Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Budowa Instalacji Fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 482/4 w miejscowości Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

Mikołajki Pomorskie, dnia 05.08.2021r.

RGIV.6220.7.2021

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamia się strony o wydaniu decyzji z dnia 05.08.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Instalacji Fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 482/4 w miejscowości Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 482/4, obręb Mikołajki Pomorskie; na wniosek  EL – MI  Sp. z o.o.,  z siedzibą przy  ul. Chrobrego 6; 83-000 Pruszcz reprezentowane przez Prezesa Zarządu Piotra Gościniak.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie; można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10  (I piętro), w dniach pracy Urzędu w godzinach 7.00 – 15.00.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zgodnie, z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk, za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

 

Obwieszczenie w BIP nastąpiło dnia: 05.08.2021r.

Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń nastąpiło dnia: 05.08.2021r.

 

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 05.08.2021, 11:50

Informacje

Liczba wyświetleń: 22
Utworzono dnia: 05.08.2021

Historia publikacji

  • 05.08.2021 11:50, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie
  • 05.08.2021 11:50, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Budowa Instalacji Fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 482/4 w miejscowości Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube