Przedstawienie propozycji zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.
5. Sprawy bieżące, informacje.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

20.02.2017

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich ul. Szreibera 10-12, 82-433 Mikołajki Pomorskie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w §1, §2, §5, §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w spawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z póź.zm.)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.1721) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie (sekretariat), ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem: “Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich” w terminie do 06 marca 2017 r.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.Opublikował: Janusz Wysocki
Publikacja dnia: 25.01.2010
Podpisał: Janusz Wysocki
Dokument z dnia: 25.01.2010
Dokument oglądany razy: 29 233