Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

XX Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 10 listopada 2020 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną, XX Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbędzie się bez udziału publiczności. Ponadto pragniemy poinformować, iż jawność sesji zostanie zachowana poprzez bezpośrednią transmisje obrad Rady Gminy za pomocą You Tube


.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r., poz. 713)

zwołuję

XX Sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 10 listopada 2020 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

 

Porządek obrad XX sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przdomowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2020 rok.
 15. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020, poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                        

Załączniki:

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy

Utworzono dnia 26.10.2020, 14:16
Scan podpisanego pisma w formacie PDF

Informacje

Liczba wyświetleń: 86
Utworzono dnia: 26.10.2020

Historia publikacji

 • 26.10.2020 14:21, Andrzej Czarnecki
  Edycja załącznika: Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy
 • 26.10.2020 14:18, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: XX Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 10 listopada 2020 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.
 • 26.10.2020 14:17, Andrzej Czarnecki
  Edycja załącznika: Informacja o zmienionym terminie XX Sesji Rady Gminy

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube