Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

UCHWAŁA NR XXVII/187/2021 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w "Klubie Seniora Senior+", Klub Seniora "Pozytywka"

UCHWAŁA NR XXVII/187/2021
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w "Klubie Seniora Senior+", Klub Seniora "Pozytywka"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, Dz.U. z 2021 poz.1038) oraz art. 97 ust. 5, w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2369; Dz. U. z 2021 r. poz. 794 i 803), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia "Klub Seniora Senior+"oraz "Klub Seniora „Pozytywka” zwanym dalej łącznie Klubem Seniora.
§ 2. 1. Wysokość odpłatności za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika i ustalana jest za okres miesiąca kalendarzowego, zwanego dalej miesiącem.
2. Procentową wysokość odpłatności uczestnika za pobyt w Klubie Seniora określa poniższa tabela:

Dochód osoby odpowiednio samotnie gospodarującej albo dochód na osobę w rodzinie w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, wyrażony procentowo w stosunku do odpowiedniego kryterium określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
Maksymalna opłata jako procentowa wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
Maksymalna opłata jako procentowa wysokość dochodu na  osobę w rodzinie w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
do 600 % włącznie  0% 0%
powyżej  600% do 700% 3% 4%
powyżej 700% 6% 8%


3. Osobom skierowanym do Klubu Seniora w trakcie miesiąca i osobom, które zakończyły uczestnictwo w trakcie trwania miesiąca - nalicza się opłatę, o której mowa w ust.2 następująco: opłatę należną od uczestnika za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu uczestnika w Klubie Seniora.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójt Mikołajki Pomorskie.
§ 4. 1.  Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dotyczących ustalenia opłaty za pobyt w Klubie Seniora, a niezakończonych ostateczną decyzją administracyjną przed dniem wejścia w życie uchwały, stosuje się niniejszą uchwałę.
2. Dla uczestników Klubu Seniora, którzy rozpoczęli swój pobyt w Klubie Seniora w miesiącu, w którym wejdzie w życie niniejsza uchwała, stosuje się przepisy tej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy


Elżbieta Zamojska 

Załączniki:

XML

Utworzono dnia 15.07.2021, 08:18

PDF

Utworzono dnia 15.07.2021, 08:18

Informacje

Liczba wyświetleń: 23
Utworzono dnia: 15.07.2021

Historia publikacji

  • 15.07.2021 08:18, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: XML
  • 15.07.2021 08:18, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: PDF
  • 15.07.2021 08:18, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: UCHWAŁA NR XXVII/187/2021 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w "Klubie Seniora Senior+", Klub Seniora "Pozytywka"

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube