Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 74/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

ZARZĄDZENIE NR 74/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej w Urzędzie
Gminy w Mikołajkach Pomorskich

 

Na podstawie art 3 ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuzcji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 374) w związku z § 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemi (Dz.U z 2020 r, poz. 1931) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz. 713), zarzadza się co nastepuję:

§ 1. Poleca się wykonywanie od dnia 3 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich przez pracowników obowiązków pracowniczych poprzez świadczenie pracy w systemie pracy zdalnej lub w systemie pracy rotacyjnej.
1. System pracy zdalnej polega na wykonywaniu przez pracownika, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.
2. System pracy rotacyjnej polega na wykonywaniu przez pracownika, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, częściowo poza miejscem, a częściowo w stałym miejscu jej wykonania.
§ 2. 1. Pracownik wykonujący pracę zdalna w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z Pracodawcą. Pracownik zobowiązany jest do wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z Pracodawcą oraz zakresem obowiązków.
2. Ponadto Pracownik zobowiązuje się do:
1) pozostawania dyspozycyjnym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy i przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych Pracownikowi w ramach jego obowiązków
2) potwierdzenia obecności w pracy w rozliczeniu tygodniowym według wzoru ewidencji czasu pracy pracownika, któremu powierzono pracę zdalną lub rotacyjną stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej lub pracy rotacyjnej odbywa się poprzez wydanie przez Pracodawcę polecenia w formie pisemnej, przy uwzględnieniu zachowania właściwych zasad organizacji pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz zapewnienia ciągłości realizacji powierzonych zadań.
§ 4. Pracownik otrzymuje polecenie pracy zdalnej lub rotacyjnej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2.
§ 5. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia Pracownika z obowiązku przestrzegania Politykin ochrony danych osobowych przyjętej u Pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2020 r.

 

Wójt
Maria Pałkowska-Rybicka

Załączniki:

XML

Utworzono dnia 04.11.2020, 08:24

PDF

Utworzono dnia 03.11.2020, 14:57

Informacje

Liczba wyświetleń: 27
Utworzono dnia: 03.11.2020

Historia publikacji

  • 04.11.2020 08:24, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: XML
  • 03.11.2020 14:59, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 74/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich
  • 03.11.2020 14:57, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: PDF

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube