Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

„Instalacja odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych „Dąbrówka Pruska PV” o mocy 8 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura, zlokalizowanej w miejscowości Dąbrówka Pruska, gm. Mikołajki Pomorskie... "

Mikołajki Pomorskie, dnia 28.09.2020r.

RGIV.6220.30.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Instalacja odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych „Dąbrówka Pruska PV” o mocy 8 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura, zlokalizowanej w miejscowości Dąbrówka Pruska, gm. Mikołajki Pomorskie, na dz. ewid. Nr 46/8, oraz na części dz. nr 46/9, 48, 50/1 i 50/3” inwestycji zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych  o nr 46/8, 46/9, 48, 50/1 i 50/3, obręb Dąbrówka Pruska, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie;  z wniosku z dnia 16.09.2020r. (nr rej. 2677), które złożyło KRD Global Group Sp. z o.o.; z siedzibą w Warszawie ul. Złota 61 lok. 101; 00- 819 Warszawa.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) tutejszy organ wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie na podstawie art. 10. § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informuje wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składaniem uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10, w dni i godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.): „Stroną  postępowania  w sprawie   wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe  do  nieruchomości  znajdującej  się  w obszarze,  na  który  będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art.81 ust.1. Przez obszar ten rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu;
 2. działki,  na  których  w wyniku  realizacji,  eksploatacji  lub  użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zgodnie, z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 28.09.2020r.

 

 

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 29.09.2020, 10:01
Plik w formacie DOC

Informacje

Liczba wyświetleń: 123
Utworzono dnia: 29.09.2020

Historia publikacji

 • 29.09.2020 10:02, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: „Instalacja odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych „Dąbrówka Pruska PV” o mocy 8 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura, zlokalizowanej w miejscowości Dąbrówka Pruska, gm. Mikołajki Pomorskie... "
 • 29.09.2020 10:01, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Obwieszczenie
 • 29.09.2020 10:00, Andrzej Czarnecki
  Dodanie dokumentu: „Instalacja odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych „Dąbrówka Pruska PV” o mocy 8 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura, zlokalizowanej w miejscowości Dąbrówka Pruska, gm. Mikołajki Pomorskie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube