Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Dąbrówka Pruska wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą” inwestycji zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych o nr 28/11 i nr 28/12, obręb Dąbrówka Pruska, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

                                                                   Mikołajki Pomorskie, dnia 18.11.2020r.                                                 

RGIV.6220.29.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda,  o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Dąbrówka Pruska wraz z zagospodarowaniem terenu  i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą inwestycji zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych  o nr 28/11 i nr 28/12, obręb Dąbrówka Pruska, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie; z wniosku z dnia 04.09.2020r. (nr rej. 2628), które złożyło przedsiębiorstwo Vortex Energy Solar Sp. z o.o.  Plac Rodła 8; 70-419 Szczecin reprezentowane przez Karolinę Dumecką Pełnomocnika Spółki.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) tutejszy organ wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie na podstawie art. 10. § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informuje wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składaniem uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10, w dni i godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.): „Stroną  postępowania  w sprawie   wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe  do  nieruchomości  znajdującej  się  w obszarze,  na  który  będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art.81 ust.1. Przez obszar ten rozumie się:

  1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu;
  2. działki,  na  których  w wyniku  realizacji,  eksploatacji  lub  użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zgodnie, z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18.11.2020r.

 

 

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 18.11.2020, 14:33
Plik w formacie DOC

Informacje

Liczba wyświetleń: 68
Utworzono dnia: 18.11.2020

Historia publikacji

  • 18.11.2020 14:33, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie
  • 18.11.2020 14:32, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Dąbrówka Pruska wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą” inwestycji zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych o nr 28/11

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube