Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe oraz form kształcenia i specjalności

ZARZĄDZENIE NR 1/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia   09 stycznia 2023 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe oraz form kształcenia i specjalności


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653), zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się na 2023 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie, uwzględniający wnioski dyrektorów tych szkół, zgodnie z poniższą tabelą:
Nazwa szkoły
Wysokość środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli    (w zł)
Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich
20 344,00
Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich
4 632,00
§ 2. Środki finansowe wyodrębnione w budżecie Gminy Mikołajki Pomorskie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się zgodnie z przyjętym planem doskonalenia zawodowego nauczycieli na:
1) seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
2) formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli,
3) wspomaganie szkół i przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.
§ 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie, pobieranych przez szkoły wyższe, w wysokości 1 200 zł za semestr dla jednego nauczyciela, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
§ 4. Ustala się następujące formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie, wskazane w § 3 niniejszego zarządzenia, jest przyznawane:
1. Formy:
1) studia licencjackie, studia magisterskie, studia drugiego stopnia,
2) studia podyplomowe.
2. Specjalności:
1) pedagogika specjalna,
2) etyka,
3) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem oraz zespołem Aspergera,
4) język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola i szkoły, dla których organem  prowadzącym jest Gmina  Mikołajki Pomorskie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
 
Maria  Pałkowska-Rybicka

Informacje

Liczba wyświetleń: 22
Utworzono dnia: 12.01.2023
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 12.01.2023 08:40, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe oraz form kształcenia i specjal
  • 12.01.2023 08:40, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe oraz form kształcenia i specjal
  • 12.01.2023 08:40, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe oraz form kształcenia i specjaln

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube