Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

O B W I E S Z C Z E N I E o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/630w ramach gazyfikacji Gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie.

RG.III.6733.7.2020                                                              

Mikołajki Pomorskie 2020.12.01

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego

 

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego  /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256 – dalej jako :  k.p.a /,  w związku z art. 51 ust.3, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293 – dalej jako : upzp/ w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/630w ramach gazyfikacji Gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie.

zawiadamia strony postępowania

że zgodnie z art. 51 ust. 3 pzp w związku z art. 19 k.p.a. organem właściwym do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, gdyż przedsięwzięcie w większej części jest zlokalizowane na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie,

oraz

że w dniu 30 listopada 2020 roku  zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Mikołajki Pomorskie, Wójtem Gminy Stary Targ i  Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum, w którym strony zgodnie stwierdzają, iż większy obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie i w związku z tym stosownie do art. 51 ust. 3 upzp organem właściwym do prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie w porozumieniu z Wójtem Gminy Stary Targ i Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum na terenie których zlokalizowany jest mniejszy obszar ww inwestycji .

W niniejszym porozumieniu Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji, informowania o czynnościach podejmowanych w ramach prowadzenia postępowania oraz wpływającym materiale dowodowym, poprzez przesyłanie kopii pism, zawiadomień kierowanych do stron, postanowień i decyzji, a także uzgodnień od innych organów oraz wniosków i zastrzeżeń stron postępowania.

Jednocześnie Wójt Gminy Stary Targ oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zobowiązują się bez zbędnej zwłoki, w szczególności do przekazania wszelkich informacji dotyczących terenu objętego wnioskiem, niezbędnych do dokonania analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zamieszczania obwieszczeń w sposób zwyczajowo  przyjęty na terenie Gmin stary Targ i Sztum oraz odpowiednio na stronie podmiotowej Gminy Stary Targ i Sztum w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz bezzwłocznego zwrotu obwieszczeń z adnotacją o terminie ich zamieszczenia, bezzwłocznego przekazywania Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie  wszelkich pism, uwag i wniosków, które wpłyną w ramach toczącego się postępowania, uzgadniania projektu decyzji, który zostanie przedłożony przez Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Zgodnie z art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, które w tym wypadku uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art.392 ,§2kpa).

 

Otrzymują :

 1. Wnioskodawca   Pana Michała Potyrała, reprezentujący Biuro Projektowe ,, PROFIL’’, 52-223 Wrocław, ul. M. Nenckiego 15A,
 2. Strony obwieszczenia
 3. a/a

Załączniki:

PDF

Utworzono dnia 04.12.2020, 12:01
Skan podpisanego dokumentu

Informacje

Liczba wyświetleń: 51
Utworzono dnia: 04.12.2020

Historia publikacji

 • 04.12.2020 12:02, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: O B W I E S Z C Z E N I E o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/630w ramach g
 • 04.12.2020 12:01, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: PDF
 • 04.12.2020 12:00, Andrzej Czarnecki
  Dodanie dokumentu: O B W I E S Z C Z E N I E o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/630w ramach

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube