Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania

ZARZĄDZENIE NR 2/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków  na poszczególne zadania
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40) oraz § 2 Uchwały nr XLI/290/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” zarządzam, co następuje:
§ 1. Określa się, w ramach priorytetów zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2023 stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/290/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 listopada 2022 r., szczegółowe rodzaje zadań przewidzianych do zlecenia w 2023 r. oraz wysokość środków na poszczególne zadania:
1) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 
a) organizacja i realizacja przedsięwzięcia kulturalnego mającego na celu podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej– do 20 000,00 zł.
2) W zakresie kultury fizycznej i sportu:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – do 20 000,00 zł.
§ 2. Zlecanie zadań publicznych odbywa się w formie powierzania lub wsparcia realizacji zadań wraz  z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
§ 3. Ogłoszenie niniejszego zarządzenia nastąpi poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz zamieszczenie na stronie internetowej gminy Mikołajki Pomorskie, Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
 
Maria Pałkowska-Rybicka

Informacje

Liczba wyświetleń: 16
Utworzono dnia: 12.01.2023
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Emilia Zielińska
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 12.01.2023 10:06, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania
  • 12.01.2023 10:06, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania
  • 12.01.2023 10:06, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube