Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, opisanej w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U.2014.1490 j.t. ze zm./ Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Ogłasza przetarg

   ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, opisanej  w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w dniu  1  lipca  2021 r.  o godzinie zgodnie z tabela wykazu  w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2, pokój nr 15.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,

1/ jeżeli w terminie do dnia 28.06.2021r.  wpłacą  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  nieruchomości podanej w załączniku.

2/ którym  przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. , jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w razie uchylenia się od zawarcia wadium.

 

Wadium należy wpłacić  przelewem na konto bankowe 32 8309 0000 0000 0130 2000 0050 z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

 

Wpłacone wadium zostanie:

1/ zaliczone na poczet ceny sprzedaży, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

2/ zwrócone po przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, jednak

    nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Cena nabycia nieruchomości równa jest cenie osiągniętej w przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 91
Utworzono dnia: 26.05.2021

Historia publikacji

  • 12.07.2021 09:18, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu
  • 26.05.2021 07:47, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, organizowanego w dniu 1 lipca 2021 r., położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie
  • 26.05.2021 07:47, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o przetargu

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube