Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.07. 2021 r do 16.08.2021 r.

OGŁOSZENIE
  WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741, z późn. zm.) oraz uchwały nr XIII/97/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie,

a także zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247, z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.07. 2021 r do 16.08.2021 r.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie na stronie internetowej http://bip.mikolajkipomorskie.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, pokój nr 15

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r. Pisma należy kierować na adres  Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie; w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego projektu planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie na adres Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

                                                                                                             

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Załączniki:

Prognoza oddziaływania na środowisko

Utworzono dnia 14.07.2021, 08:11
Archiwum spakowane programem 7ZIP

Projekt planu

Utworzono dnia 14.07.2021, 08:10
Archiwum spakowane programem 7ZIP

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Utworzono dnia 14.07.2021, 08:09

Informacje

Liczba wyświetleń: 69
Utworzono dnia: 14.07.2021

Historia publikacji

  • 14.07.2021 08:11, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Prognoza oddziaływania na środowisko
  • 14.07.2021 08:10, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Projekt planu
  • 14.07.2021 08:09, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube