Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE
  WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Mikołajki Pomorskie:

  1. Nr XIII/96/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadłuki, gmina Mikołajki Pomorskie oraz Nr XVIII/126/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniającą Uchwałę Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadłuki, gmina Mikołajki Pomorskie;
  2. Nr XVIII/127/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 96/36 w obrębie Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie

a także zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247, z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadłuki, gmina Mikołajki Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 96/36 w obrębie Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie

w dniach od 08.11. 2021 r do 08.12.2021 r.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie na stronie internetowej http://bip.mikolajkipomorskie.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, pokój nr15.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. Pisma należy kierować na adres  Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie; w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadłuki, gmina Mikołajki Pomorskie, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego projektu planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie na adres Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Informuję także, że na podstawie art. 48 ust.1, ust. 1a i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 96/36 w obrębie Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie. W miejscu i czasie wyłożenia projektu przedmiotowej zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

              

Załączniki:

Materiały do dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Utworzono dnia 08.11.2021, 08:16
Archiwum spakowane oprogramowaniem 7ZIP

Informacje

Liczba wyświetleń: 62
Utworzono dnia: 08.11.2021
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Marzena Marciniak
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 08.11.2021 08:16, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Materiały do dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • 08.11.2021 08:13, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube